skip to Main Content
ZIPS3D

 

Obavještenje o nabavci sadrži kratke informacije u skladu s bitnim elementima iz tenderske dokumentacije.

Ugovorni organ dužan je da odredi vremenske rokove za prijem zahtjeva za učešće i ponuda, uzimajući u obzir složenost predmeta nabavke i vrijeme potrebno za pripremu zahtjeva za učešće i ponuda, koji ne mogu biti kraći od vremenskih rokova utvrđenih zakonom

 

Piše: Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik

 

Objavlјivanje obavještenja

 

Ugovorni organ objavlјuje obavještenje o nabavci za:

 

 • Otvoreni postupak,
 • Ograničeni postupak,
 • Pregovarački postupak sa objavom obavještenja,
 • Konkurs za izradu idejnog rješenja,
 • Takmičarski dijalog,
 • Konkurentski zahtjev za dostavlјanje

 

Obavještenje o nabavci svim zainteresovanim privrednim subjektima treba da pruži dovolјno informacija koje će im omogućiti da ocijene da li imaju interes da učestvuju u postupku javne nabavke i dostave zahtjev za učešće, odnosno ponudu.

 

Obavještenje o nabavci sadrži kratke informacije u skladu s bitnim elementima iz tenderske dokumentacije.

 

Sažetak koji se objavlјuje na engleskom jeziku sadrži samo minimum podataka iz obavještenja o nabavci.

 

Vrste obavještenja su:

 

 • Obavještenje o nabavci, uklјučujući i sažetak obavještenja o nabavci na engleskom jeziku,
 • Obavještenje o dodjeli ugovora,
 • Obavještenje o poništenju postupka javne nabavke,
 • dobrovolјnoex ante obavještenje o transparentnosti,
 • prethodno informacijsko obavještenje,
 • obavještenje o uspostavlјanju sistema kvalifikacije i
 • ispravka obavještenja.

 

Sva navedena obavještenja pripremaju se i šalјu na objavlјivanje elektronskim putem kroz sistem „E-nabavke“.

Prethodno informacijsko obavještenje

 

Prethodno informacijsko obavještenje je jedna vrsta najave postupaka koje će ugovorni organ provoditi u jednoj godini.

 

Ugovorni organ može putem prethodnog informacijskog obavještenja objaviti:

 • kod nabavke roba – ukupnu procijenjenu vrijednost ugovora ili okvirnih sporazuma po grupama proizvoda koje ugovorni organ namjerava dodijeliti u sljedećih 12 mjeseci. Grupe proizvoda ugovorni organ utvrđuje u skladu sa oznakama iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke,
 • kod nabavke usluga – ukupnu procijenjenu vrijednost ugovora ili okvirnih sporazuma u svakoj od kategorija iz Aneksa II Dio A koje ugovorni organ namjerava dodijeliti u sljedećih 12 mjeseci,
 • kod nabavke radova – bitna obilјežja ugovora ili okvirnih sporazuma koje organ namjerava dodi

 

Objavom ovog obavještenja ugovorni organ stiče pravo i mogućnost skraćivanja rokova u postupcima nabavke.

 

Ugovorni organ smije koristiti skraćene rokove samo pod uslovom ako su u prethodnom informacijskom obavještenju bile sadržane sve informacije koje trebaju biti sadržane u obavještenju o nabavci, ako su te informacije bile poznate u trenutku objavlјivanja prethodnog informacijskog obavještenja i ako je prethodno informacijsko obavještenje poslano na objavlјivanje najmanje 52 dana, ali najviše 12 mjeseci prije dana slanja obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki.

 

Ukoliko ugovorni organ ne objavi prethodno informacijsko obavještenje ostaje mu još jedna mogućnost za skraćivanje rokova u postupcima javnih nabavki. Rokovi za prijem ponuda mogu se skratiti za pet dana, ukoliko ugovorni organ omogući neograničeni direktan pristup tenderskoj dokumentaciji i drugim dodatnim dokumentima putem elektronskog sredstva, ne zahtijevajući naknadu, i to od dana objave na portalu javnih nabavki. U obavještenju o nabavci ugovorni organ mora navesti internet adresu na kojoj je dostupna ova dokumentacija.

