skip to Main Content

Sudska Praksa 83 3dWEB

I dio

AUTORSKI RADOVI

Pregledni naučni rad
SARADNJA BOSNE I HERCEGOVINE SA MĐUNARODNIM  KRIVIČNIM SUDOM
Akademik prof. dr Miodrag N. SIMOVIĆ, sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, redovni član Evropske akademije nauka i umjetnosti i inostrani član Ruske akademije prirodnih nauka Prof. dr Vladimir M. SIMOVIĆ, tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine i vanredni profesor Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Nezavisnog univerziteta u Banjoj Luci i Fakulteta pravnih nauka Univerziteta „Vitez“ u Vitezu

Izvorni naučni rad
DA LI JE DOŠLO VRIJEME ZA NOVELIRANJE ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU FBIH I RS?
Prof. dr. sc. JOZO ČIZMIĆ, redoviti profesor u trajnom zvanju, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
Dr. sc. SMAJO ŠABIĆ, sudija Općinskog suda u Zenici

Izvorni naučni rad
DOBROVOLJNO OPTEREĆENJE PRAVA VLASNIŠTVA NA NEKRETNINI TUĐIM STVARNIM PRAVOM
Prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda FBiH
Prof. dr. Hamid MUTAPČIĆ, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli

II dio

KRIVIČNO I PREKRŠAJNO PRAVO

KRIVIČNI ZAKON FEDRACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Okolnosti pod kojima je djelo učinjeno – značaj za odmjeravanje kazne
Krivično djelo silovanja
KRIVIČNI ZAKON/IK REPUBLIKE SRPSKE
Postojanje nužne odbrane ako je odbrana usmjerena protiv više lica
Mogućnost izricanja novčane kazne za ona djela za koja se po zakonu ni ublažavanjem ne može izreći novčana kazna, a sud je kaznu ublažio ispod šest mjeseci zatvora
Oduzimanje imovinske koristi
PREUZETI KRIVIČNI ZAKON SFRJ
Status ratnih zarobljenika
Žrtve nemeđunarodnih oružanih sukoba
ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Ne bis in idem
Postojanje osnovane sumnje za određivanje odnosno produženje pritvora
Diplomirana pravnica kao tzv. zastupnica po zaposlenju
Zadržavanje osoba na mjestu izvršenja krivičnog djela od strane ovlaštene službene osobe
Samo je sud ovlašteni subjekt za izdavanje naredbi u fazi glavnog pretresa
Kršenje saobraćajnih propisa nije bilo grubo, pa je ta okolnost ispuštena iz činjeničnog opisa djela
Odbijen prijedlog za dopunsko vještačenje jer se ne odnosi na predmetno krivično djelo
Problem objektivnog identiteta presude i optužbe
Povreda prava na odbranu – neomogućavanje odbrani da iznese uvodno izlaganje
Povreda prava na odbranu
Zakonitost dokaza – vještačenje traga krvi uzetog sa tijela osumnjičenog bez naredbe ovlaštenog organa
Prekoračenje optužbe kao bitna povreda odredaba krivičnog postupka
Obrazoženje presude – navedeni razlozi o postojanju odlučnih činjenica
Dopuštenost žalbe zbog odluke o krivičnopravnoj sankciji izjavljenoj protiv presude
donesene na osnovu sporazuma o priznanju krivnje
Drugostepeni sud izmjenio činjenično stanje iz prvostepene presude
ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE
Nezakoniti dokazi pribavljeni na osnovu naredba za pretresanje
Određivanje novog vještačenja u slučaju nesaglasnosti dva izvršena vještačenja
Uticaj na privilegovanog svjedoka lišenog poslovne sposobnosti
Zainteresiranost medija kao vanredne okolnosti
Kažnjavanje branioca zbog nepristupanja na glavni pretres
Kontinuitet glavnog pretresa koji je odgođen na duže od 30 dana
ZAKON O PREKRŠAJIMA
Svojstvo odgovorne osobe u pravnom licu

