skip to Main Content

Vlada Federacije BiH je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po hitnoj proceduri uputila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o stvarnim pravima.

Primjena Zakona o stvarnim pravima, kao sistemskog zakonskog propisa koji je u FBiH prvi put na sveobuhvatan način uredio ovu oblast, počela je u martu 2014. godine. Dakle, u primjeni je već tri godine i u praksi su uočene određene nejasnoće koje je je neophodno otkloniti.

Te nejasnoće se odnose na primjenu odredbe člana 15. kojim se uređuju prava stranih fizičkih i pravnih osoba na sticanje prava vlasništva na nekretninama u Federaciji BiH. Važeće zakonsko rješenje pokazalo se nedovoljnim kada je riječ o primjeni Liste reciprociteta, tačnije pribavljanja podataka za ovu listu i njihovog blagovremenog ažuriranja.

S tim u vezi je i predložena izmjena člana 15. s ciljem veće pravne sigurnosti građana Federacije BiH i stranih pravnih i fizičkih osoba koje namjeravaju odgovarajućim pravnim poslom steći pravo vlasništva na nekretninama u FBiH.

Back To Top