skip to Main Content

PITANJE: Mogućnost sticanja prava vlasništva dosjelošću na nekretnini u državnoj svojini nastala je stupanjem na snagu Zakona o osnovama vlasničkih odnosa, a dosjelost počinje teći od stupanja na snagu tog zakona, tj. 10. 10. 1995. godine. Međutim, pojedini sudovi (kantonalni) smatraju da dosjelost počinje teći od stupanja na snagu Zakona o stvarnim pravima (2013.). Molim Vas za mišljenje?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

 

PITANJE: Općinski načelnik je 1997/98 godine dodijelio bez naknade neposrednom pogodbom građevinske parcele radi gradnje fizičkim licima. Predmetna rješenja nisu sadržavala gruntovne podatke već samo katastarske oznake i provedena su kroz katastarski operat. Kako općina do danas nije pokrenula poništenje tih rješenja, da li navedena lica koja na predmetnom zemljištu imaju izgrađene stambene objekte mogu dosjelošću steći pravo vlasništva?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

 

Back To Top