GRAĐANSKO I PRIVREDNO PRAVO

STVARNA PRAVA
Vlasnička tužba radi povrata u posjed nekretnina
Otuđenje idealnog i realnog suvlasničkog dijela na nekretnini
Pravo na tužbu za poništaj ugovora zbog povrede prava preče kupovine
OBLIGACIONO PRAVO – OPĆI DIO
Uticaj pobude na valjanost ugovora
Punomoć za zaključenje ugovora o poklonu
Pobijanje ugovora o doživotnom izdržavanju
Raskid ugovora o kreditu podnošenjem tužbe
Raskid ugovora i povrat isplaćene ugovorene cijene
Upotreba tuđe stvari u svoju korist i zastarjelost tog potraživanja
Prekid zastarjevanja
Ustupanje potraživanja ugovorom (cesija)
OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE
Odgovornost pravnog lica za štetu koju prouzrokuje njegov organ
Zahtjev da se ukloni opasnost od štete
Naknada štete za faktički izvršenu eksproprijaciju
Doprinos oštećenog nastanku štete
Divljač kao opasna stvar na putu
Solidarna odgovornost imalaca motornih vozila za štetu koju pretrpe treća lica i pravo regresa imaoca jednog motornog vozila prema drugom
Obim naknade materijalne štete
Izmakla korist kao šteta
Dosuđivanje procesne zatezne kamate
Vanugovorna odgovornosti za štetu – mjerodavno pravo
Eksplozija neeksplodiranih ubojnih sredstava i naknada štete
OBLIGACIONO PRAVO –UGOVORI
Ugovor o kreditu sa valutnom klauzulom
Valjanost ugovora o jemstvu
PRAVO OSIGURANJA
Regresno potraživanje osiguratelja
Položaj trećeg lica za ostvarivanje prava na naknadu štete iz saobraćajne nezgode
Obavještavanje osiguravača prije pokretanja parničnog postupka
Osiguranje trećeg lica
NASLJEDNO PRAVO
Snaga javne isprave u ostavinskom postupku
PORODIČNO PRAVO
Postupak u sporovima radi utvrđivanja i osporavanja očinstva
Bračna stečevina – nekretnina upisana na jednog bračnog partnera
Zajednička imovina bračnih supružnika
RADNO PRAVO
Naknada štete zbog neiskorištenog godišnjeg odmora
Optužnica protiv radnika i otkaz ugovora o radu
Otkaz ugovora o radu zbog teže povrede radne obaveze
Radni odnos dekana
Radno-pravni status zaposlenika nakon prestanka mirovanja prava i obaveza iz radnog odnosa
Sporazum o zabrani konkurencije poslodavcu
DRŽAVNA SLUŽBA
Odbacivanje prijave kandidata za radno mjesto u državnoj službi zbog nedostataka u prijavnoj dokumentaciji
Sudska zaštita prava državnih službenika
STAMBENI ODNOSI
Svojstvo nosioca stanarskog prava u slučaju rušenja zgrade u kojoj se stan nalazi
Odgovornost u slučaju uništenja ili oštećenja stana
PARNIČNI POSTUPAK
Primjena materijalnog prava
Ocjena dokaza i pravila o teretu dokazivanja
Određivanje mjesne nadležnosti od strane višeg suda
Dejstvo subjektivnog preinačenja tužbe
Dokumentacija potrebna za vještačenje kao novi dokaz
Raspravljanje o visini tužbenog zahtjeva nakon priznanja visine tužbenog zahtjeva
Dokazivanje – nesklad ugovorene i stvarne površine poslovnog prostora
Dosuđivanje zakonske zatezne kamate na troškove parničnog postupka
Presuda zbog propuštanja
Propuštanje roka za žalbu zbog nepreuzimanja presude
Pobijanje presude na osnovu priznanja
Ponavljanje postupka
Mjera osiguranja – opasnost od raspolaganja sa imovinom
Naknadno odobrenje za zastupanje
Troškovi parničnog postupka kada je glavna rasprava održana odmah nakon pripremnog ročišta
Zahtjev za naknadu troška postupka
IZVRŠNI POSTUPAK
Ispitivanje pravilnosti i zakonitosti odluka izvršnog suda u parničnom postupku
Izvršenje na suvlasničkom dijelu nekretnine
Izvršenje u slučaju kada nije poznato gdje se nalaze pokretne stvari na kojima je predloženo izvršenje
Sredstvo izvršenja ne odgovara vrsti računa
VANPARNIČNI POSTUPAK
Predmet postupka civilne diobe nepokretnosti
PRIVREDNA DRUŠTVA
Upis i sticanje prava po osnovu dionica
Rok za pobijanje odluke skupštine društva
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO
Zaštita prava na patent
PRAVOSUĐE
Uslovi za izbor, sadržaj prijave i disciplinska odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija

