skip to Main Content

1. Ovim uputstvom propisuju se način, sadržaj i rokovi u kojima privredna društva koja obavljaju djelatnost prometa naftnih derivata na malo (u daljem tekstu: privredni subjekti), dostavljaju obavještenja o promjeni cijena i obavještenja o promjeni marži (u daljem tekstu: OPC i OPM obrasci), radi evidentiranja i praćenja. OPC i OPM obrasci iz stava 1. ove tačke nalaze se u prilogu ovog uputstva i čine njegov sastavni dio.

2. Privredni subjekti dostavljaju radi evidentiranja Federalnom ministarstvu trgovine (u daljem tekstu: Ministarstvu), elektronskim putem obavještenje o promjeni cijena i marži na malo za proizvode i usluge određene u tački III. Odluke o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 34/09 i 93/14), i to: za pogonska motorna goriva sa unutrašnjim sagorijevanjem i ulja za loženje (LUEL), čiji se promet vrši u maloprodajnom objektu (benzinska pumpa).

3. Privredni subjekti iz tačke 1. ovog uputstva obavezni su registrirati se u web aplikaciju eopc.fmt.gov.ba koja je in-stalirana na službenoj stranici Ministarstva. Nakon regi-stracije u web aplikaciji iz stava 1. ove tačke, privredni subjekti obavezni su prijaviti važeće maloprodajne cijene i marže, te dostaviti obavještenje o svakoj narednoj promjeni cijena i marži. Privredni subjekt će, na email adresu koju je naveo prilikom registracije, zaprimiti automatsku obavijest da je obrazac unesen u bazu podataka web aplikacije.

4. Dostave obavještenja o promjeni cijena i promjeni marže mogu se vršiti samo jednom u 24 sata i iste stupaju na snagu od 00:01 sati narednog dana.

5. Izuzetno ako privredni subjekti iz objektivnih razloga nisu u mogućnosti izvršiti tehnički pristup aplikaciji eopc.fmt.gov.ba, dostavit će OPC i OPM obrasce Ministarstvu putem faksa. Dostava OPC i OPM obrazaca iz stava 1. ove tačke vrši se do 13:00 sati radnog dana koji prethodi početku primjene novih maloprodajnih cijena, odnosno marži. Maloprodajne cijene iz stava 2. ove tačke stupaju na snagu od 00:01 sati narednog dana. Nakon ponovne uspostave tehničkog pristupa aplikaciji privredni subjekti će unijeti sve cijene i marže koje nisu unesene u aplikaciju.

6. Privredni subjekti iz tačke 1. ovog uputstva u obavezi su da istaknu OPC i OPM obrasce na vidnom i za kupca uočljivom mjestu u maloprodajnom objektu (benzinska pumpa).

7. Ako dođe do promjene pravnog statusa maloprodajnog objekta (benzinske pumpe), koji se odnose na prestanak ili početak rada, promjenu vlasništva, ili prestanak prodaje pojedinih proizvoda iz tačke 2. ovog uputstva privredni subjekti su obavezni pismeno obavijestiti Ministarstvo najkasnije u roku od pet dana od dana nastale promjene.

8. Nadležni organi u kantonu, gradu i općini će u skladu sa odredbama člana 12. stav 1. Zakona o kontroli cijena (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/95 i 70/08), svaki u okviru svoje nadležnosti, odrediti proizvode i usluge za koje su im pravni subjekti dužni dostavljati obavještenje o promjeni cijena i marži.

9. Danom stupanja na snagu ovog uputstva prestaje da važi Uputstvo o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o promjeni cijena i marži pojedinih proizvoda i usluga (“Službene novine Federacije BiH”, br. 38/09, 88/11, 74/13 i 98/14).

10. Ovo uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Broj 01-02-531/19
27. marta 2019. godine
Mostar
Ministar Zlatan Vujanović, s. r

Back To Top