skip to Main Content

Zakon o dugu, zaduživanju i jamstvima FBiH, čiji je Nacrt na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila Vlada Federacije BiH, uređuje uvjete, način i postupak zaduživanja FBiH, kantona, gradova, općina, izvanproračunskih fondova, izvanproračunskih korisnika i javnih poduzeća, izdavanje jamstava FBiH, kantona, gradova i općina, osiguranje sredstava za servisiranje duga, vođenje evidencija i izvješćivanje o dugu i jamstvima.

Donošenje ovog zakona potaknuto je potrebom Federacije BiH da provede planirane ekonomske politike i reforme za uspostavu novih fiskalnih pravila Europske unije za dug, zaduživanje i jamstva, te radi obuhvata mjerenja javnog duga sukladno statističkoj metodologiji EU. Provedba ekonomskih politika podrazumijeva postizanje tri temeljna cilja, od kojih je jedan osiguranje kontinuiranog održavanja javnog duga u odnosu na bruto domaći proizod u okviru kriterija iz Mastrichta.

Od prosinca 2009. godine u FBiH se poduzimaju aktivnosti na unaprjeđenju upravljanja dugom, u okviru kojih je Odjel Svjetske banke koji se bavi procjenom performansi za upravljanje dugom proveo procjenu učinka u FBiH. Na tom temelju je sačinjeno izvješće, prema kome su identificirane aktivnosti koje zahtijevaju provedbu korektivnih mjera, te je predložen Reformski plan za upravljanje dugom.

Sukladno tomu, te Pismu namjere, kojim se Vlada Federacije Bosne i Hercegovine obvezala da u parlamentarnu proceduru uputiti tekst novog Zakona, pristupljeno je njegovu donošenju s ciljem uvođenja novih fiskalnih pravila i jačanja kontrole nad zaduživanjem sukladno principima dobre prakse.

U postupku izrade zakona sudjelovali su i međunarodni konzultanti, a radna verzija ovog zakona dostavljena je svim relevantnim institucijama u BiH na očitovanje (Ministarstvo financija i trezora BiH, Centralna banka BiH, Udruženje banaka BiH, federalna ministarstva, kantoni, gradovi, općine, Ured za reviziju institucija FBiH, vanproračunski fondovi, javna poduzeća), kao i međunarodnim financijskim institucijama (Svjetska banka, MMF, EBRD). Federalno ministarstvo financija je dostavljene komentare, prijedloge i sugestije razmotrilo, te je dio prihvatljivih prijedloga postao sastavni dio Zakona, a neki će biti ugrađeni u podzakonske akte.

Zakon, uz ostalo, stvara pretpostavke za jaču kontrolu nad zaduživanjem u FBiH i utvrđuje ciljeve zaduživanja, te propisuje obvezu Vlade FBiH da donosi Strategiju upravljanja dugom koja je zasnovana na ciljevima utvrđenim Zakonom. Uz to, Federalna vlada je obvezana na usvajanje godišnjeg plana zaduživanja. Zakon utvrđuje novi limit servisiranja duga kantona, gradova i općina u odnosu na redovite prihode, te definira pragove zaduženosti u odnosu na GDP.

Uvodi se godišnje ograničenje novog zaduživanja za zakonom propisane institucije i pravne osobe, ograničava novo zaduživanje bez predhodnog odobrenja, a javnim zdravstvenim ustanovama je izričito zabranjeno novo zaduživanje.

Zakonom je propisana obveza uspostave, planiranja financiranja i održavanja jamstvenog fonda na razini FBiH, kantona, grada i općine. Jamstveni fond je namijenjen isključivo za plaćanje po aktiviranim jamstvima. Utvrđena je i obveza naplate potraživanja nakon izvršenog plaćanja na temelju izdatih jamstava.

Date su ovlasti Federaciji BiH, kantonima, gradovima i općinama za donošenje podzakonskih akata.

Za provedbu novog zakona nije potrebno osigurati sredstva u proračunima jer njegovo usvajanje ne predstavlja novu financijsku obvezu. Provedbom Zakona, financijske obveze mogu nastati isključivo na temelju pojedinačnih odluka o zaduženju i izdavanju jamstva. Međutim, u slučaju izdavanja jamstva, razina vlasti koja izdaje jamstvo dužna je uspostaviti i održavati Jamstveni fond koji će zahtijevati financijska sredstva sukladno dinamici utvrđenoj aktom o uspostavljanju Jamstvenog fonda, kako u FBiH, tako i u kantonima, gradovima i općinama.

 

Back To Top