skip to Main Content
77 Sjednica 13 10 16 001

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za javne nabavke BiH, usvojilo je Strategiju razvoja sistema javnih nabavki Bosne i Hercegovine za period 2016. – 2020. godine, u cilju unapređenja transparentnosti i promoviranja mjera za borbu protiv korupcije.

Strateški ciljevi su, također, daljnji razvoj i usklađivanje zakonodavnog okvira s pravnim tekovinama i dobrom praksom EU,  te uspostavljanje djelotvornog mehanizma  koordinacije  i kreiranja politika  u okviru sistema javnih  nabavki.

Provođenjem Strategije žele se jačati institucionalni i operativni kapaciteti i funkcionalnost sistema javnih  nabavki, kao i konkurencija među privrednim subjektima. Kao strateški cilj navedeno je i stavljanje jačeg fokusa na postizanje “protuvrijednosti za novac“ na osnovu pravilne  i otvorene  konkurencije,  u okviru  razvoja  sistema  e-nabavke.

Riječ je o usklađivanju Zakona o javnim nabavkama sa direktivama EU, usvajanju novog pravilnika o monitoringu radi unapređenja sadašnjeg sistema nadzora, te obuci službenika za javne nabavke u ugovornim organima. Među kratkoročne rezultate ubraja se i izgradnja efikasnog sistema pravne zaštite u javnim  nabavkama  u BiH, kao i razvoj modula za podnošenje  i ocjenu ponuda i dodjelu ugovora u sistemu  e-nabavki (e-tendering i e-dodjele).

Usvojen je i prateći strateški Akcioni plan za period 2016-2017. godina, kojim su definirane nadležne institucije koje u određenim rokovima treba da provedu aktivnosti usmjerene na kratkoročne rezultate

Back To Top