skip to Main Content

Vlada Federacije BiH je, na jučerašnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Nacrt zakona o provođenju odluka sudova. Ovaj zakon uređuje provođenje odluka Ustavnog suda BiH za čije je izvršenje nadležna Vlada Federacije BiH, te odluka Ustavnog suda Federacije BiH  i Evropskog suda za ljudska prava za čije izvršenje su nadležne institucije Federacije BiH. Odredbe Zakona  ne primjenjuju se na postupke izvršenja odluka propisane posebnim zakonom.

Kako stoji u obrazloženju Nacrta zakona, u okviru Projekta „Demokratsko upravljanje“ je, u organizaciji Misije OSCE u BiH, proveden dvogodišnji Projekt o provođenju odluka ustavnih sudova u BiH, što je rezultiralo određenim nalazima, mišljenjima i preporukama.

Između ostalih je uočen i problem nedostatka procedura izvršenja odluka, nedovoljno razvijenog sistema praćenja njihovog provođenja, kao i nedovoljno izgrađenog sistema mjera prevencije.

Stoga nova zakonska rješenja stvaraju pretpostavke za uspostavu jasnog mehanizma u procesu izvršenja odluka kroz zakonodavni i administrativni okvir, što vodi daljem jačanju institucija vlasti i promicanju načela vladavine prava.

Na osnovu Ustava FBiH, premijer FBiH je nadležan da osigura izvršenje odluka sudova, a da pri tome nisu propisani instrumenti kojima bi mogao uticati na taj proces. Stoga se činilo nužnim da bude preciziran postupak izvršavanja odluka ustavnih sudova i Evropskog suda za ljudska prava, iz nadležnosti institucije na nivou vlasti FBiH, u cilju doprinosa bržem, efikasnijem i odgovornijem izvršenju odluka.

Prema Nacrtu zakona, organi vlasti FBiH kojima su dostavljene sudske odluke dužni su ih provoditi u skladu sa Ustavom FBiH i zakonom utvrđenim nadležnostima, te na način propisan ovim zakonom. Također su dužni odluke iz svoje nadležnosti izvršavati brzo i efikasno, uz poštovanje zadatih rokova i u slučaju neizvršenja podliježu odgovornosti.

Odluke Ustavnog suda BiH za čije je izvršenje nadležna Vlada FBiH dostavljaju se putem Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH organu koji je obavezan da poduzme mjere s ciljem izvršenja odluke. Zaduženi organi dužni su podatke o poduzetim mjerama dostaviti Uredu, radi pripreme obavijesti koju Vlada FBiH dostavlja Ustavnom sudu BiH.

Kada iz odluke proizilaze obaveze usklađivanja federalnog zakona sa Ustavom BiH i Evropskom konvencijom radi otklanjanja povreda, ovaj ured, u saradnji s nadležnim organima, priprema za Vladu prijedlog mjera i nosioce aktivnosti za izvršenje odluke u utvrđenim rokovima.

Ukoliko podaci ne budu dostavljeni u određenom roku ili ima kašnjenja u izvršenju, Ured će  zatražiti informaciju od rukovodioca organa o razlozima i o tome izvijestiti Vladu. Izvještaj Ureda sadrži i preporuku o mjerama koje treba poduzeti kako bi presuda bila izvršena.

Prema Nacrtu zakona, odluke Ustavnog suda FBiH kojima je utvrđeno da federalni zakon nije u saglasnosti sa Ustavom FBiH ili je federalnim propisom povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu, Vladi trebaju biti dostavljane putem Parlamenta FBiH. Odluku i zaključak Parlamenta Vlada dostavlja Uredu da, u saradnji s nadležnim organima, pripremi prijedlog zaključka o mjerama za provođenje presude u utvrđenim rokovima i nosioce aktivnosti. Organi zaduženi za realizaciju obaveza utvrđenih zaključkom Vlade FBiH dužni su podatke o poduzetim mjerama dostaviti Uredu.

U slučaju neizvršenja u roku koji je određen odlukom ili odbijanja izvršenja odluka, Vlada će ovlastiti drugo tijelo za pripremu odgovarajućeg materijala i zadužit će Federalno pravobranilaštvo da pokrene postupak utvrđivanja odgovornosti u skladu sa odredbama člana 228. Zakona o krivičnom postupku FBiH i poduzeti mjere zaštite imovinskih interesa FBiH ukoliko su ugroženi neizvršavanjem odluke.

Odluke Evropskog suda za ljudska prava za čije izvršenje su nadležne federalne institucije dostavljaju se putem Ureda zastupnika Vijeća ministara pred Evropskim sudom za ljudska prava Uredu na nadležno postupanje. Ured te odluke u roku od sedam dana dostavlja institucijama FBiH za koje je utvrđeno da su u postupanju povrijedile neka od prava koja štiti Evropska konvencija i organima nadležnim za izvršenje odluke. U roku od 15 dana od njenog prijema, Ured dostavlja Vladi informaciju o sadržaju odluke i obavezama utvrđenim za institucije, s prijedlogom mjera za izvršenje odluke u utvrđenim rokovima, kao i nosiocima aktivnosti za izvršenje.

Pojedinačne mjere i nosilac aktivnosti za izvršenje određuju se zavisno o vrsti utvrđene povrede u odluci. Ako izvršenje odluka zahtijeva poduzimanje općih mjera, Ured u saradnji sa organima nadležnim za izvršenje i Uredom zastupnika u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke priprema Akcioni plan i dostavlja ga Vladi na razmatranje i usvajanje.

 

Back To Top