skip to Main Content

Zips 1406 3d WEB

POREZI  – Limiti kod davanja ili primanja pozajmica
Pozajmice kao platne transakcije su sve više u upotrebi u međunarodnom i domaćem poslovanju, prvenstveno kod poslovnih odnosa između firmi „majke“ i „kćerke“. Ovaj vid transakcija najčešći ie između zavisnih pravnih i fizičkih lica koja su međusobno povezana rodbinskim vezama, upravljanjem, kontrolom i kapitalom. Logično je da se u takvim poslovnim odnosima pojavljuju transferne cijene po principu „van dohvata ruke“ koje, uglavnom, nastaju zbog raznih „kombinacija“ povezanih lica za prenos dobiti između jednog na drugo zavisno lice putem neobračunavanja i/ili ugovaranja nižih ili viših kamata na date pozajmice u odnosu na tržišne kamate. S obzirom na interesantnost transakcija „van dohvata ruke“ između zavisnih društava prilikom davanja/primanja pozajmica, kod eventualno „vezanih“ poreznih kontrola velika je vjerovatnoća da se mogući inspekcijski nadzor upravo usmjeri na provjeru (ne)ugovorenih i tržišnih kamata
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

INDIREKTNI POREZI – Uputstvo o postupku povrata i odobravanju poreznog kredita po osnovu podnošenja prijave za PDV
Obvezniku PDV-a koji se opredijelio za porezni kredit, isti se odobrava danom podnošenja PDV prijave. Porezni kredit po izmijenjenoj ili dopunskoj PDV prijavi odobrava se danom podnošenja izmijenjene ili dopunske PDV prijave. Porezni kredit utvrđen u postupku kontrole odobrava se, tj. dostupan je za korištenje sa danom dospijeća porezne obaveze, odnosno poreznog kredita po redovnoj PDV prijavi za dati porezni period. Ukoliko se porezni kredit ne iskoristi u roku od šest mjeseci od dana odobravanja, Grupa za obradu poreznih prijava pokreće postupak povrata neiskorištenog poreznog kredita
Piše: dr. sc Jozo PILJIĆ

Uputstvo o načinu postupanja s prijavama za PDV i prijavama akcize i razrezom poreza po službenoj dužnosti
Uputstvom se bliže utvrđuju pravila u postupku kreiranja poreznih prijava u podsistemu ePorezi i postupanje s poreznim prijavama za određeni porezni period te način kreiranja razreza poreza po službenoj dužnosti na osnovu porezne prijave koju Uprava za neizravno oporezivanje donosi u ime poreznog obveznika i koja se automatski kreira u podsistemu ePorezi. Stupanjem na snagu ovog Uputstva prestaju se primjenjivati sva Objašnjenja o načinu postupanja kod prijema i obrade PDV prijava za porez na dodanu vrijednost i prijava akcize, kao i Instrukcija o razrezu poreza na dodanu vrijednost, akcize i cestarine po službenoj dužnosti
Piše: dr. sc Jozo PILJIĆ

OPOREZIVANJE – Likvidacija preduzeća u Brčko Distriktu BiH – porezno-računovodstveni aspekt
Likvidacija predstavlja takav način prestanka društva iz čije se imovine mogu izmiriti sva potraživanja prema povjeriocima. Prema tome, u postupku likvidacije su interesi povjerilaca potpuno zaštićeni. Likvidacioni postupak obično pokreće samo društvo, a izuzetno sud
Piše: mr. Akif PEZEROVIĆ

JAVNE NABAVKE – Profesionalizacija javne nabavke
U okviru javne nabavke profesionalizacija podrazumijeva osiguravanje dostupnosti odgovarajućih alata i znanja za javne subjekte radi provođenja postupaka javnih nabavki i učinkovito zaključivanja ugovora s krajnjim ciljem osiguravanja održivosti nabavljenih dobara, usluga i radova, dok u isto vrijeme pridonosi cjelokupnom provođenju politike javnih nabavki. Cilj profesionalizacije javne nabavke uključuje sveukupno poboljšanje cijelog niza stručnih vještina i kompetencija, znanja i iskustva ljudi koji vode zadatke povezane s javnom nabavkom ili u njima učestvuju
Piše: mr. iur. Mirel MUJKANOVIĆ

PITANJA I ODGOVORI:

– Provođenje postupaka zajedničke nabavke i osnivanje centralnog nabavnog organa
Belma ŠEĆIBOVIĆ, dipl. pravnik

– Starost izjave
– Uvid u ponude svih učesnika u postupku javne nabavke
Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

