skip to Main Content

Vlada 03112016 Za Sajt

 

Vlada Republike Srpske utvrdila je juče, na 98. sjednici, u Banjaluci, Nacrt zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenim komorama.

Razlog za donošenje Nacrta zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zdravstvenim komorama sadržan je u potrebi usklađivanja sa trendovima evropskih zemalja u navedenoj oblasti, te usklađivanja i sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, kao i uvažavanja inicijative za izmjene i dopune važećeg Zakona.

Cilj izmjena i dopune važećeg Zakona o zdravstvenim komorama jeste uspostavljanje Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara kao samostalne, profesionalne organizacije medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara sa svojstvom pravnog lica.

Osnivanje Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara neophodno je zbog unapređivanja uslova za obavljanje profesije medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara, zaštite njihovih profesionalnih interesa, organizovanog učešća na unapređivanju i sprovođenju zdravstvene zaštite i zaštite interesa građana u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Republike Srpske. Razlozi za donošenje ovog zakona proizilaze iz potrebe usaglašavnja sa Ustavom Reublike Srpske, te potrebe izmjena koje su tehničke prirode.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o visini putarine.

S obzirom na to da je u septembru 2016. godine otvorena novoizgrađena dionica auto-puta Doboj–Prnjavor, javila se potreba za određivanjem visine putarine za ovu novoizgrađenu dionicu.

Istovremeno, bilo je neophodno propisati mogućnost da JP „Autoputevi Republike Srpske“, u opravdanim slučajevima, odobri popuste na cijene putarine u skladu sa postojećom praksom u okruženju i zemljama EU.

Naplata putarine vrši se za otvoreni sistem naplate na naplatnim mjestima Johovac i Prnjavor za izgrađeni auto-put „9. januar“, dionica Doboj–Prnjavor u dužini 36,60 km kako slijedi:

Klasa I – motorna vozila sa dvije osovine, sa najvišom tačkom preko prve osovine jednakom ili manjom od 1,3 metra (motocikli, tricikli, četvorocikli, putnička vozila, laka komercijalna vozila kod kojih je visina preko prve osovine 1,3 metra ili manje) – 4 KM;

Klasa II – motorna vozila sa prikolicom ili bez prikolice, sa dvije ili više osovina i sa najvišom tačkom preko prve osovine jednakom ili manjom od 1,3 metra (putničko vozilo sa prikolicom ili karavan, pri čemu karavan može imati jednu ili više osovina, laka komercijalna vozila sa prikolicom ili karavanom, pri čemu karavan može imati jednu ili više osovina – ovoj klasi ne pripadaju vozila koja su već klasifikovana u klasu I) – 8 KM;

Klasa III – motorna vozila sa dvije ili tri osovine i sa najvišom tačkom preko prve osovine većom od 1,3 metra (autobus bez prikolice sa dvije ili tri osovine, autobus sa dvije osovine i prikolicom sa jednom osovinom, kamioni kod kojih visina prelazi 1,3 metra preko prednje osovine, kamioni sa prikolicom ili bez prikolice sa ukupno dvije ili tri osovine, motorizovani karavan kod kojeg je visina na prednjoj osovini veća od 1,3 metra, kamion sa prikolicom ili karavanom sa ukupno tri osovine) – 12 KM;

Klasa IV – motorna vozila sa četiri ili više osovina i sa najvišom tačkom preko prednje osovine većom od 1,3 metra (kamioni sa prikolicom ili bez prikolice sa ukupno četiri ili više osovina, Autobusi sa dvoosovinskom prikolicom sa ukupno četiri ili više osovina, kamioni sa dvoosovinskom prikolicom ili karavanom sa ukupno četiri ili više osovina) – 20 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o sprovođenju Opšteg protokola o postupanju u slučajevima nasilja u porodici u Republici Srpskoj za 2015. godinu.

Zadužuju se Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo pravde, Ministarstvo porodice, omladine i sporta, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Ministarstvo prosvjete i kulture da postupe po preporukama navedenim u ovoj Informaciji, te da ustanove, organe, organizacije i službe iz njihovih nadležnosti još jednom podsjete na obavezu preuzetu potisivanjem Opšteg protokola o postupanju u slučajevima nasilja u porodici u Republici Srpskoj.

Opšti protokol o postupanju u slučajevima nasilja u porodici u Republici Srpskoj Ministarstva porodice, omladine i sporta, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i Ministarstva prosvjete i kulture obezbjeđuje smjernice postupajućih službenih lica kako bi se obezbijedio sistemski, interdisciplinarni, stručni i cjelovit pristup porodičnom nasilju. Primjena Opšteg protokola u svakodnevnom radu nadležnih organa od ključnog je značaja u razvijanju sistema zaštite od nasilja u porodici. Njegovom primjenom obezbjeđuju se ne samo adekvatne mjere u slučaju porodičnog nasilja, već i prevencija kroz razvijanje stručnih kompetencija, bolje razumijevanje fenomena nasilja u porodici, razbijanje stereotipa i predrasuda i izgradnju “nulte tolerancije” na nasilje u porodici i, posljedično i na sve druge vrste nasilja. Dodatno, Opštim protokolom o postupanju u slučajevima nasilja u porodici u Republici Srpskoj unaprijeđen je i mehanizam prikupljanja i evidentiranja podataka i izvještavanje o nasilju u porodici.

 

Back To Top