skip to Main Content

Zips 1410 1411 1412 3d WEB

POREZI – Porezni inspekcijski nadzor direktnih poreza u Federaciji BiH
Prema preuzetim obavezama iz reformske agende, bilo je potrebno da se odavno, donesu veoma bitne izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima, a od organizacionih i zakona koji određuju porezni postupak brojne izmjene i dopune postojećeg Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH, kao i Opći porezni zakon. Za očekivati je da će se, nakon donošenja navedenih zakona, omogućiti Poreznoj upravi Federacije BiH da de facto i de iure, koristeći svoje nadležnosti i ovlaštenja poreznih inspektora, nadzire zakonitost provođenja prvenstveno poreznih (kao i drugih navedenih) zakona, kako bi se eliminirala pojava koja je u posljednje vrijeme prisutna u praksi – da pojedini porezni inspektori anticipativno (a protivzakonito!) već primjenjuju pojedine odredbe nacrta određenih poreznih zakona prema kojima bi se ugovori o djelu mogli(?) oporezovati kao ugovori o radu, otuđenje udjela od fizičkih lica tretirati kao oporezivi dohodak i tako dalje. Usvajanje navedenih zakona značilo bi veliko proširenje nadležnosti poreznih inspektora, zbog čega će biti potrebna njihova specijalizacija za pojedine oblasti, kao i stalna edukacija, kako bi se pripremili za kvalitetno obavljanje poreznih kontrola
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

INDIREKTNI POREZI  – Implikacije zajedničke registracije za PDV
Koncept obveznika u sustavu PDV-a uključuje fizičke i pravne osobe, te grupe obveznika koje se u svrhu PDV-a tretiraju kao jedinstven obveznik. Zbog pozitivnih efekata na likvidnost i konkurentnost kompanija EU smjernicama Komisije, PDV komiteta i presudama Europskog suda pravde teži unificiranju pravila primjene na razini EU. BiH propisuje vrlo restriktivna pravila zajedničke registracije, te ih je, u cilju veće primjene, potrebno relaksirati u skladu sa najboljom praksom EU
Piše: dr. sci. Dinka ANTIĆ

FINANSIJE – Pravo na jednokratnu novčanu pomoć zaposlenih u institucijama BiH
Zaposlenik ima pravo na naknadu plaće za razdoblje u kojemu ne radi zbog opravdanih slučajeva predviđenih zakonom i aktom poslodavca. Visina naknade i razdoblje za koju se naknada isplaćuje na teret poslodavca utvrđuje se aktom Savjeta ministara, zakonom, aktom poslodavca ili ugovorom o radu. Naime, zaposlenik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojeg je došlo zbog okolnosti za koje nije kriv. Sukladno tome, ima pravo na različite naknade kao što su naknada za troškove prijevoza na posao i s posla, regres za godišnji odmor, a između ostalih i na naknadu za slučaj teške povrede na radu, teške bolesti i invalidnosti zaposlenika ili člana njegove uže porodice i smrti člana uže porodice zaposlenika
Piše: Bernard ILJAZOVIĆ, univ. spec. iur.

JAVNE NABAVKE – (Ne)obavezna prim jena člana 45. Zakona o javnim nabavkama u postupku javne nabavke po konkurentskom za htjevu za dostavu ponuda
Zakonska rješenja jasno i precizno definišu apsolutne izuzetke od primjene člana 45. Zakona o javnim nabavkama, te jedan izuzetak tzv. nepotpune primjene, zbog čega se primjena navedenog člana ne bi trebala dovoditi u pitanje u postupku javne nabavke po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda jer isti nije obuhvaćen ovim izuzecima
Piše: mr. iur. Mirel MUJKANOVIĆ

JAVNE NABAVKE
– Objava sažetka obavještenja u postupcima javnih nabavki
Belma ŠEĆIBOVIĆ, dipl. pravnik

IZVRŠNOST NOTARSKIH AKATA – Neustavnost notarski obrađene isprave za izradu pravnih poslova
U ovom članku autor opisuje punovažnost isprava za prijenos prava vlasništva koja je postojala po zakonu prije stupanja na snagu Zakona o notarima FBiH, pravni poslovi i oblasti za koje je bila propisana notarski obrađena isprava i druga pitanja u vezi sa tim i daje mišljenje o mogućim izmjenama Zakona kako bi se riješile sve sporne okolnosti u vezi punovažnosti pravnih poslova koji se zaključuju između subjekata prava za prijenos prava vlasništva, kao i u postupku privrednog poslovanja osnivanja pravnih subjekata, porodičnih odnosa i nasljeđivanja i upisa u zemljišne knjige
Piše: mr. Hakija KURTOVIĆ, advokat