UPRAVNO PRAVO

EKSPROPRIJACIJA
Utvrđivanje činjeničnog stanja u postupku eksproprijacije preostalog dijela nepokretnosti
PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
Obustava isplate penzije korisnicima koji ponovo zasnuju radni odnos
Prava osiguranika kod kojih je utvrđena invalidnost II kategorije (promijenjena radna sposobnost), koji nisu u radnom odnosu
SUKOB INTERESA
Izabrani predstavnici i nosioci izvršnih funkcija
KOMUNIKACIJE
Nadležnost Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) – inspekcijski pregled sredstava za koje je izdata dozvola
KABLOVSKE INSTALACIJE
Postavljanje kablova od strane kablovskih operatera na stubove ulične rasvjete
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Ponovno priključenje ranijeg korisnika na distributivnu mrežu
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
Refundacija troškova liječenja u inostranstvu
UPRAVNI POSTUPAK
Administrativno izvršenje – razlozi za pobijanje zaključka o dozvoli izvršenja
Blagovremenost žalbe kada je rješenje više puta dostavljeno stranci
UPRAVNI SPOR
Lica uključena u postupak u upravnom sporu
Upravni akt
Ispitivanje i odbacivanje tužbe
Prijedlog za prisustvovanju raspravi i povreda postupka
Sastav vijeća i povreda odredaba Zakona o upravnim sporovima
Naknada troškova iz upravnog spora
Nadležnost za ocjenu ustavnosti općinske odluke

USTAVNO PRAVO

PRAVO NA LIČNU SLOBODU I SIGURNOST
Pritvor
PRAVO NA LIČNU SLOBODU I SIGURNOST I ZABRANA DISKRIMINACIJE
PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE
Vraćanje prava korištenja stana prijeratnom korisniku
Utvrđenje ništavosti ugovora o prodaji nekretnina
Visina iznosa doprinosa za izdržavanje
Prava malodobnog djeteta na doprinos izdržavanju od strane tuženog kao njegovog oca
Princip pravne sigurnosti
Osnovanost krivične optužbe protiv apelanta u vezi sa izvršenjem krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva
Uknjižba prava vlasništva na stanu
Zaštita prava iz radnog odnosa
Prava iz osnova nelojalne konkurencije i prava na žig
Javne nabavke
Poništenje rješenja i isplata naknade na ime troškova smještaja i odvojenog života
Zakonitost dokaza
PRAVO NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU
PRETPOSTAVKA NEVINOSTI
PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE I ZABRANA ZLOUPOTREBE PRAVA
SLOBODA IZRAŽAVANJA
PRAVO NA IMOVINU I PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE

III dio

PRAKSA SUDOVA U OKRUŽENJU

REPUBLIKA HRVATSKA
OBLIGACIONO PRAVO
Zastara u slučaju sticanja bez osnova
Sadržaj izjave o jemstvu
Zaključivanje ugovora o zajmu bez potpisivanja ugovora od strane zajmodavca
REPUBLIKA SRBIJA
OBLIGACIONO PRAVO
Naknada štete prouzrokovane radnjama više vozila
Naknada štete kada zemljište u privatnom vlasništvu postane javno dobro
PORODIČNO PRAVO
Izmijenjene okolnosti za izdržavanje
REPUBLIKA CRNA GORA
RADNO PRAVO
Pravne posljedice znanja poslodavca da radnik ne ispunjava posebne
uslove za zasnivanje radnog odnosa
Prestanak radnog odnosa zbog tehnoloških, ekonomskih i restrukturalnih promjena
Uticaj izostanka posla na radni status zaposlenika

IV dio

PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Fajković and others v. Bosnia and Herzegovina
Grobelny v. Poland
Kosenko v. Russia
Peleki v. Greece
Marilena-Carmen Popa v. Romania
Alexandru-Marian Iancu v. Romania
Felloni v. Italy
Jidic v. Romania
Convertito and Others v. Romania
Pavlova v. Russia
Kruglov and Others v. Russia
Cînța v Romania

Back To Top