skip to Main Content

Vlada 217 Foto3
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj redovnoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa. Ovo je urađeno u skladu s članom 191. Poslovnika Zastupničkog doma i članom 186. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, koji predviđaju da zakon može biti donesen po hitnom postupku samo ako uređuje odnose i pitanja za čije uređivanje postoji neodgodiva potreba i ako bi donošenje u redovnom postupku moglo izazvati štetne posljedice za Federaciju.

Ovaj zakon je predložen s ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica po privredu Federacije BiH, imajući u vidu ogromne negativne ekonomske posljedice koje će u narednom periodu nastati kao posljedica stanja nesreće, s obzirom da je veliki broj privrednih subjekata obustavio rad, što dovodi do značajnog poremećaja normalnih tokova poslovanja.

Zakon predviđa deset mjera za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica koronavirusa, pri čemu je najvažnije sačuvati radna mjesta, doprinosi na minimalnu platu će biti uplaćeni iz budžeta za sve radnike u realnom sektoru, iz čega je izuzet javni i finansijski sektor.

Također, Zakon će sigurati dodatna sredstva za kantone i općine kroz prenamjenu sredstava za javna skloništa i naknade za pretvorbu poljoprivrednog zemljišta i sve ostalo što može koristiti za spas ekonomije.

Privrednicima se ukida obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit, a obrtima poreza na dohodak. Ukidaju se zatezne kamate na javne prihode i dugovanja u privredi. Obustavljaju se svi upravni i sudski postupci za vrijeme dok traje stanje prirodne nesreće i 90 dana nakon toga.

Zakon propisuje subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja, obustavu obračuna i plaćanja zatezne kamate na javne prihode, ukidanje obveza plaćanja akontacije poreza na dobit, ukidanje obaveza plaćanja akontacije poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, obustavljaje svih upravnih, parničnih, vanparničnih i izvršnih postupaka za vrijeme stanja nesreće, obustavljanje obračuna zateznih kamata na zakašnjela plaćanja u dužničko-povjerilačkim odnosima, obustavljanje prinudne naplate, održavanje stabilnosti pojedinih isplata, odgodu primjene propisa, te uspostavu Garancijskog fonda.

Garancijskim fondom, s depozitom od 80.000.000 KM, upravljat će Razvojna banka Federacije BiH i bit će korišten za osiguranje kreditnih linija kod komercijalnih banaka, s ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica na poslovne subjekte, s tim da dio kreditnog rizika snosi Federacija BiH, a dio komercijalne banke. Pojedinosti u vezi s funkcionisanjem Garancijskog fonda propisat će Federalno ministarstvo finansija.

Odredbe Zakona odnose se na sve poslovne subjekte koji ispunjavaju njime propisane uslove. Ukoliko su drugi zakoni u suprotnosti sa ovim zakonom, bit će primjenjivan ovaj zakon.

Zakon bi bio na snazi mjesec dana nakon prestanka nesreće izazvane pandemijom koronavirusa.

Prije utvrđivanja Prijedloga zakona, Vlada je donijela više zaključaka o potrebi izrade rebalansa Budžeta FBiH za 2020. godinu, s ciljem osiguranja sredstava neophodnih za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica pandemije po privredu Federacije BiH.

Inače, današnjoj sjednici Vlade su prisustvovali premijer FBiH i njegovo dvoje zamjenika, dok su ostali članovi Federalne vlade u radu sjednice sudjelovali putem video linka.

Suglasnost Federalnoj direkciji robnih rezervi

Vlada FBiH dala je suglasnost Federalnoj direkciji robnih rezervi da stavi na raspolaganje dezinfekciono sredstvo SEMI SAN T-65 (400 kilograma), Federalnom stožeru civilne zastite s ciljem sprječavanja širenja koronavirusa na području Federacije BiH. Sredstvo će biti korišteno za dezinfekciju gradova i općina.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su Federalna direkcija robnih rezervi i Federalni stožer civilne zaštite.

Pomoć kantonima, gradovima i općinama

Federalna vlada je donijela dvije odluka o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu na poziciji tekućih transferi drugim nivoima vlasti i fondovima.

Prvom odlukom je, na ime dodjele finansijske pomoći budžetima kantona u svrhu pomoći u poduzimanju preventivnih mjera u borbi protiv COVID-19 i sanacije posljedica nastalih usljed proglašene pandemije, dodijeljeno 9.800.000 KM.

Druga odluka, vrijedna 11.200.000 KM, odnosi se za pomoć budžetima gradova i općina u svrhu pomoći u poduzimanju preventivnih mjera u borbi protiv COVID-19 i sanaciji posljedica nastalih usljed proglašene pandemije.

Jednokratna pomoć studentima koji se nalaze u programu razmjene

Federalna vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Program rada s Finansijskim planom Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika FBiH za 2020. godinu u tekstu koji je usvojio Upravni odbor ove fondacije.

Stupanjem na snagu ove, prestaje da važi ranija Odluka Federalne vlade o davanju saglasnosti na Program rada s Finansijskim planom Fondacije.

Ovo je učinjeno jer, obzirom na novonastalu situaciju vezanu za pandemiju koronavirusa, u 2020. godini neće biti moguće realizovati programe razmjene studenata i nastavnika. Zbog toga će Fonadacija svoja sredstva usmjeriti na jednokratnu pomoć studentima koji studiraju na jednom od javnih fakulteta u FBiH, a trenutno se nalaze na jednom od programa razmjene.

Dakle, za realizaciju nove odluke nisu potrebna dodatna finansijska sredstva, jer su ona, u iznosu od 230.000 KM, već planirana u ovogodišnjem Budžetu FBiH.

Obustava raspisivanja konkursa

Federalna vlada je donijela zaključke o obustavi raspisivanja javnih konkursa i oglasa, osim onih koji su završeni, za imenovanje članova organa upravljanja i nadzora u privrednim društvima s većinskim učešćem državnog kapitala za vrijeme važenja Odluke o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH.

Ovo se odnosi i na institucije, fondacije, zavode, agencije i sve druge pravne osobe čiji je osnivač Federacija BiH.

Back To Top