skip to Main Content
Sudska Praksa 80 3dWEB

I dio

AUTORSKI RADOVI

Izvorni naučni rad
Pišu:
Prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH
Mr. sc. Amra MULABDIĆ
NOVO RJEŠENJE VIŠESTRUKOG UGOVARANJA OTUĐENJA ISTE NEKRETNINE PREMA ZAKONU O STVARNIM PRAVIMA FEDERACIJE BIH

Pregledni naučni rad
Piše:
dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću
POSTUPAK ZA UREĐENJE MEĐA

Izvorni naučni rad
Piše: dr. sc. Muhamed TULUMOVIĆ,
predsjednik Općinskog suda u Tuzli
VRSTE NASILJA U PORODICI – teorijski osvrt i analiza prakse u sudovima u Bosni i Hercegovini

II dio

KRIVIČNO I PREKRŠAJNO PRAVO
KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Imovinskopravni zahtjev oštećenog i mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom
Ugrožavanje sigurnosti
KRIVIČNI ZAKON REPUBLIKE SRPSKE
Prekoračenje nužne odbrane usljed jake razdraženosti izazvane napadom
Saizvršilaštvo
ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BIH (ZKP FBiH)
Povreda prava na obranu
ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE
In dubio pro reo
Oslobađanje optuženog dužnosti da nadoknadi troškove krivičnog postupka
PREKRŠAJNO PRAVO
Bitne povrede prekršajnog postupka

GRAĐANSKO I PRIVREDNO PRAVO
STVARNO PRAVO
Sticanja prava vlasništva osnovom dosjelosti
Vlasnički zahtjev – pogrešno pozivanje na materijalni propis u presudi
Utvrđenje vlasništva i predaja u posjed stvari
Predaja u posjed stvari
OBLIGACIONO PRAVO – OPĆI DIO
Tumačenje ugovora
Naknada za investiciona ulaganja
Stjecanje bez osnova – otpremnina
Zatezna kamata na plaće
Zastara potraživanja naknade štete
Rokovi zastare potraživanja od Federacije za štetu nastalu zbog akta terora
Privremena uprava u banci i pitanje zastarjevanja potraživanja
Cesija
OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE
Krivnja kao osnov odgovornosti za štetu
Objektivna odgovornost za štetu
Odgovornost za štetu usljed protivpravnog postupanja zakupca
Izdaci za otklanjanje nedostatka radova
Odgovornost za štetu počinjenu na radu ili u vezi sa radom
Naknada štete iz osnova izgubljene dobiti
Podijeljena odgovornost
Naknada štete i pravosnažno presuđena stvar
Potraživanje ratne štete
OBLIGACIONO PRAVO – UGOVORI
Ništavost ugovora o poklonu
Ugovor o zajmu
Ugovor o građenju ili o djelu
NASLJEDNO PRAVO
Predmet nasljeđivanja
Testament i Ugovor o doživotnom izdržavanju
Supstitucija u testamentu
PORODIČNO PRAVO
Supružničko izdržavanje
Posebna i zajednička imovina
Poklon supružnicima
Raspolaganje zajedničkom imovinom
RADNO PRAVO
Mogućnost internog premještaja zaposlenika iz mjesta rada u drugo mjesto
Otkaz ugovora o radu zbog teže povrede radne obaveze
Posebna vrsta rada po osnovu članstva u omladinskoj zadruzi
Primjena granskog kolektivnog ugovora
DRŽAVNI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI
Jubilarne nagrade
IGRE NA SREĆU
Preuzimanje nagrade u roku propisanom pravilima nagradne igre
LOVAČKO UDRUŽENJE
Isključenje iz članstva u lovačkom udruženju
MJENIČNO PRAVO
Izdavanje i potpis mjenice
PARNIČNI POSTUPAK
Pravna kvalifikacija spora
Odlučivanje o nadležnosti suda
Delegacija nadležnosti
Sporazum o mjesnoj nadležnosti
Eventualna kumulacija tužbenih zahtjeva
Ispravka i preinačenje tužbe
Zadatak vještaka
Pozivanje vještaka na ročište
Priznanje tužbenog zahtjeva
Povreda postupka
Određivanje mjere osiguranja
Povraćaj u pređašnje stanje
Stranačka sposobnost pravnog lica
VANPARNIČNI POSTUPAK
Dokazivanje u postupku određivanja naknade za izuzeto zemljište
Fizička dioba parcela
IZVRŠNI POSTUPAK
Novčana kazna izvršeniku
Krivična presuda kao izvršna isprava
Podobnost notarske isprave za izvršenje
Privremeni zastupnik u izvršnom postupku
Nesrazmjer između visine duga i vrijednosti predmeta izvršenja
Izvršenje protiv solidarnih dužnika
ZALOŽNO PRAVO
Izvršenje na osnovu potvrde o registraciji zaloga
Pravni lijekovi prema Okvirnom zakonu o zalozima
PRIVREDNO PRAVO
Raspodjela dobiti
Društvo s ograničenom odgovornošću

