skip to Main Content

Zips 1402 3dWEB

POREZI – Porezi na robote kao uvod u redefiniranje tradicionalnog koncepta oporezivanja rada
Masovna robotizacija i automatizacija poslovanja proizvodi značajne gubitke na prihodima od oporezivanja rada, poreza na dohodak i socijalnih doprinosa, dok, s druge strane, stvara pritisak na budžete zbog rastućih isplatanaknada radnicima koji su ostali bez posla zbog robota ili raznih vidova socijalne pomoći ukoliko nezaposlenost postane trajna. Da bi se uveli porezi na robote, u cilj ublažavanja negativnih fiskalnih posljedica robotizacije i eliminiranja diskriminacije radno-intenzivnih industrija u odnosu na kapital-intenzivne grane, nužno je temeljito redefiniranje koncepta oporezivanja rada u smislu definicije obveznika i sadržine koncepta porezne sposobnosti
Piše: dr. sc. Dinka ANTIĆ

INANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE – Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
Iako dopuštena u okviru MRS-a 16, primjena metode revalorizacije može predstavljati veliki izazov za društva, osobito u smislu raspoloživosti relevantnih podataka koje je potrebno objaviti u financijskim izvještajima, te podataka koji su potrebni za određivanje revalorizirane, odnosno fer vrijednosti imovine. Učestalost revalorizacije također može predstavljati značajan trošak i sredstava i vremena, pogotovo u ovim turbulentnim vremenima kad se tržišna vrijednost često i značajno mijenja. Zbog toga je jako važno da odgovorne osobe u društvima budu upoznate s relevantnim informacijama i računovodstvenim okvirom koji potkrepljuje primjenu ove metode vrednovanja
Piše: dr. sc. Jozo PILJIĆ

JAVNE NABAVKE – Nabavka usluga putem konkurentskog zahtjeva (slučaj iz prakse)
Ugovorni organ je proveo postupak javne nabavke usluga putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda, koji je objavljen na Portalu javnih nabavki, za predmet nabavke -„ nabavka usluga internet konekcije“. U navedenom postupku ugovorni organ je donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, protiv koje je jedan od ponuđača (žalitelj), izjavio žalbu. Ugovorni organ je navedenu žalbu, za koju je smatrao da je neosnovana, u skladu sa članom 100. stav (5) Zakona („Službeni glasanik BiH“, broj 39/14), uz Izjašnjenje na navode žalbe, dostavio nadležnom Uredu za razmatranje žalbi
Piše: Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik

PITANJA I ODGOVORI:

Oročavanje viška finansijskih sredstava
Zaključivanje tri direktna sporazuma za različite predmete nabavke sa istim dobavljačem
– Težak profesionalni propust kao osnov za isključenje iz postupka javne nabavke
Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.
Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik

NASLJEDNO PRAVO – Ugovor o doživotnom izdržavanju pro et contra određenih rješenja
Ugovor o doživotnom izdržavanju je složen i formalan ugovor koji je regulisan Zakonom o nasljeđivanju Republike Srpske. Iako je jedan od najznačajnijih obligacionopravnih ugovora s nasljednopravnim dejstvom, ovaj ugovor nije nasljednopravne već obligacionopravne prirode, pa bi ga bilo opravdano izuzeti iz materije nasljednog prava i svrstati među ostale imenovane ugovore u materiji obligacionog prava. S obzirom na to da nema direktna nasljednopravna dejstva, ovim ugovorom se indirektno utiče na imovinska prava potencijalnih nasljednika. Za razliku od ugovora o doživotnom izdržavanju u razvijenim zemljama, koji se zaključuju i provode pod nadzorom državnih socijalnih službi, a lica koja su zainteresovana za davanje izdržavanja moraju ispuniti zakonom propisane uslove, ovaj nesumnjivo koristan i društveno opravdan pravni institut može da bude predmet zloupotreba u našem pravu
Piše: dr. sc. Aleksandra M. VUKOVIĆ

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE – Obligacionopravno tumačenje ugovora – fundamentalni element okvira za korporativno upravljanje kompanijama i poslovno povezivanje konstituenata u Federaciji Bosne i Hercegovine
U tekstu se razmatra obligacionopravno tumačenje ugovora, što posmatrano sa aspekta savremenog stakeholderskog oblika korporativnog upravljanja kompanijama i poslovnog povezivanja internih i eksternih konstituenata u Federaciji Bosne i Hercegovine predstavlja jedan od fundamentalnih elemenata koje je neophodno ugraditi u same procese rada i interne kompanijske akte. Shodno tome, na prvom mjestu daje se prikaz pojedinih odredaba važećeg Zakona o obligacionim odnosima, koje se odnose na tumačenje ugovora
Piše: Adnan BALVANOVIĆ, mag. iur. oec.

