skip to Main Content

????????????????????????????????????

 

Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH po hitnom postupku uputila Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2016. godinu koji iznosi 2.517.180.917  KM, što je za 81,6 miliona KM ili tri posto manje u odnosu na postojeći.

Uzimajući u obzir podatke o izvršenju Budžeta Federacije BiH za period januar – juni 2016. godine, te na temelju projekcija Federalnog ministarstva finansija, prihodi od poreza na dobit pojedinaca i preduzeća su povećani za oko 10,4 miliona KM. Povećan je i povrat anuiteta od krajnjih korisnika za otplatu duga i veći je za oko 35,4 miliona KM. Također, na pojedinim pozicijama prihoda planirana su i smanjenja, prije svega na ekonomskim kodovima naknada i taksi i prihoda od pružanja javnih usluga, za 7,6 miliona KM. Uzimajući to u obzir, neporezni prihodi u ukupnom iznosu su povećani za 27,2 miliona KM.

U dijelu primitaka smanjenja su planirana sredstava po osnovu zajmova primljenih kroz državu u iznosu od 209,5 miliona KM, dok su primici od domaćeg zaduživanja putem obveznica povećani za 100 miliona KM, a od trezorskih zapisa smanjeni za deset miliona KM.

Na taj način su nedostajuća sredstva od projekta DPL (kredit za razvojnu politiku) Svjetske banke i druga tranša Međunarodnog monetarnog fonda zamijenjena alternativnim izvorima finansiranja, odnosno primicima od domaćeg pozajmljivanja.

Struktura rashodovne strane na svim stavkama predstavlja odraz provođenja mjera restriktivne javne potrošnje Vlade Federacije BiH, što predstavlja jedan od prioriteta ekonomske politike u narednim godinama. Fiskalna politika Vlade Federacije BiH je i u 2016. godini orijentisana na aktivnosti koje će doprinijeti ekonomskom i socijalnom jačanju Federacije BiH i Bosne i Hercegovine. U tom kontekstu je i nastavak provođenja oštrih mjera štednje u svim segmentima javne potrošnje.

Predloženom odlukom o izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2016. godinu povećani su tekući transferi i drugi tekući rashodi u ukupnom iznosu od oko 4.000.000 KM. Najznačajnije izmjene odnose se na povećanje za 5.000.000 KM sredstava za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća, te dodatna 2,1 miliona KM za izmirenje obaveza prema primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz 2014. godine.

Važno je naglasiti da je na poziciji bruto plaća i naknada i doprinosa smanjen iznos planiranih sredstava za oko 10,3 miliona KM. Osnovni razlozi za smanjenje su moratorij na zapošljavanje koji kontinuirano provodi Vlada Federacije BiH, kao i dokument Politike o ograničavanju javne potrošnje na plaće i naknade. Također su za tri miliona KM smanjeni izdaci na kamate, a za 2.000.000 KM umanjena sredstva za sufinansiranje projekata putem fondacije ODRAZ.

Kapitalni transferi smanjeni su za oko 3,3 miliona KM, izdaci za nabavku stalnih sredstava za oko 4,3 miliona KM, dok su izdaci za finansijsku imovinu manji za 2,5 miliona KM. I izdaci za otplatu dugova su smanjeni za oko 6o miliona KM.

Federalna vlada danas je Parlamentu FBiH, također po hitnom postupku, uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2016. godinu.

Back To Top