UPRAVNO PRAVO
CARINE
Ostvarivanje prava na oslobađanje od carina pod posebnim uvjetima
DRŽAVLJANSTVO
Nepostojanja stvarne veze između BiH i naturalizovanog državljanina kao razlog za oduzimanje državljanstva
GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
GRAĐENJE
Izdavanje urbanističke saglasnosti u slučaju kada je za konkretnu lokaciju donesen Regulacioni plan
JAVNE NABAVKE
Naknada troškova za pravno zastupanje u postupku javnih nabavki
Pravna snaga isprintanog, nepotpisanog i neovjerenog e-maila
POREZI
Povrat indirektnih poreza po osnovu međunarodnih ugovora
Porez na promet novoizgrađenog poslovnog prostora
Porez na promet nepokretnosti novoizgrađenog poslovnog  prostora u slučaju kada je plaćen porez na dodatu vrijednost (PDV)
Naknade za korištenje javnih površina i PDV
PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
Pravo na rad u uslovima smanjene radne sposobnosti
PRAVO KONKURENCIJE
Zabranjena konkurencijska djelovanja
SLOBODA PRISTUPA INFORMACIJAMA
Pravo na pristup informacijama
UPRAVNI POSTUPAK
Prekid postupka zbog rješavanja prethodnog pitanja
Povreda pravila postupka
UPRAVNI SPOR
Teret dokazivanja u upravnom sporu i upravnom postupku
Razlozi za ukidanje presude

USTAVNO PRAVO
PRAVO NA LIČNU SLOBODU I SIGURNOST
PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE
Mjere zabrane
Autorska i srodna prava
Ocjena dokaza u krivičnom postupku
Tužba za naknade štete
Izvršni postupak i početak toka roka zastare
Disciplinski postupak
Nedostatak pasivne legitimacije
Pravo na suđenje u razumnom roku
PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE I PRAVO NA DOM
PRAVO NA PRAVIČAN POSTUPAK, PRAVO NA DJELOTVORAN  PRAVNI LIJEK I PRAVO NA ZABRANU DISKRIMINACIJE
PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE, PRAVA NA ŽALBU U KRIVIČNIM STVARIMA I PRAVO NA IMOVINU
PRIMJENA BLAŽEG ZAKONA
PRAVO NA PRIVATNI ŽIVOT
Zaštita od klevete
PRAVO NA POŠTOVANJE PORODIČNOG ŽIVOTA
Zaštita od nasilja u porodici
PRAVO NA SLOBODU IZRAŽAVANJA
NEDISKRIMINACIJA U VEZI SA PRAVOM NA IMOVINU
PRAVO NA IMOVINU
PRAVO NA SLOBODU KRETANJA I PREBIVALIŠTA

III dio

PRAKSA SUDOVA U OKRUŽENJU

REPUBLIKA HRVATSKA

OBLIGACIONO PRAVO
Zatezna kamata na penale
ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO
Brisanje zemljišnoknjižnog upisa
PARNIČNI POSTUPAK
Sudjelovanje umješača

REPUBLIKA SRBIJA

Imunitet sudije
OBLIGACIONO PRAVO
Odgovornost poslodavca za štetu zaposleniku
PORODIČNO PRAVO
Izdržavanje bračnog partnera
RADNO PRAVO
Otkaz ugovora o radu

CRNA GORA

OBLIGACIONO PRAVO
Sudsko poravnanje (o izmjeni ugovora o raspolaganju bračnom stečevinom)
NASLJEDNO PRAVO
Pravo nasljednika na naknadu štete

Back To Top