skip to Main Content

Zips 1403 3dWEB

POREZI – Samostalna djelatnost i oporezivanje
Prema odredbama propisa o oporezivanju dohotka, Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak, pod oporezivanjem dohotka podrazumijeva se, prije svega, obaveza svakog fizičkog lica da za protekli porezni period (kalendarsku godinu) sam utvrdi svoj ukupni oporezivi dohodak ostvaren od obavljanja samostalne djelatnosti, te na tačnu poreznu osnovicu obračuna porez primjenom propisane stope, da popuni i Poreznoj upravi u propisanom roku podnese godišnju poreznu prijavu sa dokazima o plaćenom porezu
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

RAČUNOVODSTVO – Utjecaj računovodstvene politike amortizacije na financijski položaj i uspješnost društva  
Smanjenje realne vrijednosti dugotrajne imovine bilo fizičkim trošenjem ili ekonomskim zastarijevanjem naziva se amortizacija. Amortizacija dugotrajne imovine je, dakle, ekonomski odraz postupnog trošenja i smanjenja vrijednosti u toku poslovanja, odnosno postupnog prelaženja vrijednosti dugotrajne imovine u vrijednost proizvedenih proizvoda i pruženih usluga. Zbog strukture amortizacije u odnosu na dugotrajnu imovinu vidljiv je značaj koji amortizacija predstavlja kao trošak poduzeća kojem menadžment pridaje posebnu pozornost
Piše: dr. sc. Jozo PILJIĆ

FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE – Informacije koje pružaju finansijski izvještaji
Finansijskim izvještajima informiramo sve aktere koji su zainteresirani za poslovanje privrednog subjekta, odnosno pravnog lica. Korisnici finansijskih izvještaja će shodno podacima koji su prezentovani donositi određene odluke koje se tiču njihovog djelokruga rada. Prezentirani podaci u finansijskim izvještajima će pružati informacije koje upućuju na preduzimanje odgovarajućih koraka u zavisnosti ko je korisnik datog izvještaja
Piše: dr. sc. Amir KARALIĆ

JAVNE NABAVKE – Izmjene ugovora i okvirnog sporazuma tokom njihovog trajanja u javnim nabavkama
Predmet rada je analiza postojećih rješenja u oblasti javnih nabavki u pogledu mogućnosti izmjena ugovora i okvirnog sporazuma tokom njihovog trajanja. Važeće zakonsko rješenje u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini predviđa mogućnost izmjene ugovora i okvirnog sporazuma samo u slučaju izmjene cijene i to uz preduslov da je takva mogućnost definisana u tenderskoj dokumentaciji. Rješenja iz Nacrta o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini predviđaju nekoliko mogućih izmjena bez navođenja konkretnih slučajeva na koje bi se takve izmjene mogle odnositi. Uslovno je definisana pravna priroda ugovora o javnoj nabavci u Bosni i Hercegovini, ali je i predstavljeno različito poimanje pravne prirode ovih ugovora u pravima država članica Evropske unije, kao i same Evropske unije. Dat je prikaz rješenja u ovom pogledu iz Direktive o javnim nabavkama kao i zakonska rješenja u susjednim državama koja mogu biti vodilja na koji način navedene izmjene tretirati i riješiti u oblasti javnih nabavki u Bosni i Hercegovini
Piše: Mirel MUJKANOVIĆ, dipl. pravnik

PITANJA I ODGOVORI:

Promjenjivost cijena upostupku javne nabavke
Nabavka robe nakon isteka ugovora
Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik

RADNI ODNOSI – Šta nam donosi Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine?
Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine propisuje se postupak prijema u radni odnos u federalnim zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima prenesenim federalnim propisima, kao i u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Federacija Bosne i Hercegovine, te u privrednim društvima u kojima Federacija učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno. Donošenjem ove uredbe kojom se na jedinstven način uređuje postupak prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, licima koja traže posao omogućit će se ravnopravan pristup slobodnim radnim mjestima, te ravnopravna konkurencija zasnovana na znanjima i sposobnostima
Piše: mr. sc. Ernis IMAMOVIĆ

