skip to Main Content

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog zavoda za programiranje razvoja, koji se prethodno konsultirao s Federalnim ministarstvom finansija, drugim institucijama na nivou FBiH, kantonima i Savezom općina i gradova FBiH donijela Uredbu o izradi indeksa razvijenosti u FBiH kojom se uređuju izrada indeksa razvijenosti kantona i jedinica lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za izradu ovog indeksa.

Indeks razvijenosti je kompozitni pokazatelj koji se računa kao ponderirani prosjek više osnovnih socio-ekonomskih pokazatelja s ciljem mjerenja stepena razvijenosti kantona i jedinica lokalne samouprave.

Poseban značaj ima za blagovremene i relevantne informacije nadležnim institucijama na svim nivoima vlasti u Federaciji BiH prilikom određivanja razvojnih prioriteta i strateških pravaca i kontinuirano unaprjeđenje javnih politika korištenjem podataka dobivenih u izračunu indeksa razvijenosti, a naročito za osiguranje transparentnosti i odgovornosti za korištenje javnih finansijskih sredstava.

Federalni zavod za programiranje razvoja, s ciljem mjerenja sveukupnog uticaja provedbe strateških dokumenata u Federaciji BiH, vrši izračun indeksa razvijenosti kantona i jedinica lokalne samouprave na godišnjem nivou i objavljuje ga na web stranici ovog zavoda do 31. maja tekuće za prethodnu godinu.

Za izradu indeksa razvijenosti koriste se prihodi od poreza po stanovniku, stepen zaposlenosti, kretanje stanovništva, udio starog stanovništva u ukupnom stanovništvu i stepen obrazovanja radne snage. Uredbom je precizno opisan način utvrđivanja pojedinih indikatora i izvori podataka za svaki indikator (Federalni zavod za statistiku i Poreska uprava FBiH).

Prema indeksu razvijenosti u Federaciji BiH, kategorizacija jedinica lokalne samouprave radi se u pet, a kantona u tri grupe, pri čemu viši broj znači niži nivo razvijenosti.

Back To Top