skip to Main Content

 

Za punomoćnike koji će je zastupati na skupštinama privrednih društava Federalna vlada juče je ovlastila Ismeta Demirovića (JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo), Marinka Bošnjaka (BH-Gas d.o.o. Sarajevo) i Pavu Bobana (Ceste d.d. Mostar).

Vlada FBiH je imenovala Komisiju za verifikaciju računa stare devizne štednje u sastavu Dijana Bulić (predsjednik), Harun Pindžo, Fahrija Delalić, Aida Ćurić i Adnan Husedžinović (članovi). Zadatak Komisije je da, kao drugostepeno tijelo, rješava o žalbama potražioca računa stare devizne štednje izjavljenim na odluke agencija za verifikaciju.

U cilju realizacije Odluke o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanje (SSNESP) krajnjim korisnicima, Vlada FBiH je donijela Rješenje o formiranju Interresorne radne grupe za preuzimanje hardverske i softverske opreme ISVDV sistema, u koju su imenovani Ibrahim Ganibegović (predsjednik), Armin Čengić, Sonja Pikaus, Dženan Rožajac, Benjamin Mešak, Belma Djonko i Adnan Vražalica (članovi).

Federalna vlada danas je imenovala Radnu grupa za izradu radnih verzija zakona o plaćama i naknadama u javnom sektoru FBiH u sastavu Alen Taletović (predsjednik), Refik Begić, Jasmina Pašić, Remzija Kadrić, Ernis Imamović, Esma Jahić, Tihomir Ćurak, Šerif Isović i Salih Kruščica (članovi). Riječ je o radnim verzijama Zakona o plaćama i naknadama u organima državne službe FBiH, Zakona o plaćama i naknadama zaposlenih u javnim službama FBiH i Zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja javnih preduzeća i drugih privrednih društava u većinskom vlasništvu FBiH.

Izmjenom Rješenja o imenovanju Komisije i supotpisnicima za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova, u ovo tijelo su imenovani Hajrudin Hadžimehanović i Mirjana Vučić.

Back To Top