RADNO PRAVO –  (Ne)primjena odredbe o prestanku radnog odnosa Zakona o radu Republike Srpske
U radu se analizira odredba člana 195. stav 2. Zakona o radu Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, br. 1/16 i 66/18) kojom je propisano da ako sud u toku postupka utvrdi da je postojao osnov za prestanak radnog odnosa, ali da je poslodavac postupio suprotno odredbama zakona kojima je propisan postupak za prestanak radnog odnosa, sud će odbiti zahtjev radnika za vraćanje na rad, a na ime naknade štete radniku će dosuditi iznos do šest plata radnika. Navedena odredba nije u skladu sa odredbom člana 7. Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 158 o prestanku radnog odnosa iz 1982. godine, prema kojoj radni odnos radnika ne treba prestati zbog njegovog ponašanja ili obavljanja poslova i zadataka prije nego što mu se omogući da se brani od iznesenih navoda, osim ako mu iz opravdanih razloga poslodavac ne pruži tu mogućnost. Zbog kontradiktornosti navedenih pravila, sud treba da odluči da li će primijeniti Zakon o radu ili Konvenciju broj 158 o prestanku radnog odnosa iz 1982. godine
Piše: dr. sc. Adis POLJIĆ, sudija u Osnovnom sudu u Zvorniku

MEĐUNARODNA ARBITRAŽA – Arbitražni sporazum – primjena mjerodavnog prava
Ugovor o izabranom sudu – arbitraži je ugovor kojim se stranke obvezuju da će im međusobni spor ili sporove presuditi, umjesto državnog suda, sud sastavljen od osoba koje imenuju one ili neko treći. Ugovaranje nadležnosti izabranog suda za buduće sporove obično se vrši unošenjem odgovarajuće klauzule u sadržaj materijalno-pravnog ugovora. Arbitražni sporazum je procesnog karaktera i njegov cilj je da omogući rješenje spora. Smatra se autonomnim i njegova punovažnost nije vezana za punovažnost glavnog ugovora, zbog čega je ovo pitanje potrebno odvojiti od prava mjerodavnog za suštinu spora
Piše: Marijana OMERČAUŠEVIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH

PRIRUČNIK 5
STVARNA PRAVA – Upravljanje i održavanje zgrade
Piše: Borislav MATIĆ, dipl. pravnik

PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODATU / DODANU VRIJEDNOST
– Povrat plaćenog avansa i odbitni PDV?
– Avansno plaćanje i izdavanje faktura za privremenu i konačnu situaciju
– Vladina subvencija za dizel gorivo poljoprivrednim proizvođačima
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik
Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

– Unos podataka u PDV prijavu koji se odnose na nabavke
Porezne obaveze osiguravajuće kuća koja „prefakturiše“ troškove tehničkog pregleda klijentu  (Broj: 04-14-1-72/19 od 9. 1. 2019. godine)
Dejan RAKIĆ, advokat

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA / FINANCIJA

FINANSIJE
– Isplata doprinosa za zaostale plaće po pravosnažnim presudama
(Broj: 04-14-1-72/19 od 9. 1. 2019. godine )
Osnovica za obračun doprinosa u vezi sa nepunim radnim vremenom? (Broj: 04-14-1-8542/18 od 9. 1. 2019. godine)
– Obračun doprinosa na ugovor o djelu za lica koja učestvuju u međunarodnim i domaćim projektima (Broj: 04-04-1-665/19 od 5. 2. 2019. godine)
Pripremila: E. J.

POREZ NA DOBIT

Oporezivanje autorskih naknada   
(Ne)priznavanje rashoda po osnovu nenaplativih potraživanja
– Tretman poreznog obveznika koji koristi niže stope amortizacije

POREZ NA DOHODAK
Naknada za volonterski rad i podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak
– Obračun dnevnica službenog puta u inostranstvo

FINANSIJE

Naknade za zaposlenike primljene po Ugovoru o sufinansiranju koje vrši Zavod za zapošljavanje
Fuad BALTA, dipl. ecc.

RAČUNOVODSTVO

Vođenje poslovnih knjiga
dr. sc. Jozo PILJIĆ

IZ AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BOSNE I HERCEGOVINE

– Pitanje nacionalne strukture zaposlenih u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH  (Broj: 05-34-2-266-1/19, od 28. 2. 2019. godine)
Pripremio: Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA PRAVDE

– Sektor za upravu –

– Zastupanje u upravnom postupku – bivši pravobranilac u funkciji advokata (Broj: 01/03-49-3453/17 od 5. 9. 2017. godine)
Pripremio: mr. sci. Alen TALETOVIĆ

UPRAVNI POSTUPAK

– Naknada troškova za zastupanje u upravnom postupku
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

IZVRŠNI POSTUPAK
Nepokretnost kao predmet izvršenja
Nasir Muftić, LL. M i Tahir Herenda, MA iur.
asistenti Pravnog fakulteta u Sarajevu, uz superviziju prof. dr. Melihe POVLAKIĆ