 

Ugovorni organ, ukoliko skraćuje rokove na osnovu objavlјenog prethodnog informacijskog obavještenja, nema mogućnost skraćivanja rokova za još pet dana po osnovu omogućavanja direktnog pristupa tenderskoj dokumentaciji. Dakle, nije moguće kumulativno vršiti skraćivanje rokova po oba osnova.

 

Jedinstveni riječnik javne nabavke

 

Jedinstveni rječnik javne nabavke (Common Procurement Vocabulary) je referentna nomenklatura koja se primjenjuje u postupku javne nabavke za opis roba, radova i usluga. Kod opisa predmeta nabavke u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji obavezno je pozivanje na oznake i nazive iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke. Ova jedinstvena nomenklatura sadrži osam cifara i u zemlјama Evropske unije koristi se napredna verzija iz 2007. godine, na osnovu Odluke o opštem rječniku nabavki (CPV): 213/2008 od 28. novembra 2007. godine.

Objava obavještenja putem informacionog sistema „E-nabavke“ jedan je od preduslova razvoja elektronskih javnih nabavki. Sljedeća faza u razvoju elektronskih javnih nabavki su elektronske aukcije čiji je razvoj započeo i u sistemu javnih nabavki u Bosni i Hercegovini.

 

Elektronske aukcije su specifičan način provođenja postupka nabavke uz korištenje elektronskog sistema prilikom ocjene ponuda i izbora najpovolјnijeg ponuđača. Postupak nabavke započinje objavom obavještenja o nabavci. Nakon isteka roka za dostavlјanje ponuda, iste se otvaraju i vrši se njihova kvalifikaciona provjera. Cijene iz ponuda koje su kvalifikovane unose se pod šiframa u sistem elektronske aukcije kojem imaju pristup kvalifikovani ponuđači. U određenom zadatom vremenskom periodu ponuđači mogu mijenjati cijene svoje ponude na niže. Po isteku vremena, koje je određeno za trajanje aukcije, zatvara se sistem i ponuđač sa najnižom cijenom bira se kao najpovolјniji u predmetnom postupku nabavke.

 

Sisteme elektronske aukcije donosi značajne uštede javnih sredstava jer se u toku postupka aukcije, prilikom direktnog nadmetanja ponuđača, cijene snižavaju do 20% a u nekim slučajevima i više. Takođe, takav način izbora najpovolјnijeg ponuđača je objektivan i transparentan i isklјučuje mogućnost favorizovanja i subjektivizma bilo koje vrste.

 

Rokovi u postupku javne nabavke

 

Ugovorni organ dužan je da odredi vremenske rokove za prijem zahtjeva za učešće i ponuda, uzimajući u obzir složenost predmeta nabavke i vrijeme potrebno za pripremu zahtjeva za učešće i ponuda, koji ne mogu biti kraći od vremenskih rokova utvrđenih zakonom.

 

Rok za prijem ponuda u otvorenom postupku, odnosno zahtjeva za učešće u ograničenom postupku, pregovaračkom postupku sa objavom obavještenja i takmičarskom dijalogu računa se od dana slanja na objavu obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki. Rok za prijem ponuda u ograničenom i pregovaračkom postupku, sa objavom i bez objave obavještenja, računa se od dana upućivanja poziva za dostavu ponuda kvalifikovanim kandidatima.

 

U slučaju ispravke ili izmjene obavještenja o nabavci, odnosno tenderske dokumentacije, rok za prijem ponuda, odnosno zahtjeva za učešće računa se od dana slanja na objavu ispravke na portalu javnih nabavki, odnosno upućivanja ispravke tenderske dokumentacije svim ponuđačima koji su do tog datuma preuzeli tendersku dokumentaciju.

 

Skraćeni rokovi mogu se koristiti u slučaju kada je ugovorni organ objavio prethodno informacijsko obavještenje.

 

Rokovi za otvoreni postupak

Screenshot_1

Rokovi za ograničeni postupak, pregovarački postupak sa objavom obavještenja o nabavci i takmičarski dijalog

Screenshot_3

Ostale rokove u pregovaračkom postupku sa objavom i bez objave obavještenja, takmičarskom dijalogu i u konkursu za izradu idejnog rješenja definiše ugovorni organ na način da kandidati/ponuđači, na koje se ti rokovi odnose, imaju dovolјno vremena za preduzimanje odgovarajućih radnji i pripremu ponuda, u zavisnosti od složenosti predmeta nabavke.

Back To Top