skip to Main Content

UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 19.02.2020. godine i na sjednici Doma naroda od 13.02.2020. godine.

Broj 01-02-1-157-01/20
26. februara 2020. godine
Sarajevo
Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT

Član 1.

U Zakonu o porezu na dobit (“Službene novine Federacije BiH”, broj 15/16) u članu 16. st. (1) i (2) mijenjaju se i glase:
“(1) Finansijskim institucijama priznaju se rashodi po osnovu ispravki vrijednosti potraživanja bilansne aktive i rezervisanja za pokriće očekivanih kreditnih gubitaka za vanbilansne aktive koje se knjigo-vodstveno evidentiraju kroz bilans uspjeha, a koje su finansijske institucije izvršile u skladu sa računo-vodstvenim propisima, i rasporedile prema propisi-ma nadzornih organa na nivo kreditnog rizika 3. Prihodi po osnovu umanjenja ispravke vrijednosti i rezervisanja uključuju se u poreznu osnovicu.
(2) Rashodi po osnovu ispravki vrijednosti potraživanja bilansne aktive kod kojih je nizak nivo kreditnog rizika (nivo kreditnog rizika 1 i 2) nisu porezno priznat rashod. Prihodi po osnovu umanjenja isključuju se iz porezne osnovice.”.

Član 2.

U članu 18. stav (4) iza riječi “banke” dodaje se zarez i riječi: “lizing društva”.

Član 3.

U članu 19. stav (1) iza riječi “imovinu” dodaju se riječi:
“i imovinu s pravom korištenja”.
Iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:
“(3) Imovina s pravom korištenja amortizuje se kod najmoprimca od prvog dana trajanja najma do kraja njenog korisnog vijeka odnosno do isteka perioda trajanja najma.”.
Dosadašnji st. (3), (4), (5) i (6) postaju st. (4), (5), (6) i (7).
U dosadašnjem stavu (3) koji postaje stav (4) iza riječi “imovina” dodaju se riječi: “i imovina s pravom korištenja”.
U dosadašnjem stavu (5) koji postaje stav (6) riječi: “Dugotrajna imovina” zamjenjuju se riječima: “Imovina iz stava (1) ovog člana”.
U dosadašnjem stavu (6) koji postaje stav (7) riječi: “dugotrajne imovine” zamjenjuju se riječima: “imovine iz stava (1) ovog člana,”.

Član 4.

U članu 49. stav (3) briše se.
Dosadašnji st. (4) i (5) postaju st. (3) i (4).

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.

Predsjedavajući
Doma naroda Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.

Back To Top