skip to Main Content

Vijeće ministara BiH razmotrilo je Prijedlog za zaključivanje memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), koji se odnosi na saradnju u pružanju podrške inicijativi za investicionu klimu i upravljanje za Bosnu i Hercegovinu.

Prijedlog memoranduma bit će upućen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika predložen je ministar vanjske regovine i ekonomskih odnosa.

Memorandumom se kreira okvir saradnje između EBRD-a i BiH radi poboljšanja razvoja privatnog sektora, jačanja investicione klime i promoviranja dobrog upravljanja uspostavljanjem Investicionog vijeća uz  podršku EBRD-a.

Memorandum ima okvirni karakter i odražava samo stavove i namjere Vijeća ministara BiH i EBRD-a da sarađuju bez stvaranja bilo kakvih obaveza za entitete i niže nivoe vlasti u BiH.

Back To Top