skip to Main Content

Zips 1407 3dWEB

POREZI – Javni prihodi i porezne obaveze
U Federaciji BiH potrebno je izvršiti smislenu rekonstrukciju i reformu u pogledu eliminisanja pojedinih “javnih prihoda”, a posebno određenih naknada i članarina o kojima se u nekoliko navrata godinama unazad negativno određivao i Ustavni sud Federacije BiH upućujući nadležne izvršne i zakonodavne organe da donesu odgovarajuće zakone i druge propise, kako bi se, npr. uredile oblasti korištenja šumskog blaga i turizma, što je i u neposrednoj vezi s načinom utvrđivanja obaveza plaćanja odgovarajućih naknada, kao i decidiranog određivanja organa koji bi vršili nadzor u ovim oblastima. Sve dok se to ne riješi, umjesto javnih prihoda neophodnih za funkcionisanje vlasti, imaćemo i dalje brojne parafiskalne namete koji će još više opterećivati pravna i fizička lica iz oblasti privrede, kao i kontrolne organe koji će vršiti obračun i naplatu određenih “javnih prihoda”, iako su isti neustavni
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

INDIREKTNO OPOREZIVANJE – Pravila oporezivanja vaučera u EU
Pojam „vaučer“ obuhvata različite vrste vrijednosnih kupona, prepaid kartica mobilne telefonije, poklon-kartica, šoping-kartica za diskont kupovine i sličnih kartica kojima se omogućava kupovina dobara ili usluga, izravno ili putem elektronske trgovine. Početkom 2019. godine u Evropskoj uniji su stupile na snagu izmjene PDV Direktive, kojima se unificiraju pravila oporezivanja vaučera PDV-om na razini EU. Očekuje se da će nova pravila oporezivanja doprinijeti eliminaciji dvostrukog oporezivanja ili dvostrukog neoporezivanja u prekograničnim transakcijama unutar EU i smanjenju porezne evazije, kao posljedicama dosadašnje primjene divergentnih nacionalnih pravila članica
Piše: dr. sc. Dinka ANTIĆ

RAČUNOVODSTVO – Upravljanje dugom primjenom metode zamjene duga glavnicom
Zamjena duga glavnicom je metoda koja se koristi da bi se izbjegla likvidacija dužnika, razni sudski troškovi prisilne naplate dugova i da bi se izvršilo restrukturiranje vlasništva između povezanih subjekata u grupi za konsolidaciju. Metoda se vrlo često koristi u uvjetima nelikvidnosti, kreditnih kriza, ali i kao jedna od metoda poslovnih kombinacija u svrhu realizacije pripajanja ili preuzimanja
Piše: dr. sc. Jozo PILJIĆ

REVIZIJA – Procjena rizika prijevare u fazi planiranja revizije
Bez obzira s kakvom i kojom djelatnošću se preduzeće bavi, ono je podložno prijevari. Uspostavljanje i održavanje interne kontrole se ostvaruje kroz nadzor menadžmenta, a što je zapravo i njihova odgovornost. Ukoliko menadžment vrši efikasnu kontrolu i nadzor kojim se pruža pouzdanost, učinkovitost i efikasnost samog poslovnog subjekta nad kojim ima nadzor, smanjit će se mogućnost za prijevarno finansijsko izvještavanje. Kako ne bi dolazilo do prijevara i pogrešaka, također je važno stvaranje kulture i etičkog ponašanja što se odnosi na obuku zaposlenika, na stvaranje pozitivnog radnog okruženja i na disciplinu
Piše: doc. dr. Dijana VUKOVIĆ

JAVNE NABAVKE – Ponuda u postupcima javnih nabavki
Postupci javnih nabavki predstavljaju određene i zakonom definisane procedure kojih se učesnici u postupku javne nabavke moraju pridržavati kako bi uspješno okončali nabavku i zaključili ugovor o nabavci kao krajnji rezultat postupka. Sam postupak pripreme i podnošenja kao i oblik i sadržaj ponude su određeni i definisani zakonom.
I pored činjenice da je Zakon o javnim nabavkama u primjeni već više od jednog desetljeća, ponuda i način njene pripreme kao i postupanje sa ponudama u postupcima javnih nabavki i danas izaziva kontroverze kao i različita praktična mišljenja u pogledu prihvatljivosti ili neprihvatljivosti ponude u postupku javne nabavke
Piše: Amir RAHMANOVIĆ, dipl. ecc.

