skip to Main Content

Zips 1413 3dWEB

POREZI I DOPRINOSI – Oporezivanje paušalaca u Federaciji BiH
Pored „standardnih” paušalaca, izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima („Službene novine Federacije BiH“, broj 104/16 ) su, kao obveznici uplate doprinosa, uvedeni i trgovci pojedinci na otvorenim pijacama i zatvorenim boksovima, za koje je, propisana povlaštena osnovica za obračun doprinosa u istoj visini olakšica kao i u niskoakumulativnim djelatnostima. Na taj način se, ustvari, proširio broj obveznika koji obračunavaju i plaćaju plaćaju doprinose na isplaćena lična primanja na teret poslodavca i osiguralo usklađivanje Zakona o doprinosima sa propisima o penzionom i invalidskom osiguranju na način da je trgovac pojedinac obveznik dijela doprinosa za sebe, ako samostalnu djelatnost obavlja na teritoriji Federacije na osnovu odobrenja izdatog od nadležnog organa i, naravno, pripadajućih doprinosa za svoje zaposlenike kojima isplaćuje plaću, te obračunava i u njihovo ime odbija i uplaćuje porez na dohodak. U ovu grupu sa olakšicama uključeni su i taksi prevoznici koji su se, također, svrstali u niskoakumulativne djelatnosti i kao porezni obveznici imaju isti tretman kao samostalne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata. Na koji način se oporezuju obveznici koji obavljaju djelatnost kao paušalci?
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

POSLOVNI I FINANCIJSKI RIZICI  – Rizik u poslovanju i leverage – poluga
Angažirajući poslovne i financijske fiksne rashode poduzeće se izlaže ukupnom riziku. Ukupni rizik se ispoljava kroz neizvjesnost očekivanog neto dobitka zbog moguće promjene obujma aktivnosti i prihoda od prodaje proizvoda i usluga. Pomoću leverage-a može se procijeniti efekt poslovanja, te analogno postojanju rizika imamo poslovni, financijski i kombinirani leverage. Pomoću poslovnog leverage-a procjenjuju se efekti poslovnih aktivnosti sa fiksnim troškovima poslovanja, tj. kako pod danim okolnostima kombinirati različite proizvodne faktore, dok pomoću financijskog leverage-a procjenjuje se rizik zbog utjecaja fiksnih financijskih rashoda tj. kako povoljno financirati poslovne aktivnosti. Poslovni leverage ima prvenstveno utjecaj na strukturu sredstava, a financijski leverage ima prvenstveno utjecaj na strukturu obveza prema izvorima sredstava. Kombinirani leverage odražava efekte ukupnog rizika tj. kombinirani utjecaj poslovnog i financijskog leverage-a na neto dobitak i stopu prinosa na vlastita poslovna sredstva
Piše: dr. sc. Jozo PILJIĆ

RAČUNOVODSTVO I POREZI – Stečaj preduzeća u Brčko Distriktu BiH
Stečaj preduzeća je jedan od načina njegovog prestanka – zaključenjem stečajnog postupka ono se briše iz registra Suda, te ne učestvuje više u privrednom životu. Stečajni postupak bi morao biti brz i efikasan. Ukoliko se stečajni postupak provodi neprimjereno dugo moguće je da se samo dijelom namire troškovi stečajnog postupka, dok nedostaju sredstva za bilo koje namirenje ostalih povjerilaca stečajne mase.
Imovina preduzeća u stečaju se može prodavati parcijalno, dio po dio, ili skupno. Što se tiče oporezivanja u stečaju, ništa bitno se ne mijenja u odnosu na oporezivanje u redovnom poslovanju, u pogledu postojanja porezne obaveze. Preduzeće u stečaju je i dalje obveznik poreza na dobit, te je potrebno podnijeti poreznu prijavu Poreskoj upravi. U okviru provođenja postupka, obveznik je takođe poreza na dodanu vrijednost, a za isplaćene plate obveznik je poreza na dohodak i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, te poreza na nekretnine
Piše: mr. Akif PEZEROVIĆ

JAVNE NABAVKE – Posebni uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku dodatnih i novih radova
Dodatni i novi radovi se ni po čemu ne razlikuju od radova iz građanskopravnog režima izuzev što je to kod nabavki kroz Zakon o javnim nabavkama uslovljeno prethodnim prvođenjem odgovarajućeg postupka. I jedni (nepredviđeni i naknadni) i drugi (dodatni i novi) radovi tretiraju istu sadržinu i zahtijevaju obaveznu pisanu formu. Stoga, korištenje različitih termina za iste radove u praksi može dovesti do stvaranja nejasnoća u primjeni i nepravilno razumijevanje koje je jednostavno izbjeći usaglašavanjem sa Posebnim uzansama o građenju i Zakonom o obligacionim odnosima
Piše: mr iur. Mirel MUJKANOVIĆ

– Zaključenje podugovora – uslovi koje mora ispunjavati podugovarač
Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

– Rokovi čuvanja dokumentacije iz postupka javne nabavke  
Belma ŠEĆIBOVIĆ, dipl. pravnik

