skip to Main Content

 

Na inicijativu ministra pravde i uprave Kantona Sarajevo Maria Nenadića, danas je održan  sastanak sa predstavnicima Delegacije za evropsku suradnju i razvoj OECD/SIGMA i Delegacije Evropske Unije Primožom Veharom i Irenom Šotrom. Tema današnjeg sastanka bila je implementacija Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo koji je stupio na snagu 12. augusta ove godine, u cilju uspostave modernije, transparentnije, efikasnije i odgovornije javne uprave.

Ministar Nenadić je informisao Vehara da je Zakon jednoglasno usvojen na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo. Po usvajanju Zakona Ministarstvo pravde i uprave u proceduru je uputilo dvije uredbe, koje su preduvjet za donošenje pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u ministarstvima i organima državne službe na koje se odnosi ovaj zakon. Nenadić je informisao predstavnike SIGMA-e i DEU o razlozima donošenja Zakona, relevantnim presudama Ustavnog suda FBiH i drugim pravnim i realnim okolnostima koje su tražile što skorije donošenje Zakona.

„Ovim zakonom cjelovito se uređuje položaj državnih službenika, kao i lica koja nisu državni službenici, kao i njihov radno-pravni status. Zadržano je jedinstvo državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, na način da su zadržana ista načela i principi u funkcionisanju državne službe u Kantonu Sarajevo, kako je regulisano i na nivou Federacije, jedinstvene procedure i kriteriji za prijem u državnu službu, jedinstveni planovi i programi za obuku državnih službenika, jedinstvene politike upravljanja ljudskim resursima i jedinstveni Registar državnih službenika“, obrazložio je ministar Nenadić.

Dodao je da neće biti formiranja novih institucija, odnosno Agencije za državnu službu i Odbora državne službe za žalbe, niti otpuštanja državnih službenika čime se doprinosi ekonomičnosti i efikasnosti državne službe. Naglasio je i da se Zakon primjenjuje i na Grad Sarajevo, kao i općine u Kantonu Sarajevo.

Kantonalni Zakon nudi inovativna rješenja u čitavoj Bosni i Hercegovini do sada, koji pri tome ispunjava zahtjeve svih strana, i vlasti i državnih službenika i nadležnih međunarodnih i domaćih institucija u smislu potrebe kontinuiteta državne službe, te očuvanja i poštivanja njenih osnovnih principa: zakonitosti, transparentnosti i javnosti, odgovornosti, učinkovitosti i ekonomičnosti, a posebno profesionalne nepristrasnosti, političke neovisnosti, zabrane diskriminacije, te zahtjeva iz Reformske agende, Akcionog plana i drugo.

Evidentno je da je Zakon izazvao veliki interes na svim stranama, te da su sa nestrpljenjem njegovo donošenje čekali i drugi kantoni, a također i Federacija BiH.

”Osigurali smo duge i iscrpne, detaljne konsultacije i javnu raspravu, stiglo je puno podrške ovom konceptu, uz dosta kvalitetnih sugestija za unapređenje teksta od DEU, OSCE-a, OHR-a, CCI-a, nevladinih organizacija, sindikata, poslodavaca u realnom sektoru, Ekonomsko-socijalnog vijeća, Agencije za državnu službu, općina, Grada, Saveza općina i gradova i drugih, preciznije 60 organizacija, institucija i pojedinaca dalo je konkretne prijedloge koje smo detaljno razmotrili i na svaku odgovorili. Neće biti praznog hoda u primjeni nakon stupanja na snagu ovog Zakona, jer smo propisali da će se do donošenja novih podzakonskih akata iz ovog Zakona, primjenjivati važeći Federalni i kantonalni podzakonski akti”, naglasio je ministar Nenadić.

Gospodin Vehar je pohvalio i više puta naglasio ulogu i značaj Kantona Sarajevo u uređenju profesionalne javne uprave, konstatovao da su predložena rješenja proevropska i mogu biti model ostalim kantonima i drugim nivoima vlasti. Takođe je ukazao na moguće rizike prilikom primjene pojedinih članova ovog zakona, a koje treba imati u vidu prilikom donošenja provedbenih propisa. Ukazao je i na nedostatak saradnje i neophodne koordinacije od strane viših nivoa vlasti na uređenju ovih pitanja u BiH. Zahvalio se Kantonu Sarajevo i ministru pravde i uprave na pokazanoj inicijativi i transparentnosti procedure donošenja ovog zakona i postignutim odličnim rješenjima.

Dogovoren je način dalje saradnje i praćenja procesa i aktivnosti Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo usmjerenih na reformu državne uprave u Kantonu Sarajevo.

Back To Top