STVARNA PRAVA – Pravo na imovinu u svjetlu međudržavnih odnosa bivših jugoslovenskih republika (primjena Sporazuma o sukcesiji i povrat imovine na prostoru bivše SFRJ)
Pravo na imovinu zagarantovano je i Aneksom G Sporazuma o pitanjima sukcesije u članu 2. stav 1. na način da će „Prava na pokretnu i nepokretnu imovinu koja se nalazi u državi nasljednici i na koju su građani ili druga pravna lica imali pravo 31. decembra/prosinca 1990. godine, biti priznata, zaštićena i vraćena od strane te države u skladu s uspostavljenim standardima i normama međunarodnog prava i nezavisno od nacionalnosti, državljanstva, mjesta boravka ili domicila tih lica”
Pišu: prof. dr. Larisa VELIĆ i Ismet VELIĆ, pravobranilac Bosne i Hercegovine

DRŽAVNA SLUŽBA – Provođenje konkursnih procedura za prijem državnih službenika u Unsko-sanskom kantonu s osvrtom na propise u Federaciji BiH
Da bi državna služba zadovoljila odgovarajuće standarde profesionalnosti, stabilnosti i kvaliteta, država mora imati dobro uređen službenički sistem, čiji sastavni dio čini i procedura popune radnih mjesta. Dostizanje ovih standarda u situaciji duboko fragmentiranog službeničkog sistema u Federaciji BiH predstavlja istinski izazov. Suočavanje sa ovim izazovom nije moguće bez postojanja jake svijesti o potrebi da se pitanja vezana za sistem državne službe urede na jedinstven način, koji će osigurati da se u upravu na svim njenim nivoima regrutuju najbolji dostupni kandidati, sposobni da se bave državnim poslovima na dovoljno profesionalan način
Piše: mr. sc. Lejla ALAGIĆ

IZVRŠNI POSTUPAK – Podobnost notarske isprave za izvršenje
Notarska isprava je izvršna isprava podobna za izvršenje samo ako je u njoj određen obim ispunjenja, a ako taj uslov nije ispunjen radi se o ispravi nepodobnoj za izvršenje, zbog čega se prijedlog za izvršenje u tom slučaju treba odbiti
Piše: prof. dr Milan BLAGOJEVIĆ

PRIRUČNIK 9
STVARNA PRAVA – Pravni status željezničke infrastrukture u BiH
Entitetskim zakonima o željeznicama, javnim željezničkim kompanijama je dat monopolistički status kao jedinim upraviteljima željezničke infrastrukture na području entiteta, te bi u tom pravcu kako je to i predviđeno Zakonom o željeznicama BiH bilo potrebno razdvojiti usluge željezničkog transporta i upravljanja infrastrukturom kao što su to i uradile Republika Hrvatska i Republika Srbija formiranjem posebnih društva za upravljanje željezničkom infrastrukturom
Piše: mr. sci. Adnan BARUČIJA

PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODATU / DODANU VRIJEDNOST

– Tretman koncesione naknade po osnovu realizacije projekta javno-privatnog partnerstva
– Oporezivanje zdravstvenih usluga iz stomatološke djelatnosti  
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravni
               Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

– Komisiona prodaja i poreska osnovica
– Prenos založnog prava
Dejan RAKIĆ, advokat

– Usluga projektovanja nekretnine u inostranstvu
– Porezni tretman lohn poslova  

RAČUNOVODSTVO
– Valjanost računa / fakture bez potpisa i pečata
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

UNUTRAŠNJI PLATNI PROMET
Ugovor o asignaciji između općine i preduzeća

POREZ NA DOBIT
Nabavka softvera iz inostranstva
– Pozajmica između povezanih lica

FINANSIJE
– Troškovi prijevoza za potrebe obavljanja kurirskih poslova  
Fuad BALTA, dipl. ecc.

