skip to Main Content

PITANJE: Da li se mora dodijeliti ugovor trećerangiranom ponuđaču ako prvorangirani i drugorangirani ponuđač nisu u ostavlјenom roku dostavili dokaze o ispunjavanju uslova iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama?

 

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top