skip to Main Content

Vlada81 3

 

Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu  FBiH po hitnom postupku uputila Prijedlog proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu.

Proračun je odraz opredjeljenja Vlade u nastavku provedbe mjera restriktivne javne potrošnje kako bi što prije bio postignut stabilan i održiv fiskalni sistem i omogućena kontrola javne potrošnje sukladno novom institucionalnom okviru. Nastojalo se osigurati da Proračun bude ne samo socijalno pravedan, već i financijski održiv, te da dobiti ostvarene na fiskalnoj konsolidaciji budu sačuvane, ali da, u predviđenom okviru, bude iznađen prostor za investicije.

Prijedlog je da Proračun Federacije BiH za 2017. godinu, i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani, iznosi 2.747.628.075 KM, što je za 148,8 milijuna KM ili šest posto više u odnosu na ovogodišnji.

Ukupni prihodi od poreza projicirani su na 1.571 milijuna KM i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 130,4 milijuna KM ili 9,1 posto.

Pri tome su planirani prihodi od poreza na dobit pojedinaca i preduzeća od 56,9 KM, što je za 12,3 milijuna KM ili 27,5 posto više u odnosu na 2016. godinu. Prihodi od neizravnih poreza su, na temelju revidiranih projekcija koje je dostavilo Odjeljenja za makroekonomsku analizu Uprave za neizravno oporezivanje BiH, u Prijedlogu proračuna Federacije BiH za 2017. godinu, planirani u iznosu od 1.513,9 milijuna KM, što je za 118,3 milijuna KM više u odnosu na ovogodišnji federalni proračun.

Na rashodovnoj strani su, u odnosu na 2016. godinu, plaće i naknade troškova i doprinosi poslodavaca manji za 7.059.423 KM, što je rezultat mjera Vlade FBiH na ograničavanju zapošljavanja. Najveće povećanje od 9.640.000 KM, odnosno više za 58,8 posto, planirano je za kapitalne investicije.

Novina u Proračunu za 2017. u odnosu na 2016. godinu je stavka od 30 milijuna KM na ime subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima za financiranje prvog zapošljavanja i samozapošljavanja.

Vlada FBiH je danas utvrdila i Parlamentu FBiH uputila  po hitnom postupku Prijedlog zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2017. godinu kojim, uz ostalo, propisuje obvezu proračunskih korisnika da Federalnom ministarstvu financija, 15 dana prije početka tromjesečja, dostavljaju tromjesečne financijske planove za izvršenje Proračuna. Dužni su i do 25. u tekućem dostavljati prijedlog mjesečnog operativnog plana za slijedeći mjesec. Ukoliko proračunski korisnik u propisanom roku ne podnese prijedlog mjesečnog operativnog plana, plan će za tog proračunskog korisnika utvrditi Federalno ministarstvo financija.

Zakonom su, također, utvrđeni prioriteti u izvršavanju Proračuna. Na prvom mjestu su otplate kamata, vanjskog i unutarnjeg duga, slijede transfer za braniteljske invalidnine, druga braniteljska davanja i invalidnine za neratne invalide i civilne žrtve rata, zatim plaće i naknade troškova zaposlenih, te transferi za poljoprivredu i razvojne projekte, za raseljene i izbjegle osobe, i tekući transferi kantonima i nižim razinama vlasti, javnim poduzećima i kapitalne investicije.

 

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O BUDŽETIMA FBiH

 

Federalna vlada je utvrdila i u hitnu parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o dopuni Zakona o budžetima u FBiH, dodavanjem novog člana koji propisuje da će izuzetno i isključivo u svrhu osiguranja finansiranja Grada Mostara u 2017. godini, Budžet Grada Mostara i Odluku o njegovom izvršenju donijeti i biti odgovoran za njegovu provedbu gradonačelnik Grada Mostara, uz saglasnost načelnika za finansije Grada Mostara.

Prijedlog za dopunu Zakona je utvrđen obzirom da Gradsko vijeće Grada Mostara nije konstituisano i da ne postoji pravni osnov za donošenje gradskog budžeta i Odluke o izvršavanju Budžeta za 2017. godinu. Kako bi bilo osigurano normalno funkcionisanje javnih institucija Grada Mostara i da ne bi došlo do finansijske blokade, bilo je potrebno kroz dopunu Zakona o budžetima u FBiH omogućiti gradonačelniku da, uz saglasnost načelnika za finansije, donese Budžet i Odluku o izvršavanju Budžeta Grada Mostara za 2017. godinu.

Inače, predložena dopuna Zakona o budžetima u Federaciji BiH identična je izmjenama i dopunama koje je Parlament Federacije BiH usvajao u 2014., 2015. i 2016. godini.

Back To Top