skip to Main Content
Poslovne 1235 Februar.jpg

U skladu sa Sporazumom sa sindikatom policijskih službenika, Vlada FBiH danas je utvrdila svoj Amandman na Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim je propisano da je policijski službenik, u smislu ovog zakona, osoba koja je definisana posebnim zakonom na osnovu kojeg prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruje kod nosioca osiguranja. Precizirano je da je policijski službenik osoba čiji je status definiran posebnim propisom na osnovu kojeg i ostvaruje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, bez vezivanja za prebivalište, čime je izbjegnuta eventualna mogućnost diskriminacije prilikom primjene ove odredbe.

Prihvaćen je i amandman koji je podnio Klub poslanika HDZ HNS u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH. U obrazloženju je navedeno da su Vlada FBiH i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike kao predlagač zakona, prilikom njegovog razmatranja utvrdili da se članom 140. stav (5) zadire u stečena prava korisnika penzija, što može rezultirati pokretanjem mnogobrojnih sudskih sporova.

Ovaj član odnosi se kako na postojeće, tako i na korisnike koji će to pravo ostvariti u budućnosti i predviđa da korisnik penzije, bez obzira na osnov ostvarivanja i visinu obračunate penzije, ne može primiti penziju u većem iznosu od prosječnog iznosa njegove plaće ostvarene u posljednjih pet godina.

Ocijenjeno je da je ova odredba u direktnoj suprotnosti sa stavkom (1) istog članka koji

predstavlja garanciju postojećim korisnicima prava, zatečenim prije stupanja na snagu ovog zakona i koji propisuje da se korisnicima prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, koji su ta prava ostvarili po propisima koji su primjenjivani do stupanja na snagu predloženog zakona, ta prava osiguravaju i dalje, u dostignutom iznosu zadnje isplaćene mirovine.

Također, provedba ove odredbe kod značajnog broja korisnika prava bi dovela do smanjenja visine penzije utvrđene u skladu sa zakonskim propisima koji su važili u vrijeme priznavanja prava na penziju, što je u direktnoj suprotnosti odredbama iz stava (1) ovog člana.

Ovo ukazuje da je predviđeni stav (5) i za nove korisnike prava u potpunosti u suprotnosti sa najvažnijim odredbama ovog zakona koje se odnose na izračun penzije, a posebno sa suštinom bodovnog sistema definisanim članom 46. stav (5) zakona.

Vlada se danas izjašnjavala i o više poslaničkih amandmana, ali ih nije prihvatila jer je ocijenjeno da su zahtjevi već definisani Prijedlogom zakona o PIO/MIO koji je u parlamentarnoj proceduri.

Back To Top