PRAVO VLASNIŠTVA – Primjena člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju uz analizu Presude Ustavnog suda Federacije BiH broj: U-64/17  
Poštivanjem prava vlasništva, te striktnim pridržavanjem njegovog ograničenja u skladu sa zakonom, u javnom interesu i načelima međunarodnog prava, može se postići opće blagostanje, a samim time omogućiti i privredni rast, a da se ne naruši princip proporcionalnosti, odnosno uspostava pravične ravnoteže između prava pojedinca i javnog interesa
Piše: mr. sc. Enida BRKIĆ OMERČAUŠEVIĆ

IZVRŠNI POSTUPAK – Pravne posljedice zabilježbe izvršenja u javnu evidenciju
Zabilježba izvršenja u javni registar je prva etapa u sprovođenju izvršenja na nepokretnosti ukoliko je ona upisana u javni registar. Bez obzira, što je zakonodavac predvidio pravne posljedice koje nastupaju nakon zabilježbe izvršenja u javni registar postojeća pravila su često povod za različito tumačenje.
Ukoliko nepokretnost nije upisana u javni registar ne postoji više mogućnost da tražilac izvršenja traži uspostavljanje katastra nepokretnosti u postupku individualnog izlaganja. „Ukidanje“ ove odredbe imaće za posljedicu odugovlačenje izvršnog postupka, pod uslovom da izvršenik nema druge nepokretnosti na kojoj bi se uspješno sprovelo izvršenje
Piše: dr Ranka RAČIĆ

UPRAVNI POSTUPAK – Nadležnost drugostepene komisije kantona i jedinica lokalne samouprave za odlučivanje po žalbama
Drugostepena komisija koja odlučuje o žalbama na rješenja kantonalnih organa uprave i drugostepena komisija koja odlučuje o žalbama na rješenja općinskih službi za upravu može odlučivati u drugom stepenu samo kada je prvostepeno rješenje doneseno na osnovu zakona i drugih propisa kantona odnosno na osnovu statuta ili propisa općinskog vijeća, a u okviru isključivih prava i dužnosti općina
Piše: Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Novi Pravilnik o stažu osiguranja s uvećanim trajanjem…
Razvoj tehnike i tehnologije, modernizacija rada i prozvodnje utiču na potrebu stalnog revidiranja i osavremenjivanja propisa kojima je regulisan rad na radnim mjestima/poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. Shodno tome, institut staža osiguranja sa uvećanim trajanjem nije nepromjenjiva kategorija, te ga je potrebno konstantno pratiti i ažurirati, uvažavajući aktuelne promjene i uslove u kojima rade radnici na ovakvim radnim mjestima. Pravilnik o radnim mjestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, postupku utvrđivanja i postupku revizije radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem je osavremenjen propis iz ove oblasti. Ovim Pravilnikom je institucionalno, sveobuhvatno i jednostavno regulisano pitanje utvrđivanja ovih radnih mjesta, njihova revizija, te druga pitanja vezana za radna mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u Federaciji BiH
Piše: Mirela TALOVIĆ, magistar Evropskog biznisa

PRIRUČNIK 8
SPORNO PRAVNO PITANJE – Prikaz sudske prakse Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u postupku rješavanja spornog pravnog pitanja (2018. godina)
Predmet rada jeste prikaz prakse Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u postupku rješavanja spornog pravnog pitanja, u predmetima u kojima je Vrhovni sud usvojio zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja u 2018. godini i u kojima Vrhovni sud nije usvojio zahtjeva za rješavanje spornog pravnog pitanja ali je u obrazloženju ukazao na koji način treba riješiti sporno pravno pitanje.
Iz prakse Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u postupku rješavanja spornog pravnog pitanja u 2018. godine zaključujemo da je puno više predmeta u kojima nije usvojen zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja. Može se reći da je ovo posljedica što je Vrhovni sud onemogućio da se institut rješavanja spornog pravnog pitanja često koristi, već se koristi samo kada postoji veliki broj slučajeva sa istim spornim pravnim pitanjem. Predmeti u kojima je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine usvojio zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja u 2018. godini su veoma značajni za sudsku praksu i pomoći će da se ostvari cilj ovog instituta
Piše: dr sc. Adis POLJIĆ, sudija u Osnovnom sudu u Zvorniku

PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODATU / DODANU VRIJEDNOST
– Rušenje objekta u cilju prodaje zemljišta – odbitak ulaznog poreza
– Promjena uslova bitnih za ispravku ulaznog PDV
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik
Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

– Promet opreme korištene za vršenje poslovne djelatnosti
Dejan RAKIĆ, advokat

– Najam i prodaja novoizgrađenih stambenih jedinica
– Propušteno knjiženje i izmijenjena PDV prijava
– Sadržaj knjige ulaznih i izlaznih faktura
– Usluge projektovanja za inostranstvo
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA / FINANCIJA

– Porez na dobit –
Tretman prihoda nastalih po osnovu ukidanja rezervisanja (Broj: 05-14-2-781/18-1 od 8. 2. 2018. godine)
Pripremila: M. D.

