skip to Main Content

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane BiH,  donijelo je Pravilnik o postupku ocjenjivanja i ovlaštenja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetički modificiranih organizama (GMO) i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od GMO.

Pravilnikom su obuhvaćene sve nadležnosti institucija u sistemu sigurnosti hrane po pitanju ovlaštenja laboratorija za oblast GMO, kao i postupak kreiranja jedinstvene liste ovih laboratorija.  Kako se radi o jedinstvenom postupku pribavljanja ovlaštenja, ovaj pravilnik podjednako se odnosi na hranu, hranu za životinje, reprodukcioni  materijal u poljoprivredi  i šumarstvu te  sredstva za zaštitu bilja.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Odjel za poljoprivredu Brčko Distrikta BiH, kao nadležni organi, ovlašćuju ispitne laboratorije za kontrolu, ispitivanje i praćenje GMO i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od GMO. Nadležni organi rješenje o ovlaštenju laboratorije dostavljaju Agenciji za sigurnost hrane, koja ih upisuje u jedinstvenu listu ispitnih laboratorija u BiH za oblast GMO. Lista će biti objavljena u „Službenom glasniku BiH“ i na web stranici Agencije.

Back To Top