skip to Main Content
Zips 1408 3dWEB

POREZI – Povrati indirektnih i direktnih poreznih i drugih javnih prihoda  
Uslovi i postupak povrata poreza na dodanu vrijednost i odobravanja poreznog kredita po osnovu podnošenja prijave za porez na dodanu vrijednost propisani su Uputstvom o postupku povrata i odobravanju poreznog kredita po osnovu podnošenja prijave za porez na dodanu vrijednost.
Pitanje povrata u slučajevima kada je porezna obaveza preplaćena ili pogrešno uplaćena predstavlja jedno od važnih pitanja i iz oblasti tzv. direktnih poreza. Povrat poreza i drugih javnih prihoda zbog preplaćenih ili pogrešno uplaćenih poreznih obaveza nije moguće ostvariti bez odgovarajuće saradnje obveznika koji traži povrat i aktivnosti nadležne organizacione jedinice Porezne uprave Federacije BiH. Za razliku od indirektnih poreza i prava Uprave za indirektno oporezivanje BiH da neposredno vrši povrat poreza sa jedinstvenog računa, Porezna uprava Federacije nema tu mogućnost, budući da sredstvima na depozitnim i/ili transakcijskim računima raspolažu vlade kantona i/ili Federacije BiH
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

RIZICI U POSLOVANJU – Pokazatelji u funkciji procjene rizika
Za kvalitetnu procjenu boniteta nije dovoljno samo poznavanje pokazatelja i njihova značenja, financijska analiza i slično, već je neophodno iskustvo, poznavanje poduzeća i okruženja u kojem ono posluje. Treba biti svjestan nesavršenosti modela i uvijek postojanja rizika u većoj ili manjoj mjeri
Piše: dr. sc. Jozo PILJIĆ

JAVNE FINANSIJE – Fiskalna politika u ulozi jačanja ekonomske efikasnosti lokalnih samouprava
Uspješan i dugoročno održiv rast i razvoj moguć je jedino uz horizontalno i vertikalno povezivanje. Horizontalno povezivanje znači osmišljavanje zajedničkih ciljeva za svoju i okolne općine i gradove, te realizaciju zajedničkih projekata i umrežavanje svih segmenata društva poput mladih, naučnika, poduzetnika, neprofitnih organizacija, socijalnih partnera i drugih učesnika. Lokalni razvoj ne mogu osmišljavati samo zaposlenici lokalne jedinice, on mora biti rezultat rada sa stanovništvom i harmoniziran sa strategijama lokalnog razvoja drugih lokalnih jedinica na području kantona, entiteta i države. Isto tako, neophodno je povezivanje sa sektorskim strategijama, te općim ciljevima zadanim na nivou Evropske unije, a upravo to je vertikalno povezivanje. Osmišljavanje lokalnog razvoja na ovim principima povezivanja stvara pretpostavke za brži i jači rast i razvoj cjelokupne društvene zajednice
Piše: Elvis BEBAKOVIĆ, dipl. ecc.

GRAĐANSKOPRAVNI UGOVORI – Specifičnosti i razlike „in -house “ ugovora u odnosu na ugovore koji se zaključuju iz postupaka javnih nabavki
Predmet rada je obrada i analiza „in-house“ ugovora sa svim njihovim specifičnostima i različitostima u odnosu na ugovore koji se zaključuju iz postupaka javnih nabavki. „In-house“ ili interni ugovori su ugovori čije se izvršenje oslanja isključivo na vlastite unutrašnje resurse sektorskog ugovornog organa. Ugovori ove vrste nisu obuhvaćeni direktivama Evropske unije, pa se samim time na njih ne primjenjuje ni Zakon o javnim nabavkama odnosno isti predstavljaju razlog za izuzeće od primjene Zakona za sektorske ugovorne organe. Koncepcija ovih ugovora u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine zasniva se na presudi C-107/98 Teckal o postojanju „in-house“ aranžmana. Razlike u odnosu na ugovore koji se zaključuju iz postupaka javnih nabavki u pogledu načina zaključenja, subjekata, djelatnosti te drugih karakteristika jasno upućuju da se radi o ugovorima koji potpadaju pod režim građanskopravnih ugovora, da se na iste u cijelosti primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i da se po svojoj pravnoj prirodi razlikuju od ugovora koji su zaključeni kroz neki od postupaka javnih nabavki
Piše: mr. iur. Mirel MUJKANOVIĆ

