skip to Main Content

Vijeće ministara BiH jednoglasno je utvrdilo Nacrt zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, koji će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH, nadležnom za njegovo predlaganje.

Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u 2019. godini iznose 966.000.000 KM, što je više za 16 miliona KM, a servisiranje vanjskog duga iznosi 825.760.678 KM i manje je za 178.301.651 KM u odnosu na prethodnu godinu. U strukturi prihoda dominira zahvatanje s Jedinstvenog računa u identičnom iznosu kao i prethodnih godina 750.000.000 KM.

Povećanjem budžeta za 16 miliona KM osigurana su sredstva za povećanje plaća policajcima u skladu sa ranijim odlukama Parlamentarne skupštine BiH.

Državnim službenicima i zaposlenicima u institucijama BiH od 1. 7. 2019. godine, ukoliko do tada bude stupio na snagu budžet institucija BiH, topli obrok bit će vraćen na nivo iz 2012. godine, kada je sa osam KM smanjen na šest KM, čime su ispoštovani sindikalni zahtjevi. Izuzetak su izabrane i imenovane osobe na nivou BiH, čiji topli obrok ostaje šest KM.     

Ukupni rashodi institucija Bosne i Hercegovine i servisiranje vanjskog duga BiH u Nacrtu budžeta iznose 1.791.760.678 KM i u odnosu na 2018. godinu manji su za osam posto, odnosno 162.301.651 KM.

Back To Top