skip to Main Content

Korupcija

 

Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, usvojila Strategiju za borbu protiv korupcije 2016.-2019. u Federaciji BiH i Akcioni plan za njeno provođenje, te izvještaj o radu Tima za koordinaciju aktivnosti u vezi s pripremom ovih dokumenata.

Vlada FBiH je u proteklom periodu stvarala pretpostavke za izradu okvira za stratešku borbu protiv korupcije i, u skladu s tim, na 48. sjednici je formirala antikorupcioni tim. Prethodno oformljena radna grupa je radila na samoj izradi strategije, uz pomoć i asistenciju Britanske ambasade, te sačinila prijedlog za usvajanje Strategije i Akcionog plana, čije će provođenje nadgledati i koordinirati u saradnji sa institucijama FBiH.

Strategija je izrađena u skladu sa Zakonom o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH i prati osnovne smjernice koje je utvrdila ova agencija.

Strategija za borbu protiv korupcije FBiH 2016.-2019. odnosi se na kompletno društvo u FBiH i sve njegove institucije, privredne subjekte i druge organizacije registrovane u FBiH, čije su koordinacija i saradnja neophodne od federalnog do općinskog nivoa. Ona je i izraz opredijeljenosti i ustrajnosti za borbu protiv korupcije i okvir za koherentan i sveobuhvatan pristup u jačanju integriteta i kvaliteta upravljanja i odgovornosti u Federaciji BiH.

Pored zakonskih i drugih odredaba iz relevantne regulative, kao osnov za razvijanje Strategije naročito su razmotreni principi i obaveze koje za Federaciju BiH proizlaze iz državne Strategije za borbu protiv korupcije 2015.-2019., Reformske agende za BiH za 2015.-2018. i Ažuriranog akcionog plana za realizaciju Reformske agende FBiH koje se tiču borbe protiv korupcije. Uvaženi su i rezultati i preporuke iz evaluacije Općeg plana Vlade FBiH u borbi protiv korupcije, koju je izradio Tim za monitoring i koordinaciju provođenja ovog plana, kao i preporuke međunarodnih i domaćih aktera koje se tiču integriteta i jačanja ambijenta koji ne tolerira korupciju. Naročito su, u tom smislu, bitne preporuke iz Izvještaja o napretku kao dijela provedbe Strategije proširenja Evropske unije, te iz evaluacijskih izvještaja Skupine država protiv korupcije.

Strategija se odnosi na federalne organe uprave i upravne organizacije, te pravne subjekte u kojima federalni organi uprave i federalne upravne organizacije imaju nadležnosti po osnovu zakonskih i vlasničkih prava. Ovim dokumentom obuhvaćene su i pravne osobe čije se finansiranje najvećim dijelom vrši iz javnih prihoda FBiH (fondovi i sl.), i privredna društva s većinskim učešćem državnog kapitala u kojima ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala vrše organi FBiH. Kako suprotstavljanje korupciji mora uključivati najširi front aktivnosti i institucija, postupanje po Strategiji za borbu protiv korupcije sugerira se i svim drugim federalnim organima, između ostalog i pravosudnim.

Strategija služi kao opći okvir za djelovanje u oblasti suprotstavljanja korupciji u javnom sektoru Federacije BiH. Na temelju tog će federalne institucije i uključene pravne osobe i drugi implementatori antikorupcijskih mjera i aktivnosti izraditi vlastite (operativne) planove djelovanja protiv korupcije, koji će polaziti od općega okvira, ali će uključiti specifičnosti na planu kvalitete upravljanja i odgovornosti unutar svakog subjekta.

Temeljne orijentacije u ostvarivanju postavljenog cilja su prevencija, represija, razvijanje svijesti o štetnosti korupcije i saradnja s građanskim društvom. Pod prevencijom se podrazumijevaju aktivnosti kojima se nastoje ukloniti ili barem smanjiti izravni i neizravni uzroci korupcije. To je najšira fronta suprotstavljanja korupciji i uključuje sve institucije koje trebaju izgrađivati i unaprjeđivati okruženje u kojem se odluke donose transparentno i u skladu s jasnim propisima, a nadzor nad radom javnih službenika i odgovornost za propuste, kao elementi sistema situacijske prevencije korupcije, dobro funkcioniraju.

Pod represijom se podrazumijevaju aktivnosti kojima se reagira na već počinjena kršenja propisa primjenom krivičnih, prekršajnih, disciplinskih, upravnih i drugih mjera i sankcija. Ključna načela u definisanju ciljeva i programa u borbi protiv korupcije su zakonitost, objektivnost, javnost, sveobuhvatnost i efikasnost.

Inače, Strategija za borbu protiv korupcije 2016.-2019. donosi se prvi put u FBiH i nakon Općeg plana Vlade FBiH u borbi protiv korupcije iz 2014. godine je, hronologijski, drugi ovakav dokument iz domena suprotstavljanja korupciji koji je izrađen za javni sektor Federacije BiH. Zahvaljujući provođenju, većina federalnih institucija stekla je iskustvo u uspostavi i djelovanju internih fokusnih tačaka za antikorupcijsko djelovanje – koordinatora antikorupcijskih aktivnosti.

Svijest o potrebi suprotstavljanja korupciji je, u izvjesnoj mjeri, razvijena među javnim službenicima u Federaciji BiH, čemu su doprinijele i obuke koje godinama organiziraju različite državne institucije, ponajprije Agencija zu državnu službu FBiH.

Potreba suprotstavljanja korupciji snažno je prisutna u javnom životu u zemlji, na što je Federalna vlada odgovorila nizom mjera, između ostalog i usvajanjem Reformske agende i izradom jasnih rokova za provedbu reformskih mjera.

Federacija BiH se, usvajanjem Agende, također obavezala na poduzimanje uvjerljivih napora na jačanju vladavine prava i stvaranju okruženja bez korupcije.

Back To Top