skip to Main Content

PITANJE: Poreski obveznik obavlja inžinjersku djelatnost (programiranje) u BiH i sve usluge vrši za inostranog poslovnog partnera (Srbija, Austrija). Obveznik ne posjeduje sopstvena vozila, pa za svako službeno putovanje svojih radnika u zemlji i inostranstvu angažuje specijalizovanu agenciju koja se bavi organizacijom prevoza, za koju uslugu plaća naknadu sa pripadajućim PDV-om. Svako službeno putovanje radnika je dokumentovano putnim nalozima, poslovnom korespodencijom, izvještajima o izvršenim zadacima i rezultatima službenog puta. Da li obveznik ima pravo na odbitak ulaznog PDV-a po računima agencije za organizovanje službenih putovanja i vršenje prevoza radnika?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Ulazni porez, u vezi s poreskim obveznikom, je iznos PDV-a koji mu je obračunat na promet dobara ili usluga i PDV koji plati, ili treba da plati, prilikom uvoza dobara, gdje se (u oba slučaja) radi o dobrima ili uslugama koje koristi ili treba da koristi u svrhu poslovanja koje vrši, shodno članu 32. stav (1) Zakona.

Prema odredbi člana 32. stav (2) Zakona, obveznik ima pravo da odbije PDV koji je obavezan da plati, ili ga je platio, prilikom kupovine dobara ili usluga od drugog obveznika ili prilikom uvoza dobara, pod uslovom da ta dobra, odnosno usluge koristi za promet dobara i usluga koje podliježu plaćanju PDV-a.

Poreski obveznici koji obavljaju oporezive isporuke dobara i usluga, u smislu člana 63. stav (1) Pravilnika imaju pravo na odbitak ulaznog poreza ako su ispunjeni slijedeći uslovi:

  • a) da je na fakturi za primljena dobra ili obavljene usluge iskazan PDV u skladu sa članom 55. Zakona;
  • b) da je isporuka dobara ili usluga primljena od drugog PDV obveznika;
  • c) da za primljene isporuke prema članu 32. Zakona, nije isključeno pravo na odbitak ulaznog poreza;
  • d) da je isporuka obavljena poreskom obvezniku u poslovne svrhe.

Prema članu 32. stav (6) tačka 5. Zakona o PDV-u, obveznik ne može ostvariti pravo na odbitak ulaznog poreza na izdatke koji se odnose na isplate zaposlenim u naturi.

Kako obveznik za svaki službeni put posjeduje transparentnu poslovnu dokumentaciju iz koje je vidljivo da su usluge nabavljene isključivo u svrhu obavljanja oporezive djelatnosti obveznika i da ne predstavljaju privatno motivisana putovanja radnika, ispunjeni su svi uslovi za sticanje prava na odbitak ulaznog PDV-a po osnovu primljene usluge agencije. Aktuelna praksa UIO govori da obveznik nema pravo na odbitak ulaznog PDV-a po ovom osnovu ukoliko ne postoji jasna povezanost primljene usluge sa razlogom putovanja radnika, te se u tom slučaju smatra da se radi o isplatama radnicima u naturi, ukoliko se ne dokaže suprotno.

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Back To Top