PARNIČNI POSTUPAK – Prekid postupka
Postupanje na način da žalbeni postupak prekida prvostupanjski sud, nakon što mu predmet bude vraćen sa drugostupanjskog suda jer je nastupio neki od razloga uslijed kojeg se postupak prekida po sili zakona je nepravilno i nema svog opravdanja u zakonskim odredbama ni u teorijskim objašnjenjima. Prije svega, pravo na žalbu treba biti djelotvorno i istinsko, a ne formalno i iluzorno pravo, pa bez obzira što se radi o deklaratornom rješenju i činjenici da je do prekida došlo po sili zakona, ukoliko se stranki omogućava pravo na žalbu, ono mora biti ozbiljno. Dostavljanje predmeta od strane drugostupanjskog suda prvostupanjskom sudu, sa neformalnim obrazloženjem i uputom (direktnom ili skrivenom) da prvostupanjski preispita činjenice i eventualno odluči o razlozima za prekid postupka, faktički znači uputu sudu prvog stupnja kakvu odluku treba donijeti
Piše: mr. sci. Silvana BRKOVIĆ – MUJAGIĆ, sudija Kantonalnog suda u Sarajevu

OBLIGACIONI ODNOSI – Pozitivni aspekti primjene pismenog ugovaranja obaveza s akcentom na ugovor o zajmu i kupoprodajni ugovor
Tekst prikazuje značaj normiranja prava i obaveza ugovornih strana u obligaciono pravnim odnosima. Normiranje prava i obaveza ugovornih strana je važeće kako u drugim pravnim sistemima, tako i u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine gdje imamo jasno normiranje navedenih odredbi. Kroz analizu pozitivnih aspekata primjene pismenog ugovaranja obaveza poseban akcenat je dat na odredbe Zakona o obligacionim odnosima kojim se reguliše ugovor o zajmu i kupoprodajni ugovor. U tom smislu u tekstu se analizira pismeno zaključivanje pravnih poslova, ovjera ugovora kod nadležnih organa kao uvjet njihove pravne valjanosti, rokovi za ispunjenje ugovornih obaveza, te pojam i normiranje izvršnih isprava, zastara potraživanja, prekid zastare, naturalne obligacije, ugovori o prodaji pokretnina i nekretnina, uslovi za sticanje prava vlasništva na nekretninama, raskid formalnih ugovora, kao i važnost poznavanja navedenih propisa s ciljem ostvarivanja i zaštite prava i preventivno djelovanje na izbjegavanje sporova i sudskih postupaka. Objašnjava se pojam clausule intabulandi kao dozvole prodavca za uknjižbu kupca i posebno se naglašava bitnost ispunjavanja i provođenja ugovora o kupoprodaji nekretnina u nadležnim zemljišno-knjižnim registrima
Piše: Muhamed GRABUS, dipl. iur.

PRIRUČNIK 12
CARINE I POREZI – Carinski i porezni tretman uvoza dobara 
Pod uvozom se smatra svaki unos dobara u carinsko područje Bosne i Hercegovine izvršen u putničkom prometu, cestovnom, željezničkom, zračnom, riječnom i poštanskom prometu, kao i transportom putem dalekovoda i cjevovoda. Unos dobara koji je oporezovan PDV-om uključuje zakonit i nezakonit unos, bez obzira za koju je namjenu dobro unijeto u carinsko područje Bosne i Hercegovine. Na dobra koja se uvoze tj. koja ulaze u carinsko područje Bosne i Hercegovine, PDV se plaća na osnovu ispostavljenog dokumenta carinskog organa, osim ako se radi o uvozu dobara za koja propisano porezno oslobođenje pri uvozu. Znači, osoba koja uvozi dobra ne obračunava PDV na vrijednost iskazanu u računu dobavljača, već je to obveza carinskog organa koji vrši obračun PDV-a na vrijednost dobra koja je utvrđena po carinskim propisima
Piše: dr. sc. Jozo PILJIĆ

PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODATU / DODANU VRIJEDNOST
– Usluge oglašavanja prodaje i isporuke prodatih dobara kupcima
– Pružanje savjetodavnih usluga za primaoca sa sjedištem izvan BiH
– Usluge edukacije – organizovanje kursa
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik
               Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

– Poreski tretman nabavke alata fakturisanih kupcu dobara iz inostranstva
– Osnovica za obračun PDV-a kod prometa udžbenika kao starog papira
– Poreski tretman servisiranja opreme u BiH za naručioca iz Hrvatske
Dejan RAKIĆ, advokat

IZ AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BOSNE I HERCEGOVINE
– Interni premještaj državnog službenika
Broj: 05-34-2-608-1/19 od 19. 6. 2019. godine
Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA / FINANCIJA
– Porez na dobit –
– Porezni poticaj za novouposlene  
Broj 05-14-2-2008/18-1 od 6. 4. 2018. godine
– Isplata dividende i gubitak prava na porezni poticaj
Broj: 05-14-2-1648/18-1 od 6. 3. 2018. godine
– Uslovi za smanjenje iznosa mjesečne akontacije poreza na dobit
Broj: 05-14-2-2090/18-1 od 9. 4. 2018. godine

– Porez na dohodak –
– Naknada troškova službenog puta licima koja nisu zaposlena kod isplatioca
Broj: 04-02-4-1975/19 od 29. 3. 2019. godine
Pripremila: E. J.