JAVNE NABAVKE – Obavezan obilazak lokacije izvršenja ugovora?
Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

PRIVREDNA DRUŠTVA – Kako do svrsishodnosti likvidacionog postupka?
Likvidacija se, za razliku od stečaja, po pravilu, provodi nad imovinom solventnih pravnih osoba (privrednih društava). S tim u vezi, likvidacija može biti dobrovoljna ili prinudna. Organi likvidacionog postupka su likvidacioni sudija i likvidator. Za likvidatora se može postaviti samo fizička osoba – član dotadašnjeg organa za zastupanje pravne osobe, odnosno osoba koju odredi likvidacioni sudija. Pravni položaj likvidatora sličan je pravnom položaju stečajnog upravnika. Osnovne obaveze likvidatora su da uđe u posjed imovine pravne osobe u likvidaciji i izvrši popis imovine i obaveza, kao i popis povjerilaca, i da to, bez odlaganja, dostavi likvidacionom sudiji
Piše: dr. sc. Edin RIZVANOVIĆ

STVARNA PRAVA – Stjecanje vlasništva na građevinskom zemljištu
Neujednačeni i kontradiktorni propisi, kaotično faktičko stanje, neusuglašenost posjedovnog i zemljišno knjižnog stanja, kao i bespotrebni dualitet u vođenju podataka o zemljištu (katastar i zemljišne knjige) samo su neki od problema na čije rješavanje čekamo neopravdano dugo
Piše: mr. sci. Silvana BRKOVIĆ – MUJAGIĆ

PRIRUČNIK 10
POREZI – Dodatna primanja zaposlenih i njihov porezni tretman
Pored plaća i naknada plaća zaposlenici imaju prava odnosno mogućnost da ostvare i određena dodatna primanja. Ova se primanja regulišu posebnim propisima, kolektivnim ugovorima, pravilnicma o radu i/ili ugovorima o radu. Raskidom Općeg kolektivnog ugovora od strane Udruženja poslodavaca, kojim je faktički prestao da se primjenjuje ovaj ugovor, nastala je nova situacija i u pogledu prava radnika na dodatna primanja. Opći kolektivni ugovor je direktno ili indirektno (prenošenjem na granske kolektivne ugovore) za određena dodatna primanja obezbjeđivao minimalna prava radnika. U novonastaloj situaciji to više nije slučaj tako da se pravo na određena dodatna primanja treba da reguliše granskim ili pojedinačnim kolektivnim ugovorima, a ukoliko to izostane internim aktima poslodavca ili ugovorom o radu. Dosad su zaključeni granski kolektivni ugovori za osam grana djelatnosti i za organe državne uprave. Takođe, zaključeni su kolektivni ugovori na nivou kantona prvenstveno za oblasti za koje kantoni imaju zakonsku nadležnost (zdravstvo i obrazovanje). Dodatna primanja su, direktno ili indirektno vezana za poslovanje privrednog i drugog subjekta. Ona imaju i svoj porezni tretman. Zavisno od vrste i iznosa, dodatna primanja su neoporeziva u cjelini, neoporeziva do propisanog limita (tj. oporeziva preko tog limita) ili oporeziva u cjelini
Piše: Momir STEFANOVIĆ, dipl. oec.

PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODATU / DODANU VRIJEDNOST
– Smanjenje iznosa obračunatog PDV-a na osnovu reklamacije kupca
– Vremenski period za podnošenje izmijenjene PDV prijave
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik
               Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

– PDV tretman usluga izvršenih u BiH za naručioca iz inostranstva
Odbitak ulaznog poreza kod uvoza
Dejan RAKIĆ, advokat

– Povrat poreznog kredita
– Radovi za interne usluge i PDV-e
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

FINANSIJE
– Zaključenje ugovora o radu lica u toku trajanja volonterskog rada
– Osnovice za obračun bolovanja
Fuad BALTA, dipl. ecc.

