skip to Main Content

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo Odluku o usvajanju Okvirne energetske strategije Bosne i Hercegovine do 2035. godine, čime se stvaraju uvjeti za povlačenje IPA i WBIF sredstava za energetiku u BiH te za privlačenje drugih ulagača u energetski sektor.

Usvajanjem ovog strateškog dokumenta daje se smjer razvoja energetike u Bosni i Hercegovini do 2035. godine, što će pozitivno utjecati na pokretanje investicija te tržišnih i regulatornih reformi u svim segmentima energetike. Očekuje se da će njeni sekundarni efekti dovesti do većeg zapošljavanja, smanjenja javnog duga i povećanja konkurentnosti u BiH.

Ovaj dokument je nastao saradnjom nadležnih ministarstava, relevantnih institucija, istraživačkih centara, udruženja i socijalnih partnera te drugih učesnika iz energetskog sektora u BiH. Rađena je modularno, a za osnovu su uzeti entitetski strateški dokumenti za oblast energije.

Back To Top