skip to Main Content
Sedmice Sudske Nagodbe U Sudovima U BiH Od 13. Do 24. Maja 2019.

Sedmice sudske nagodbe organizuju se u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH u periodu od 13. do 24. maja 2019. godine. Ova aktivnost se realizuje na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u saradnji sa sudovima u BiH.  

Cilj organizovanja „Sedmicâ sudske nagodbe“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke.  Promocijom mirnih načina rješavanja sporova, VSTV BiH želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova. Prioritet se postavlja na brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

Stranke zainteresovane da svoje predmete riješe sudskom nagodbom mogu se samostalno, preko svog zastupnika ili u dogovoru sa suprotnom stranom, pisanim prijedlogom ili na drugi način, obratiti sudu, odnosno postupajućem sudiji i predložiti zaključenje sudske nagodbe. Postupajući sudija će, u skladu sa odredbama Zakona o parničnom postupku, tokom cijelog postupka nastojati da spor riješi u skladu sa iskazanom voljom stranaka.

Back To Top