FINANSIJE
– Registracija i korištenje e-usluga nPIS-a i e-usluga JS-a

POREZ NA DOBIT
– Obračun poreza po odbitku na „uvoz“ usluga
– (Ne)mogućnost avansne isplate dobiti

POREZ NA IMOVINU
– Davanje poslovnog prostora u podzakup
Fuad BALTA, dipl. ecc.

FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE
– Izrada konsolidovanog financijskog izvještaja
– Alokacija troškova u komunalnom poduzeću

RAČUNOVODSTVO
– Obračun nagrade za advokatske usluge
– Ostvarivanje porezne neutralnosti donacija

KNJIGOVODSTVO
– Evidentiranje preuzimanja ispunjenja tuđe obveze
– Povećanje knjigovodstvene vrijednosti imovine kao rezultat revalorizacije
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

IZ AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BOSNE I HERCEGOVINE
– Disciplinski postupak (Broj: 05-34-3-413-1/19, od 16. 4. 2019. godine)
Neplaćeno odsustvo za državnog službenika koji je na probnom radu (Broj: 05-34-2-437-1/19, od 19. 4. 2019. godine)
Pripremio: Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA PRAVDE

– Sektor za upravu –
Novčana pomoć u slučaju bolesti člana uže porodice
(Broj: 01/03-49-2401/17 od 8. 6. 2017. godine)
Pripremio: mr. sci. Alen TALETOVIĆ

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

– Sektor za rad i zapošljavanje  –
– Porodiljsko odsustvo i godišnji odmor
(Broj: 03-34/11-3089/18 IK, od 21. 1. 2019. godine)
– Pripravnički staž i naknadno stečeno obrazovanje
(Broj: 03-34/11-332/19 IK od 8. 2. 2019. godine)
Pripremila: Ismira KALKAN, dipl. pravnik

RADNI ODNOSI
– Kriterij bodovanja prilikom prijema u radni odnos
– Ugovor o radu i ugovor o djelu
Pripremila: Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik
– Pravo na regres u slučaju nezakonitog otkaza
Pripremila: prof. dr. Jasminka GRADAŠČEVIĆ – SIJERČIĆ

OBLIGACIONI ODNOSI
– Zastara i otpis potraživanja
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BIH

OBLIGACIONO PRAVO – OPĆI DIO
– Tumačenje ugovora, Članovi 99. i 100. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj: 20 0 Mal 031654 15 GŽ od 23. 11. 2017. godine)

OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE
– Naknada štete u slučaju tjelesne povrede ili narušenja zdravlja
Član 195. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj: 72 0 P 042280 18 Rev od 30. 1. 2019. godine)
Pripremio: Milan BLAGOJEVIĆ, sudija Okružnog suda u Banjaluci

PARNIČNI POSTUPAK
Pravni interes za utvrđujuću tužbu, Članovi 54. i 67. Zakona o parničnom postupku (Rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj: 17 0 P 061523 15 GŽ od 8. 11. 2017. godine)
Potreba vještačenja, Član 147. Zakona o parničnom postupku (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 23 0 P 017159 16 Rev od 11. 6. 2018. godine)

VANPARNIČNI POSTUPAK
– Fizička dioba nekretnina, Član 166. Zakona o vanparničnom postupku (Rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj: 20 0 P 034332 17 Gž od 22. 11. 2017. godine)

DRŽAVNI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI
– Pravo na plaću i visina plaće
(Pravni stav usvojen na sjednici Građanskog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije BiH od 11. 10. 2018. godine)

DRŽAVNI SLUŽBENICI
– Prestanak radnog odnosa državnog službenika, Član 50. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, Članovi 71. i 104. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (Presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj S1 3 U 026128 17 U od 6. 2. 2019. godine)
– Rad komisije za izbor – prisustvo komisije pismenom dijelu stručnog ispita i pravo pristupa kandidata na intervju, Članovi 24. i 62. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, Član 22. Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita, Član 25. Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu provođenja intervjua i obrascima za provođenje intervjua (Presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj S1 3 U 025913 18 U od 15. 1. 2019. godine)
Pripremio: Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSANSKO – PODRINJSKI KANTON GORAŽDE
HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON
UNSKO – SANSKI KANTON
KANTON SARAJEVO  

ZIPS – ov INFORMATOR
SAOPĆENJA ZA PRIMJENU FEDERALNIH PROPISA

Back To Top