skip to Main Content

Privredna komora Federacije BiH, Kantonalna privredna komora Tuzla i Regionalno udruženje prostornih planera za istraživanje, razvoj i prekograničnu saradnju zapadnog Balkana (RUPP-IRIS) sa Ministarstvom  komunikacija i prometa  BiH  kao partnerom, organizovali su poslovni forum o temi: „Razvojni koridori i privredne zone od regionalnog značaja Autoput Sarajevo-Beograd“.

Skup je organizovan s ciljem davanja neposrednog doprinosa sagledavanju razvojnih mogućnosti od predstavnika nadležnih organa entiteta BiH, kantona, opština i gradova na području koridora predloženih trasa Autoputa Sarajevo-Beograd, za istočni pravac (Višegrad-Sarajevo) i sjeveroistočni  pravac (Sarajevo-Žepče-Beograd). Zaključeno je, nakon diskusija, kako se najavljena izgradnja Autoputa Sarajevo-Žepče-Tuzla-Beograd, prihvata kao veoma značajan investicioni projekat čija će realizacija doprinijeti bržem ekonomskom i ukupnom razvoju BiH i Srbije.

Predlaže se da nadležni organi BiH, FBiH, RS, kao i niži nivoi vlasti, izraze svoju opredjeljenost da efikasno i u skladu sa svojim ovlaštenjima izvrše obaveze u fazi prprema, izrade i korištenja autoputa. Pri tome se posebno misli na aktivno učešće u razmatranju i prihvatanju trase puta za koju se odgovarajućom dokumentacijom utvrdi da je najpovojljnija s aspekta investitora, općina, kantona i entiteta.

Predlažu se i pravovremene pripreme, te usvajanje potrebnih izmjena i dopuna prostorno-planske dokumentacije, efikasan rad nadlženih organa uprave i institucija u postupcima izdavanja raznih saglasnosti i odobrenja koji su u vezi priprema i realizacije predmetnog projekta.

S obzirom na to da se trasa autoputa nalazi na području oba entiteta, potrebno je obezbijediti odgovarajuću koordinaciju aktivnosti naznačenih u prvom dijelu zaključaka. Sugeriše se organizatorima Foruma da  to i formalno regulišu sa investitorom. Pri tome se naglašava koordinirajuća uloga komorskog sistema, te Regionalnog udruženje prostornih planera za istraživanje, razvoj i prekograničnu saradnju zapadnog Balkana u procesu izrade i usaglašavanja prostorno-planske dokumentacije, te efikasnog rada nadležnih organa uprave.

U tom smislu se preporučuje i prihvatanje Konvencije za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu prostora zapadnog Balkana. Očekuje se da predmetni autoput bude pokretač intenzivnijeg razvoja privrednih (poslovnih) zona na ovom području, te se sugeriše nadležnim organima i institucijama da se izradi Analiza postojećih zona i sagleda realna mogućnost razvoja ove, specifične privredne infrastrukture, posebno privrednih zona od regionalnog značaja.

Izražena je zahvalnost organizatorima za realizaciju Poslovnog foruma o ovoj temi i sugerisano je da najmnaje jednom godišnje realizuju Forum na kojem bi se sagledala dinamika i eventualna problematika priprema realizacije predmetnog projekta, zaključi su sa ovog skupa.

Back To Top