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

– Sektor za rad i zapošljavanje  –
– Registracija agencije za posredovanje u zapošljavanju (Broj: 03-34/11-407/19)   
Pripremio: mr. sc. Ernis IMAMOVIĆ
– Obaveza radnika da na vrijeme informiše poslodavca o korištenju odsustva radi vjerskih odnosno tradicijskih potreba (Broj: 03-34/11-231/19 AG od 7. 2. 2019. godine)
– Naknada umjesto korištenje godišnjeg odmora? (Broj: 03-34/11-3084/18 AG od 7. 1. 2019. godine)
– Minimalan broj zaposlenih radnika koje preduzeće odnosno drugo pravno lice mora imati (Broj: 03-34/11-231/19 AG od 7. 2. 2019. godine)
Pripremila: Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

– Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje –
– Pogrešna primjena materijalnog prava Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje  (Mišljenje FMRSP, broj: 04-35/25-2068/18 od 28. 01. 2019. godine)
Mr. sc. Kenan SPAHIĆ

RADNI ODNOSI

– Radna dozvola za lica sa državljanstvom BiH i HR

dr.sc. Emina HASANAGIĆ

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BIH

OBLIGACIONO PRAVO – Upotreba tuđe stvari, Član 219. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj 65 0 P 050846 18 Rev od 4. 9. 2018. godine)
Rok zastarjelosti potraživanja iz radnog odnosa, Čl. 106 Zakona o radu i čl. 361. Zakona o obligacioniom odnosima (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj 18 0 Rs 020080 16 Rev od 20. 4. 2018. godine)
Prekid zastarjevanja, Član 387. stav 1. u vezi sa odredbom člana 296. Stav 4. ZOO Zakona o obligacionim odnosima (Sl.listovi, RBiH br. 2/92, 13/93, 13/94, te Sl. novine FBiH br. 29/03) – ZOO. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj 58 0 P 073341 18 Rev od 30. 11. 2018. godine )
Zakup poslovnih zgrada i prostorija, Član 33. Zakona u vezi sa članom 583. i 585. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH broj 58 0 P 068481 18 Rev od 24. 1. 2019. godine)
Kasko osiguranje putničkog vozila – ustupanje vozila licu koje nije član zajedničkog domaćinstva, Član 143. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj 65 0 P 209479 17 Rev od 12. 2. 2019. godine)

STVARNO PRAVO – Osnivanje etažne svojine tužbom u parničnom postupku, Član 29. stav 3. i član 84. stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 124/08, 58/09, 95/11 i 60/15) (Rješenje Okružnog suda u Banjaluci, broj 73 0 P 024673 16 Gž od 5. 12. 2018. godine)

IZVRŠNI POSTUPAK – Pravo izvršenika na troškove postupka, Član 16. stav 5. Zakona o izvršnom postupku (Rješenje Okružnog suda u Banjaluci, broj 71 0 I 246647 18 Gž 2 od 21. 2. 2019. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REPUBLIKA SRPSKA
KANTON SARAJEVO

ZIPS-ov INFORMATOR
SAOPĆENJA ZA PRIMJENU FEDERALNIH PROPISA 

CARINE I CARINSKI PROPISI
CARINSKA POLITIKA – Odobravanje odgode plaćanja duga
Carinski dug znači obvezu osobe da plati određenu svotu uvoznih / izvoznih pristojbi koje se primjenjuju na određenu robu prema propisima BiH. Dužnik je osoba koja je obvezana / odgovorna za plaćanje carinskog duga. Carinsko tijelo, na zahtjev dužnika može odobriti odgodu plaćanja svote duga. Rok odgode plaćanja je 30 dana, a računa se, ovisno o slučaju u kojem je odobren. Odgoda plaćanja može se odobriti isključivo osobi koja je dužnik
Piše: Frano DOGAN

ONLINE TRGOVINA – Internet kupovina i poštanske pošiljke u BiH I – dio
U cilju efikasnije kontrole unosa roba je i brži carinski postupak koji omogućava da kupac na vrijeme ostvari želju da raspolaže sa svojom robom. Carinski propisi dozvoljavaju da se određena roba ne smatra carinskom, te se ne prijavljuje, takođe, postoji vrijednosni limit do koje vrijednosti se za uvezenu robu ne plaćaju uvozne dažbine
Piše: Nermin RAMIĆEVIĆ

Back To Top