POREZI I FINANSIJE
– Porezne olakšice za privredna društva za zapošljavanje lica sa invaliditetom
Fuad BALTA, dipl. ecc.

RAČUNOVODSTVO I KNJIGOVODSTVO
– Evidentiranje potraživanja radnika u slučaju stečaja društva
– Knjiženje potraživanja stečenih preuzimanjem duga
– Ispravka greške iz prethodnog perioda
Dr. sc. Jozo PILJIĆ 

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE
– Usklađivanje pravilnika o radu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru
Broj: 03-34/11-852/19 AG od 18. 4. 2019. godine
– Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Broj: 03-34/11-1380/19 AG od 19. 6. 2019. godine
– Obaveze poslodavca prema radniku sa promijenjenom radnom sposobnosti
Broj: 03-34/11-1510/19 AG od 18. 6. 2019. godine
Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

RADNI ODNOSI
– Disciplinske mjere usljed povrede radne discipline
Emina HULUSIJA, sutkinja Vrhovnog suda Federacije BiH

SINDIKALNO UDRUŽIVANJE
– Pravni status sindikalne podružnice strukovnog sindikata
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

STVARNA PRAVA
– Regulisanje parking prostora uz novosagrađenu stambenu zgradu
– Pravo vlasništva nad šumom i šumskim zemljištem
– Utvrđivanje prava vlasništva na zemljištu u državnom vlasništvu
Dr. sc. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

IZVRŠNI POSTUPAK
– Izvršenje na nekretninama na kojima izvršenik ima pravo upravljanja/korištenja/raspolaganja
Prof. dr. Meliha POVLAKIĆ

– Prodaja nekretnine na trećem ročištu i obustava postupka
Prof. dr. Meliha POVLAKIĆ
Tahir HERENDA, MA iur  
Nasir MUFTIĆ, LL. M.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BIH

STVARNO PRAVO
– Sticanja prava vlasništva osnovom dosjelosti, Član 32. Zakona o vlasničko-pravnim odnosima (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj 51 0 Ps 092497 16 Rev od 9. 4. 2019. godine)

OBLIGACIONO PRAVO
– Ništavost ugovora o poklonu, Član 52. u vezi sa članom 105. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 28 0 P031310 18 Rev od 14. 3. 2019. godine)
– Odgovornost za štetu počinjenu na radu ili u vezi sa radom, Član 155. i 177. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 18 0 P 012244 15 Rev od 3. 5. 2018. godine)
– Ugovor o zakupu – naknada za investiciona ulaganja, Član 210. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 17 0 Ps 034691 15 Rev od 27. 8. 2018. godine)
– Stjecanje bez osnova – otpremnina, Član 210. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj: 20 0 P 036427 16 Gž od 4. 9. 2018. godine)
Ugovor o zajmu između pravnih lica, Član 557. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 65 0 P 208404 18 Rev od 12. 3. 2019. godine)

POREZI
– Povrat indirektnih poreza po osnovu međunarodnih ugovora
(Presuda Vijeća za upravne sporove, broj: S 1 3 U 022914 16 U od 21. 2. 2018. godine)

JAVNE NABAVKE
– Naknada troškova za pravno zastupanje u postupku javnih nabavki, Član 105. st. 2. i 3. Zakona o upravnom postupku („Službeni glasnik BiH”, br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 40/16)
(Presuda Vijeća za upravne sporove Suda BiH, broj: S1 3 U 028115 18 U od 3. 6. 2019. godine)
– Pravna snaga isprintanog, nepotpisanog i neovjerenog e-maila, Član 49. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) Čl. 1, 5, 7, 8. i 9. Zakona o elektronskom dokumentu („Službeni glasnik BiH“, broj 58/14)
(Presuda Vijeća za upravne sporove Suda BiH, broj: S1 3 U 028115 18 U od 3. 6. 2019. godine)

PARNIČNI POSTUPAK
– Predlaganje novog dokaza, Član 102. Zakona o parničnom postupku
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 170 Ps 038741 15 Rev od 8. 5. 2018. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
KANTON SARAJEVO  

ZIPS – ov INFORMATOR
Primjena federalnih propisa

Back To Top