skip to Main Content

Ministarstvo finansija i trezora pokreće aktivnosti s nadležnim institucijama u BiH kako bi naša zemlja najkasnije do kraja 2019. godine pristupila OECD Globalnom forumu o transparentnosti i razmjeni informacija u poreske svrhe i Inkluzivnom okviru za provedbu mjera protiv smanjenja poreske osnovice i premještanja dobiti (BEPS) te potpisala Multilateralnu konvenciju o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima.

Zadužene su sve institucije BiH da pruže administrativnu podršku Ministarstvu finansija i trezora u izvršenju ovih aktivnosti.

Vijeće ministara BiH prethodno je usvojilo Informaciju o rezultatima procjene Grupe za kodeks o postupanju pri oporezivanju poslovanja Vijeća Evropske unije (Code of Conduct Group – Bussiness Taxation).

Back To Top