DRŽAVNA SLUŽBA
– Naknada ili dodatak na plaću državnog službenika?
Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA / FINANCIJA

– Porez na dobit –
– Oporezivanje prihoda od učešća u kapitalu drugog poreznog obveznika
(Broj: 05-02-4-2847/19, od 20. 5. 2019. godine)
– Porezni poticaj za novoprimljene uposlenike  
(Broj: 05-14-2-887/19, od 25. 2. 2019. godine)
– Porezni tretman prihoda i rashoda neprofitnih organizacija
(Broj: 05-14-2-678/19, od 18. 2. 2019. godine)
Pripremio: Nermin ŠAHINOVIĆ, dipl. ecc.

– Porez na dohodak –
Porezni tretman nagrada i stipendija kod dualnog obrazovanja
(Broj: 04-14-1-1568/19 od 15. 3. 2019. godine)
– Isplata naknade po osnovu ugovorene zabrane takmičenja između poslodavca i radnika
(Broj: 04-02-4-3776/19 od 21. 5. 2019. godine)
Pripremila: E. J.

– Uklanjanje dvostrukog oporezivanja kod transfernih cijena
(Broj: 05-14-2-1969/18-1 od 28. 3. 2019. godine)
– Tretman troškova službenog putovanja za fizičko lice koje nema status uposlenika
(Broj: 05-14-2-1812/18-1 od 28. 3. 2018. godine)

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA PRAVDE

– Sektor za upravu –
– Općinski načelnik nema pravo da samostalno osniva, ukida i utvrđuje djelokrug rada općinskih službi za upravu
(Broj: 01/03-49-1134/18 od 19. 3. 2018. godine)
Pripremio: mr. sci. Alen TALETOVIĆ

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

– Sektor za rad i zapošljavanje  –
– Godišnji odmor za lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa
(Broj: 03-34/11-183/19 IK, od 4. 2. 2019. godine)
Pripremila: Ismira KALKAN, dipl. pravnik

– Obavljanje djelatnosti obuke radnika iz oblasti zaštite na radu
(Broj: 03-34/12-598/19 AG od 13. 3. 2019. godine)
– Sastav komisije za provođenje postupka prijema u radni odnos u javnom sektoru
– Postupak prijema u radni odnos u javnom sektoru – lista uspješnih kandidata
Pripremila: Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

JAVNA PREDUZEĆA
– Imenovanje članova Odbora za reviziju  
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

RADNI ODNOSI
– Naknade plaće zbog nezakonitog otkaza  
– Vanredni otkaz ugovora o radu – pitanje konsultacije sa vijećem uposlenika
Emina HULUSIJA, sutkinja Vrhovnog suda Federacije BiH

STVARNA PRAVA
– Deeksproprijacija privatizovanih nekretnina
– Dioba nekretnina u suvlasništvu i fizičko cijepanje parcele
– Promet neuknjiženih nepokretnosti
Dr. sc. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BIH

OBLIGACIONI ODNOSI
– Raspolaganje zajedničkom stečevinom, Član 52. u vezi sa članom 105. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 28 0 P 031310 18 Rev od 14. 03. 2019. godine)
– Zatezna kamata na plaće, Član 277. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 18 0 Rs 021275 16 Rev od 18. 09. 2018. godine)  
– Ugovor o građenju, Član 600. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, br. 17 0 P 003485 18 Rev od 16. 10. 2018. godine)

PORODIČNO PRAVO
– Bračna stečevina, Član 251. Porodičnog zakona
(Presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj: 20 0 P 030236 17 Gž od 09. 11. 2017. godine)

NASLJEDNO PRAVO
– Predmet nasljeđivanja, Član 2. Zakona o nasljeđivanju
(Rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj: 18 0 P 025106 17 Gž od 09. 11. 2017.godine)

PARNIČNI POSTUPAK
– Eventualna kumulacija tužbenih zahtjeva, Član 55. stav 4. Zakona o parničnom postupku
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH broj 65 0 Ps 120740 18 Rev od 19. 02. 2019. godine)

IZVRŠNI POSTUPAK
– Umješač u izvršnom postupku, Član 369. Zakona o parničnom postupku, Član 21. Zakona o izvršnom postupku
(Rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj: 22 0 I 034112 16 Gž od 11. 12. 2017. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON
KANTON SARAJEVO  

ZIPS-ov INFORMATOR
SAOPĆENJA ZA PRIMJENU FEDERALNIH PROPISA

Back To Top