skip to Main Content
Parlament Fbih
Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 26.01.2021. godine i na sjednici Doma naroda od 29.07.2021. godine.

Broj 01-02-1-386-01/21
20. septembra 2021. godine
Sarajevo

Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Član 1.

U Zakonu o privrednim društvima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 81/15), član 6. mijenja se i glasi :
“Član 6.
(Djelatnost)
(1) Društvo počinje obavljati svoju djelatnost nakon upisa u registar društava.
(2) U postupku upisa u registar društava podnosi se izjava o ispunjenosti uvjeta za obavljanje djelatnosti.
(3) Izjavu iz stava (2) ovog člana, nadležni registarski sud po službenoj dužnosti, dostavlja nadležnim organima i obavještava ih o izvršenom upisu u registar društava.
(4) Ispunjenost uvjeta iz stava (2) ovog člana provjeravaju nadležni inspekcijski organi, u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.
(5) Djelatnosti za koje je zakonom utvrđeno da se mogu obavljati samo na osnovu saglasnosti, dozvole ili drugog akta nadležnog organa, mogu se obavljati tek nakon dobijanja dozvole, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa.
(6) Djelatnosti za koje je posebnim zakonom propisano da se obavljaju u određenom obliku privrednog društva, ne mogu se obavljati u drugom obliku privrednog društva.”.

Član 2.

U članu 60. stav (3) mijenja se i glasi:
“(3) Upis u registar društva, vođenje i održavanje registra u štampanom i elektronskom obliku i objavljivanje registracije vrši se u skladu sa propisima o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine.”.

Član 3.

U članu 304. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:
“(3) Osnivački akt u formi elektronskog dokumenta sadrži potpise osnivača u skladu sa propisima kojim se u Federaciji uređuje elektronski potpis i elektronski dokument.”.

Član 4.

U članu 305. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:
“(2) Punomoć iz stava (1) ovog člana u formi elektronskog dokumenta sadrži potpise osnivača u skladu sa propisima kojim se u Federaciji uređuje elektronski potpis i elektronski dokument.”.

Član 5.

Iza člana 372. dodaje se novi član 372a. koji glasi:
“Član 372a.
(Započeti postupci)
Prijave podnesene prije stupanja na snagu ovog zakona koje se odnose na osnivanje ili promjene osnivača, dioničara i člana društva, isključenje člana društva, kao i prijave postupka izbora organa i donošenja opštih akata društava i drugih oblika organizovanja za obavljanje privredne djelatnosti, okončat će se po odredbama propisa koji su bili na snazi u vrijeme podnošenja tih prijava registru.”.

Član 6.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.

Back To Top