skip to Main Content

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, nakon devedesetodnevne javne rasprave, provedene na temelju zaključaka oba doma Parlamenta FBiH, utvrdila Prijedlog zakona o doprinosima. Prijedlozi i sugestije iz javne rasprave su, u najvećoj mjeri, prihvaćeni i postali su sastavni dio teksta ovog zakona.

Temeljni cilj predloženih rješenja u Zakonu je da, uz nižu zbirnu stopu doprinosa i istodobno proširenje osnovice za obračun, te povećanje obuhvata obveznika doprinosa i zadržavanje neutralnog utjecaja na prihode izvanproračunskih fondova, bude smanjena krutost sustava doprinosa u FBiH u odnosu na zemlje u okruženju i druge europske zemlje.

Predložene odredbe će rezultirati pojednostavljenjem obračunavanja i plaćanja doprinosa, jačanjem nadzorne funkcije i financijske discipline.

Predložena rješenja također su usuglašena sa odredbama Zakona o radu i Zakonom o mirovinsko-invalidskom osiguranju.

Novim zakonom su obuhvaćeni doprinosi za sva obvezna osiguranja. Posebno je bitno da cjelovito i jednim zakonom bude uređena ova oblast i izbjegnuta velika neujednačenost u pogledu stopa, osnovica i obveze doprinosa. Kako je u Poreznoj upravi FBiH uspostavljen Jedinstveni registar osiguranika, bit će osiguran i kvalitetniji nadzor.

Predloženim rješenjima ukidaju se doprinosi na teret poslodavca, a zbirna stopa doprinosa smanjuje sa sadašnjih 41,5 posto na 33,5 posto. Istodobno je proširena osnovica za obračun doprinosa, osim na plaće i na naknade za obrok i regres.

Na primanja iz osnova privremenih i povremenih poslova, povremenih samostalnih djelatnosti, dopunskog rada i ostalih aktivnosti (ugovori o djelu ili autorskom djelu, po osnovu rada u povjerenstvima, radnim tijelima i slično, na osnovu članstva u skupštini, nadzornom odboru gospodarskog društva, člana upravnog odbora, člana odbora za reviziju, člana upravnog vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, člana povjerenstva i odbora tih tijela, stečajnog upravitelja i sudije porotnika koji nema svojstvo zaposlenika na sudu, primanja za povremene djelatnosti revizora, poreznih savjetnika, računovođa, inžinjera, arhitekata, geodeta, prevodilaca, dizajnera, organizatora, turističkih vodiča, aktuara, ovlaštenih procjenjivača, naučnika, umjetnika, stručnjaka, novinara, sudskih vještaka, trgovačkih putnika, akvizitera, sportskih sudija i delegata i slično) bit će obračunavan doprinos za mirovinsko-invalidsko osiguranje po stopi 18,5 posto ukoliko je osiguran po drugom osnovu. Ukoliko nositelj primitka nije osiguran po drugom osnovu, obveznik je doprinosa za mirovinsko-invalidsko osiguranje po stopi 18,5 posto i doprinosa za zdravstveno osiguranje po stopi 13,5 posto, s tim da će uplaćeni doprinosi za mirovinsko-invalidsko osiguranje biti uključeni u mirovinsku osnovicu sukladno Zakonu o mirovinsko-invalidskom osiguranju.

Zakon sadrži i određena izuzeća i povlaštene osnovice na koji se obračunavaju doprinosi za zaposlenike u rudnicima uglja, te niskoakumulativnim djelatnostima kao što su tekstilna, kožarska i industrija obuće i stari zanati.

I dalje su ostale niske osnovice i za samostalne poduzetnike u obrtu i srodnim djelatnostima, poljoprivredi i šumarstvu.

Također su ostala izuzeća s nižim osnovicama za one poduzetnike koji plaćaju dohodak u paušalnom iznosu, i to za osiguranike koji obavljaju niskoakumulacijske djelatnosti starih tradicionalnih zanata utvrđenih posebnim propisom, te poljoprivrednu djelatnost i prijevoznike s jednim prijevoznim sredstvom.

Usvajanjem Zakona bit će stvorena pravna osnova za učinkovitije evidentiranje, naplatu i kontrolu svih doprinosa za obvezna osiguranja, za usuglašavanje obuhvata primanja koja podliježu plaćanju doprinosa, te za usuglašavanje zbirne stope na cijeloj teritoriji BiH.

 

Back To Top