skip to Main Content

FDS

 

Vlada FBiH prihvatila je informaciju Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH (APF) o postupku prodaje državnog kapitala u Fabrici duhana Sarajevo d.d. Sarajevo (FDS), koja će biti upućena Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Ovu informaciju su, radi zakazivanja vanredne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, zahtijevali klubovi političkih stranaka u ovom domu i to SDPBiH, Demokratske fronte i HDZ-a 1990.

U informaciji je navedeno da je Programom rada APF-a s planom privatizacije za 2016. godinu, na koji je Vlada Federacije BiH dala saglasnost na 37. sjednici 14.1.2016. godine, pored ostalih preduzeća, predviđena za prodaju i FDS.

U skladu s Pravilnikom o postupku prodaje državnog kapitala na berzi, prema kojem je APF prodavac u postupku prodaje dionica društva na berzi, Agencija je zatražila mišljenje na Prijedlog odluke o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u FDS-u i to od Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima EU, Federalnog ministarstva finansija, Federalnog ministarstva pravde i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Vladi Federacije BiH je dopisom od 12.7.2016. godine dostavljen Prijedlog odluke o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u ovom privrednom društvu radi uvrštavanja na narednu sjednicu Vlade FBiH kao i prethodno zatražena mišljenja na Prijedlog odluke.

Vlada Federacije BiH je na 63. sjednici, održanoj 22.7.2016. godine, donijela Odluku o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u FDS-u, kojom je utvrđeno da će državni kapital, koji iznosi 39,9058 posto ukupnih dionica, odnosno 511.478 dionica, biti prodavan putem berze, te da početna prodajna cijena ne može biti niža od 83,50 KM.

Pravilnikom o postupku prodaje državnog kapitala na berzi, početnu prodajnu cijenu jedne dionice može utvrditi vlada nadležna za upravljanje državnim kapitalom u društvu.

Upravni odbor APF-a je na 34. sjednici, održanoj 25.7.2016. godine, donio Odluku o odobravanju Plana prodaje dionica FDS-a na berzi. U cilju realizacije Odluke Vlade Federacije BiH od 22.7.2016. godine, Agencija je nakon svih potrebnih provedenih aktivnosti, zaključila Ugovor o obavljanju brokerskih poslova s brokerskom kućom AW Broker d.o.o. za poslovanje vrijednosnim papirima.

Nakon toga, Obavijest o prodaji dionica u državnom vlasništvu preduzeća Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo, putem berze, objavljena je 4.8.2016. godine u dnevnim novinama i na web stranici Agencije.

Vanredna aukcija za prodaju dionica u državnom vlasništvu preduzeća bila je zakazana za 1.9.2016. godine na Sarajevskoj berzi. Zaključkom Vlade FBiH od 25.8.2016. godine zadužena je Agencija za privatizaciju da vanrednu aukciju odgodi za 15.9.2016. godine.

Također, zaključkom Vlade Federacije BiH zadužen je Ured premijera Federacije BiH da, u saradnji sa uredima zamjenika premijera Federacije BiH i APF-om, izvrši dodatne analize pokazatelja vrijednosti i strukture kapitala privrednih društava Fabrike duhana Sarajevo d.d. Sarajevo, Sarajevo osiguranja d.d. Sarajevo i Bosnalijeka d.d. Sarajevo, te sačini informaciju na osnovu koje će se Vlada FBiH opredijeliti u pogledu prodaje državnog kapitala ovih privrednih društava.

Uprava Sarajevske berze d.d. Sarajevo je, također, izmijenila odluku o zakazivanju vanredne aukcije za 15.9.2016. godine.

Dopisom od 31.8.2016. godine, APF je Vladi Federacije BiH dostavila informaciju o procesu prodaje i stanju u privrednim društvima s manjinskim učešćem državnog kapitala Fabrika duhana Sarajevo Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo i Bosnalijek d.d. Sarajevo.

Vlada FBiH je na 67. sjednici održanoj 1.9.2016. godine, razmatrala Informaciju o procesu prodaje i stanju u ovim privrednim društvima

Na vanrednoj aukciji za prodaju dionica Fabrike duhana Sarajevo održanoj 15.9.2016. godine, prodato je 511.478 dionica u državnom vlasništvu po cijeni od 83,50 KM po dionici, čime je u potpunosti realizovana Odluka Vlade Federacije BiH o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u ovom privrednom društvu od 22.7.2016. godine.

Prodaje manjinskog državnog kapitala u kompanijama su, rečeno je danas, jedna od mjera predviđenih Akcionim planom za provođenje Reformske agende. Sve je urađeno na krajnje transparentan način putem berze.

Naglašeno je i to da je upravo ovakav način prodaje manjinskog udjela državnog kapitala FDS-a bio previđen 2012. godine, za vrijeme mandata prethodne Vlade FBiH.

 

Back To Top