skip to Main Content

Vijeće ministara BiH, na prijedlog  Ministarstva finansija i trezora, usvojilo je Srednjoročnu strategiju upravljanja dugom Bosne i Hercegovine za period 2017 – 2020. godine.

Određivanje i održavanje Srednjoročne strategije upravljanja dugom BiH je predviđeno Akcijskim planom za provedbu Reformske agende na nivou Vijeća ministara BiH.

Prijedlog strategije BiH bio je upućen na mišljenje, odnosno komentare Centralnoj banci BiH, Ministarstvu finansija Republike Srpske, Federalnom ministarstvu finansija i Direkciji za finansije Brčko Distrikta BiH, a prihvatljivi komentari ugrađeni  su u tekst Strategije BiH.

Zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora BiH da prilikom budućeg vanjskog zaduživanja primjenjuje smjernice definirane Srednjoročnom strategijom upravljanja dugom BiH za period 2017 – 2020. godina.

Ministarstvo finansija i trezora BiH će Srednjoročnu strategiju upravljanja dugom objaviti na internet stranici Ministarstva.

Back To Top