– Provedba konkurentskog zahtjeva i direktnog sporazuma u istom predmetu nabavke
Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik

MEĐUNARODNI ODNOSI – Međunarodna zaštita bosanskohercegovačkog prava vlasništva u Hrvatskoj
Činjenica da je hrvatski zakonodavac nevlasniku omogućio da raspolaže tuđim nekretninama upućuje na to da je vlasnička pozicija osoba koje nemaju sjedište u Hrvatskoj nezavidna. Dodatan problem predstavlja činjenica da je veliki broj bosanskohercegovačkih nekretnina u Hrvatskoj i dalje uknjižen kao društveno vlasnštvo ili općenarodna imovina s pravom korištenja subjekata sa sjedištem u Bosni i Hercegovini. Radi se o pravu koje je povezano sa ranijim pravnim sistemom koji je mjerama nacionalizacije stvarao društvenu imovinu
Pišu: prof. dr. Marc BUNGENBERG, prof. dr. Enes BIKIĆ, prof. dr. Larisa VELIĆ

STVARNA PRAVA – Zajednička svojina
Zajednička svojina je svojina sui generis. To je zajednica lica kao cjelina. Prava pojedinog zajedničara na stvari u zajedničkoj svojini su nepodijeljena. Dijelovi zajedničara nisu određeni, ali su odredivi. Svojina nije podijeljena ni po sadržaju ni po obimu. Zajedničar svoj udio u zajedničkoj svojini može prenijeti u cjelini ili djelimično samo na drugog zajedničara iste stvari. Kod ove svojine samo svi zajedničari zajedno i sporazumno raspolažu sa zajedničkom svari. Za razliku od toga, kod susvojine su određeni suvlasnički dijelovi koji pripadaju pojedinom suvlasniku i on sa njima može slobodno raspolagati. Ako se kod zajedničke svojine odrede udjeli zajedničara, zajednička svojina se pretvara u susvojinu. Slobodno možemo konstatovati da danas kod nas zajednička svojina više nema onaj značaj koji je imala ranije. U uporednom pravu svojina više lica na istoj stvari se sve više normira kroz institut susvojine, pa se postavlja i pitanje opravdanosti daljeg postojanja zajedničke svojine u našem pravnom sistemu. Smatramo da zbog sličnosti ovih instituta i malih razlika između njih i postojeće slučajeve zajedničke svojine treba podvesti pod susvojinu
Piše: prof. dr Duško MEDIĆ, sudija Ustavnog suda Republike Srpske

ZAŠTITA POTROŠAČA – Nepoštene ugovorne odredbe
Sudovi su dužni zauzeti proaktivniju ulogu u odgovoru na suvremene zahtjeve društva i to kako tumačenjem u novom svijetlu ranijih pravnih normi, tako i slobodnijim pristupom u tumačenju i primjeni novih zakonskih rješenja, pri tome vodeći računa o svrsi pravnih normi, praksi sudova u okruženju i napose i u Europi, ne zaboravljajući da je uloga suda dati pravilne i zakonite odgovore na stvarne potrebe društva, koje proizlaze iz pojedinačnih tužbenih zahtjeva građana
Piše: mr. sci. Silvana BRKOVIĆ – MUJAGIĆ, sudija Kantonalnog suda u Sarajevu

PRIRUČNIK 13
OPOREZIVANJE – Porezne oaze u globaliziranom svijetu
Porezne oaze su u današnjem svijetu nezaobilazan faktor u poreznom planiranju. Nastale su zbog velikog pritiska i stalne tendencije rasta poreza u razvijenim državama. Ove države su iskoristile poreznu politiku kako bi učinile svoje ekonomije konkurentnijima na globalnom trižištu. Unatoč velikim pritiscima od međunarodne zajednice, pogotovo iz zemalja EU-a, popularnost poreznih utočišta ne jenjava. Porezne oaze postale su uobičajeno sredstvo porezne politike velikih kompanija za smanjenje porezne obveze. Činjenica da više od polovice svjetskog novca prelazi preko ovih financijskih središta govori u prilog tome da su porezne oaze jedna od konstanti globalnoog tržišnog sustava. Porezne oaze imaju značajne prednosti u odnosu na visokoporezne jurisdikcije, kao što su jednostavno osnivanje i vođenje korporacija, minimalno plaćanje ili neplaćanje poreza, visok stupanj diskrecije, razvijeno bankarstvo, ekonomsko-politička sigurnost. Motivacija za korištenje poreznih oaza ne odnosi se samo na legalne svrhe već i za malverzacije, mada se posljednjih godina raznim odredbama pokušavaju umanjiti zloupotrebe
Piše: dr. sc. Jozo PILJIĆ

CARINE I CARINSKI PROPISI+

CARINSKI POSTUPAK – Izuzeća od primjene Naredbe o mjerodavnostima carinskih ispostava za carinjenje određenih roba podrijetlom iz azijskih i afričkih zemalja 
Piše: Frano DOGAN

DIPLOMATSKE PRIVILEGIJE – Putnici sa diplomatskim statusom na graničnom prelazu (II – dio)
Piše: Nermin RAMIĆEVIĆ

