skip to Main Content

Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini sa 30.06.2018. godine na evidencijama je prijavljeno 448.071 nezaposleno lice, što u odnosu na 31.05.2018. godine predstavlja smanjenje za 1.996 lica ili 0,44%. Od ukupnog broja lica koja traže zaposlenje, njih 247.641 ili 55,27% su žene.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 32,32%, zatim radnici sa SSS 28,03%, te NKV radnici 27,62%.

 Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica u junu 2018. godine, novoprijavljenih lica koja traže posao bilo je 16.630. Broj lica brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 18.661. Od ukupnog broja brisanih sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja zaposleno je 12.572 ili 67,37%.

U junu 2018. godine, poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 4.275 potreba za zapošljavanjem novih radnika, dok je registrovani broj lica kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio 7.271.

U skladu sa važećim zakonskim propisima, u junu 2018. godine novčanu naknadu koristilo je 11.596 lica ili 2,59% od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica.

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 377.189 lica ili 84,18% od ukupno registrovane nezaposlenosti u BiH.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u maju 2018. godine, broj zaposlenih lica u BiH iznosio je 802.718, a od toga je 339.364 žene. U odnosu na april 2018. godine broj zaposlenih lica se povećao za 0,8%, a broj zaposlenih žena se takođe povećao i to za 0,6%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za maj 2018. godine iznosila je 35,9% i u odnosu na april 2018. godine smanjila se za 0,6 postotnih poena.

Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi za 2018. godinu u BiH radnu snagu (ekonomski aktivno stanovništvo) je činilo 1.007.902 lica, dok je broj neaktivnih iznosio 1.387.837 lica.

U okviru radne snage zaposlenih je bilo 822.446 i 185.465 nezaposlenih lica. Anketna stopa nezaposlenosti je značajno manja od registrovane i na nivou BiH za 2018. godinu iznosila je 18,4%.

Broj zaposlenih lica veći je za 0,8% u odnosu na 2017. godinu, dok se broj nezaposlenih lica smanjio za 12,0%, saopćeno je iz Agencije zas rad i zapošljavanje BiH.

 

 

Back To Top