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA PRAVDE

– Sektor za upravu –
– Dostavljanje podataka iz Porezne uprave organima sudske vlasti
(Broj: 01/03-49-3411/16 od 29. 7. 2016. godine)
Pripremio: mr. sci. Alen TALETOVIĆ

– Unapređenje državnog službenika i premještaj namještenika
(Broj: 02-34-202/17)
Pripremio: dr. sc. Enver IŠERIĆ

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

– Sektor za rad i zapošljavanje  –
– Direktna primjena izuzetaka u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH  (Broj: 03-34/12-1128/19 AG od 6. 5. 2019. godine)

– Izuzeci od obaveze objave javnog oglasa kod raspoređivanja radnika sa promijenjenom radnom sposobnosti  (Broj: 03-34/12-873/19 AG od 17. 4. 2019. godine)
Pripremila: Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

– Ugovor o radu na određeno vrijeme zaključen na tri godine   (Broj: 03-34/11-369/19 IK, od 18. 2. 2019. godine)

– „Iznajmljivanje radne snage“? (Broj: 03-34/11-67/19 IK, od 1. 2. 2019. godine)
Pripremila: Ismira KALKAN, dipl. pravnik

RADNI ODNOSI

Godišnji odmor i regres za vrijeme porodiljskog odsustva
– Prijem u radni odnos po programima zapošljavanja javnih službi za zapošljavanje
Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

– Pravo na godišnji odmor u Republici Srpskoj
Ivana ĐERVIDA, dipl. pravnik

PIO/MIO

– Pravo na naknadu zbog promijenjene radne sposobnost usljed profesionalne bolesti ili povrede na radu
Mr. sc. Kenan SPAHIĆ

STVARNA PRAVA

– Pretvorba prava korištenja u pravo vlasništva
Utvrđivanje prava vlasništva nad neuknjiženim nekretninama
– Prodaja poljoprivrednog zemljišta
Šume i šumsko zemljište – nemogućnost pretvorbe
– Promet imovinom javnog preduzeća stečenom po sili zakona
Dr. sc. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

PORODIČNO PRAVO

Bračna stečevina
Jasminka SUŠA, dipl. pravnik

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BIH

KRIVIČNA DJELA PROTIV PRIVREDE I POSLOVANJA

– Zloupotreba položaja ili ovlaštenja, Član 220. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (Presuda vijeća Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 2 K 024310 17 Kžk od 23. 02. 2018. godine)

– Status službenog ili odgovornog lica (Presuda vijeća Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 2 K 013147 15 Kžk od 22. 10. 2015. godine)

– Postojanje građanskopravnog odnosa u određenoj krivičnopravnoj situaciji (Presuda vijeća Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 2 K 013147 15 Kžk od 22. 10. 2015. godine)

– Subjektivni element bića krivičnog djela Nesavjestan rad u službi, Član 224. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (Presuda vijeća Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 2 K 018397 16 Kž od 7. 7. 2016. godine)

– Nesavjestan rad u privrednom poslovanju, Član 242. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine  (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 10 0 K 002300 17 Kž 2 od 13. 7. 2018. godine)

– Odmjeravanje kazne i svrha kažnjavanja, Član 242. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine  (Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 10 0 K 002300 17 Kž 2 od 13. 7. 2018. godine)

Nesavjestan rad u službi, Član 354. stav 1. Zakona Republike Srpske (Presuda Okružnog suda u Banjaluci, broj: 011-0-Kžk-07-000 018, od 8. 10. 2007. godine)

– Krivično djelo prijevare u privrednom poslovanju – saizvršilačko svojstvo, Član 251. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 09 0 K 000374 10 Kž 6 od 13. 7. 2010. godine)

– Protivpravna imovinska korist kao obilježje krivičnog djela, Član 251. stav 3. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 09 0 K 000374 10 Kž 6 od 13. 7. 2010. godine)

– Oštećenje ili povlašćivanje povjerilaca, Član 262. Krivičnog zakona RS („Sl. glasnik RS“, br. 49/03, 108/04, 37/06, 70/06 , 73/10, 1/12 i 67/13) (Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj: 80 0 K 072890 17 Kžž od 16. 3. 2018. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REPUBLIKA SRPSKA
KANTON SARAJEVO  

CARINE I CARINSKI PROPISI

POŠTANSKI PROMET I ONLINE TRGOVINA – Poštanske pošiljke i internet kupovina bh. putnika u inostranstvu
Piše: Nermin RAMIĆEVIĆ

CARINSKI POSTUPAK – Privremeni uvoz kontejnera
Piše: Frano DOGAN

Back To Top