IZVRŠNOST NOTARSKIH AKATA – Notarska izvršna isprava
Otpravak originala u svrhu izvršenja koji sadrži potvrdu da taj otpravak originala u svrhu izvršenja po obliku, formi i sadržini u cjelosti odgovara originalu notarski obrađene isprave predstavlja izvršnu ispravu na osnovu koje tražilac izvršenja može pokrenuti izvršni postupak. Potvrda o otpravku originala u svrhu izvršenja nije procesna radnja. Stoga ona ne može sadržavati elemente koje ima izreka odluke. Kondemnatorna sudska odluka i notarska izvršna isprava su potpuno različite izvršne isprave. Njihova jedina sličnost je što imaju svojstvo izvršne isprave. Unošenje elemenata u potvrdu o otpravku originala u svrhu izvršenja mimo pravila koja su sadržana u ZoN RS i ZIP RS može samo da ugrozi položaj notarijata u Republici Srpskoj
Piše: dr. sc. Ranka RAČIĆ

PRIRUČNIK 4

POREZI
 – Utvrđivanje poreza na dobit za 2018. godinu u Federaciji BiH
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

Utvrđivanje poreza na dobit za 2018. godinu za poslovne jedinice pravnih lica iz Federacije BiH koje posluju u Republici Srpskoj
Piše: Jasenko HADŽIAHMETOVIĆ, dipl. oec.

Prijava poreza na dobit za 2018. godinu u Brčko Distriktu BiH
Piše: mr. Akif PEZEROVIĆ

PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODATU / DODANU VRIJEDNOST

– Otpis neizmirenih obaveza prema dobavljačima i ulazni PDV-e
– Poreski tretman usluge ustupanja prava na korišćenje žigova
– Oporezivanje usluga obuke koje su izvršene u Hrvatskoj
Promet alarmnih i video sistema  
– Poreski tretman popusta u okviru vikend akcije
Dejan RAKIĆ, advokat

– Pravo na odbitak ulaznog poreza stranog lica koje ima poreskog punomoćnika u BiH?
Osnovica za obračun PDV-a za promet telekomunikacionih usluga za prepaid korisnike  
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik
                    Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA / FINANCIJA

FINANSIJE
Predstavništvo stranog lica – finansijski izvještaji i isplata plaće zaposlenim  (Broj: 04-14-1-7480/18 od 3. 12. 2018. godine)

POREZ NA DOBIT 
Način registracije nerezidentnih fizičkih lica (Broj: 05-14-2-7464/17-1 od 07. 11. 2017)
Pripremila: M. D.

Obaveze isplatioca – nerezidenta kod isplate primanja od druge samostalne djelatnosti (Broj: 04-14-1-42/19 od 9. 1. 2019. godine) 
Pripremila: E. J.

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Pravo na minuli rad i važenje Općeg kolektivnog ugovora (Broj: 03-34/11-2439/18 IK od 11. 10. 2018. godine)
Evidentiranje seminara u neradne dane u evidenciju poslodavca (Broj: 03-34/11-2442/18 IK od 15. 10. 2018. godine)
Pripremila: Ismira KALKAN, dipl. pravnik

PIO / MIO
Dokazivanje činjenica bitnih za ostvarivanje prava iz PIO (Broj: 04-35/25-88/19 S.B. od 14. 2. 2019. godine)
Mr. sc. Kenan SPAHIĆ

IZ POREZNE UPRAVE REPUBLIKE SRPSKE

Obračun poreza i doprinosa za lica iz Federacije BiH zaposlena u Republici SrpskojSektor za usluge poreskim obveznicima

POREZ NA DOBIT

Porezno priznavanje ispravke vrijednosti/otpisa potraživanja
Fuad BALTA, dipl. ecc
– Transakcije sa povezanim licima
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

POREZ OD IMOVINE – Iznajmljivanje poslovnog prostora

FINANSIJE

„Uvođenje“ dodatne naknade za rad
Naknadna isplata toplog obroka bivšim uposlenicima  
Fuad BALTA, dipl. ecc

RAČUNOVODSTVO

Isknjižavanje-rashodovanje osnovnih sredstava
Pokriće gubitka iz neraspoređene dobiti ranijih godina
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

DRŽAVNA SLUŽBA

Natječaj za prijem namještenika – razlika između radnog staža i radnog iskustva
Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

IZVRŠNI POSTUPAK – Zapljena novčanog potraživanja (plaće) po pristanku dužnika (tzv. administrativna zabrana)
Prof. dr. Meliha POVLAKIĆ

STVARNA PRAVA – Izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama
Jasminka SUŠA, dipl. pravnik

JAVNA PREDUZEĆA – Postojanje pravosnažne presude za počinjeno krivično djelo – smetnja za novo zapošljavanje?
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BIH

PORODIČNO PRAVO –  Bračna stečevina i posebna imovina, Član 251. i 254. Porodičnog zakona (Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 20 0 P 024542 15 Rev od 4. 9. 2018. godine)

AUTORSKO PRAVO –  Autorski ugovor, Čl. 58. Zakona o autorskim i srodnim pravima (Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, br. 22 0 P 017898 16 Rev od 11. 12. 2018. godine)

OBLIGACIONO PRAVO – Ništavost ugovora o darovanju nekretnine, Čl. 5 i čl. 24 Zakona o građevinskom zemljištu (SR BiH), Čl. 103. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, br. 17 0 P 034709 15 Rev od 8. 5. 2018. godine)

DRŽAVNI SLUŽBENICI

 –  Preventivna suspenzija državnog službenika, Član 58. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (Presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj S1 3 U 026780 16 U od 17. 1. 2019. godine)

– Polaganje javnog i stručnog ispita – obavještavanje kandidata, Članovi 26. i 27. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, Članovi 6., 21. i 31. stav 4. Odluke o načinu polaganja

javnog i stručnog ispita (Presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj S1 3 U 023325 16 U od 13. 7. 2018. godine)

ZIPS-ov INFORMATOR

SAOPĆENJA ZA PRIMJENU FEDERALNIH PROPISA 

Back To Top