skip to Main Content

Na 42. skupštini dioničara Zavarovalnice Triglav dioničari su podržali prijedlog Uprave i Nadzornog odbora da se za dividendu namijeni dio bilansne dobiti u visini od 56,8 miliona eura, odnosno 2,50 eura bruto po dionici. Skupština dioničara upoznata je s godišnjim izvještajem za 2016. godinu, dala je razrješnicu Nadzornom odboru i Upravi društva za poslovnu godinu 2016. i imenovala je nove članove Nadzornog odbora kao predstavnike dioničara.

 Na skupštini Zavarovalnice Triglav dioničari su podržali prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva o upotrebi bilansne dobiti za 2016. godinu. Za dividendu je određen dio bilansne dobiti u visini od 56,8 miliona eura, odnosno 2,50 eura bruto po dionici, što predstavlja 69 % konsolidovane čiste dobiti Grupe Triglav za 2016. godinu. Usvojeni prijedlog podjele bilansne dobiti Zavarovalnice uzima u obzir postojeće i očekivano kretanje adekvatnosti kapitala Grupe prema kapitalnim modelima S&P i Solventnost II kao i prema smjernicama Grupe Triglav.

Uspješno poslovanje Grupe Triglav u 2016. godini

Uprava i Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav upoznali su dioničare s godišnjim izvještajem Grupe Triglav i Zavarovalnice Triglav za poslovnu godinu 2016. U skladu sa strateškim usmjerenjima Grupa je uspješno očuvala finansijsku stabilnost, visoku adekvatnost kapitala i profitabilnost poslovanja. Grupa je 2016. godinu završila s dobiti višom od planirane, zadržala je vodeću poziciju na slovenačkom tržištu i u regionu Adria i već po drugi put zaredom ostvarila rast premija i dobila poboljšanje rejtinga (iz »A-» na »A«).

Čvrsti temelji za buduće poslovne rezultate

Skupština dioničara je Upravi i Nadzornom odboru Zavarovalnice Triglav dala razrješnicu za poslovnu godinu 2016. Andrej Slapar, predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav, je izjavio: »Zahvaljujem dioničarima na iskazanom povjerenju. Poslovanje Grupe Triglav u protekloj godini bilo je dobro, posebno ako se uzmu u obzir zahtjevne prilike na finansijskim tržištima i visok stepen konkurentnosti na našim osiguravajućim tržištima. Društvo će na ovim temeljima i uzimajući u obzir kriterije politike upravljanja kapitalom moći da isplati srazmjerno visoku dividendu. U 2017. godinu ušli smo s novom strategijom, postavivši tako čvrste temelje za uspješno poslovanje u budućnosti u pravcu savremene, inovativne i dinamičke osiguravajuće-finansijske grupe«.

Nova imena u Nadzornom odboru

Vlasnici su na skupštini imenovali nove članove Nadzornog odbora, jer 12. 6. 2017. ističe mandat dosadašnjim članovima Nadzornog odbora, predstavnicima dioničara i to Dubravku Štimcu, Mariju Gobbu, Gregoru Roku Kastelicu, Rajku Stankoviću i Matiji Blažiču. Skupština je za nove članove Nadzornog odbora Zavarovalnice Triglav kao predstavnike dioničara imenovala Natašu Damjanovič, Žigu Škerjanca, Marija Gobba, Andreja Andoljšeka i Milana Tomaževiča. Njihov mandatni period počinje da teče 13. juna 2017.

 

 

Back To Top