IZ SEKTORA TRANSPORTA – Kako tehnologija pomaže da transportni sektor postane održiviji?
Piše: Midhat SALIĆ

PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODATU / DODANU VRIJEDNOST
– Promet novoizgrađene nepokretnosti sa odloženim plaćanjem
– Odbitak ulaznog poreza po osnovu nabavke ukrasnih predmeta za opremanje poslovnog prostora
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik
                Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

– Osnovica za obračun PDV-a kod iznajmljivanja radne snage drugom društvu
– Poreski tretman posredovanja u prodaji robe
Dejan RAKIĆ, advokat

 – (Ne)oporezivanje povrata novčanih sredstava
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA / FINANCIJA

– Porezi i doprinosi –
– Obračun dijela plaće po osnovu radnog učinka i porezi i doprinosi po osnovu menadžerskog ugovora
Broj: 04-02-4-5026/19 od 5. 7. 2019. godine

– Porez na dohodak –
– Obračun doprinosa zaposlenika po osnovu članstva u nadzornom odboru
Broj: 04-02-4-4803/19 od 1. 7. 2019. godine
Pripremila: E. J.

– Porez na dobit –
– Umanjenje poreznih obaveza po osnovu investiranja
Broj 05-14-2-3667/18-1 od 19. 6. 2018. godine

– Uslovi i dokazi potrebni za isplatu dobiti
Broj: 05-14-2-3492/18-1 od 19. 6. 2018. godine

DOPRINOSI
– Uplata i prijava doprinosa za poslovne jedinice u FBiH pravnog lica sa sjedištem u FBiH
– Uplata doprinosa za radnike sa prebivalištem iz različitih kantona
Fuad BALTA, dipl. ecc.

RAČUNOVODSTVO I KNJIGOVODSTVO
– Trajanje najma – MSFI 16
– Nabavka sadnica voća – knjiženje
Dr. sc. Jozo PILJIĆ 

PRIVREDNA DRUŠTVA
– Dokapitalizacija – uplata novih uloga

UPRAVNI POSTUPAK
– Zastupanje u upravnom postupku i pitanje nadripisarstva
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

DRŽAVNA SLUŽBA
– Žalba namještenika na rješenje o korištenju godišnjeg odmora
Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA PRAVDE

– Sektor za upravu –
– Izbor i imenovanje upravnog odbora općinskih zdravstvenih ustanova
Broj: 01/03-49-1847/17 od 9. 5. 2017. godine
Pripremio: mr. sci. Alen TALETOVIĆ

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

– Način prijema radnika, stipendista i pripravnika prema Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH
Broj: 03-34/11-1233/19 AG od 10. 6. 2019. godine

– Korištenje godišnjeg odmora kod novog poslodavca
Broj: 03-34/11-1193/19 AG od 8. 5. 2019. godine
Pripremila: Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

– Povreda radnika za vrijeme dnevnog odmora
Broj: 04-35/16-1667/19 M.T. od 5. 7. 2019. godine
Pripremila: Mirela TALOVIĆ, magistar evropskog biznisa

– Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje –
– Izračun penzija policijskih službenika na državnom nivou
Broj: 04-35/16-1957/19
Pripremio: mr. sc. Kenan SPAHIĆ

STVARNA PRAVA
– Sticanje svojstva posrednog i neposrednog posjednika
– Upravljanje državnom imovinom i diobni bilans
– Pasivna legitimacija u vlasničkim parnicama u vezi sa državnim šumama
Dr. sc. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BIH

OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE
– Odgovornost za štetu usljed protivpravnog postupanja zakupca, Član 154. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 17 0 P 026191 17 Rev od 12. 7. 2018. godine)

PORODIČNO PRAVO
– Bračna stečevina, Član 251. stav 1. i član 254. stav 2. Porodičnog zakona Federacije BiH (Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 58 0 P 065705 16 Rev od 26. 04. 2018. godine)

RADNO PRAVO
– Mogućnost internog premještaja zaposlenika iz mjesta rada u drugo mjesto, Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 u 32/13). Pravilnik o internom premještaju i raspoređivanju zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj: 19/12 i 49/13).
(Presuda vijeća Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 3 P 030324 19 Gž od 17. 5. 2019. godine)

UPRAVNO PRAVO
– Karakter uvjerenja (potvrde), Član 169. Zakon o upravnom postupku
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 09 0 U 018001 13 Uvp od 7. 6. 2018. godine)

– Mjesna nadležnost suda, Član 5. Zakona o upravnim sporovima, Član 19. stav 2. u vezi sa članom 22. stav 4. Zakona o parničnom postupku
(Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 03 0 U 017406 18 R od 8. 3. 2018. godine)

VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI
Pretpostavljeni vlasnik – predaja u posjed nekretnina, Član 48. stav 1. Zakona o vlasničko-pravnim odnosima, Član 95. Općeg Zakona o zadrugama (Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 43 0 Ps 034770 15 Rev od 13. 3. 2018. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REPUBLIKA SRPSKA
UNSKO-SANSKI KANTON
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE
KANTON SARAJEVO  

ZIPS – ov INFORMATOR
Saopćenja o primjeni federalnih propisa

Back To Top