skip to Main Content
Sberbank Europe AG Vienna

“Značajno smo popravili naše neto rezultate, postali smo općenito samofinansirajuća banka i dodatno smo povećali naš tržišni udio u Centralnoj i Istočnoj Evropi, dodavši značajan broj aktivnih klijenata. Istovremeno smo optimizirali naše operativne troškove”, komentariše Gerhard Randa, generalni direktor Sberbank Europe.

Na neto dobit Sberbank Europe u iznosu od 33 miliona eura pozitivno je uticao jednokratni efekat prodaje 99.5% udjela u Sberbank Slovensko u julu 2016. Uprkos izazovnom poslovnom okruženju, kojeg karakterišu niske kamatne stope, geopolitička situacija i regulatorni zahtjevi, neto prihod od kamata je porastao za 17% na 304 miliona eura, kao rezultat korporativnog poslovanja u Austriji i mjera na optimizaciji likvidnosti na razini grupe. Neto prihod od naknada i provizija je porastao za 8% i dostigao 81 milion eura. Neto kamatna marža Sberbank Europe je povećana na 2.4% u poređenju sa 2.1% tokom 2015. zahvaljujući poboljšanju u Austriji, Mađarskoj, Češkoj Republici i Hrvatskoj.

Kao rezultat dosljednog poboljšanja troškovne efikasnosti, opći administrativni troškovi su smanjeni za 4% na godišnjoj razini, i to sa 287 miliona eura na 276 miliona eura.

U prvoj polovini 2016. Sberbank Europe je značajno ojačala strukturu kapitala pretvaranjem 370 miliona eura subordiniranih kredita (Tier 2 kapital) u CET 1 kapital. U poređenju sa 2015. Sberbank Europe je značajno ojačala svoju kapitalnu poziciju sa omjerom CET1 kapitala od 15.4% u odnosu na 10.6% na kraju 2015. potaknutog prodajom slovačke podružnice i smanjenjem rizikom ponderisane aktive. Kapitalna pozicija Banke je ostala snažna, podržavajući njen poslovni razvoj i daljnji rast poslovanja.

Sberbank Europe nastavlja da poboljšava kvalitetu svoje aktive. Omjer nekvalitetnih kredita se smanjuje svakog kvartala i pao je na 10% (u odnosu na 11% na kraju 2015.), dok je omjer pokrivenosti nekvalitetnih kredita porastao na 47.7% u odnosu na 42.2%  na kraju 2015. Poboljšanje portfolija kredita i općenito stabilna situacija sa nekvalitetnim kreditima rezultirala je smanjenjem troškova rizika.

Sberbank Europe je povećala svoju bazu aktivnih klijenata za 11%, sa 604.000 klijenata na kraju 2015. na 673.000 klijenata na kraju 2016. Rast baze klijenata Sberbank Europe je bio generisan uspješnom akvizicijom klijenata fizičkih lica posebno u Srbiji i Češkoj Republici.

Od 2015. bruto portfolio kredita je ostao na istoj razini. Austrija i Češka Republika su i dalje dva najveća tržišta u pogledu portfolija kredita i čine približno 51% kredita Sberbank Europe grupacije. Potaknut rastom depozita u njemačkoj podružnici (Sberbank Direct), omjer kredita/depozita je poboljšan sa 153% na 111% u 2015. i stabilizirao se na 110% na kraju 2016. Baza finansiranja Sberbank Europe je ostala robustna pri čemu je 71% podržano depozitima klijenata.

Na dan 31. decembar 2016. ukupna aktiva Sberbank Europe grupacije je iznosila 12,7 milijardi eura.

Sberbank Europe ima za cilj da posluži kao most u regiji koja se proteže između Rusije i Centralne i Istočne Evrope, jačajući ekonomske i poslovne odnose u zemljama u kojima je Sberbank grupacija prisutna. Tokom 2017. Sberbank Europe se želi fokusirati na umjeren i održiv rast retail i korporativnog poslovanja uz kontinuirano jačanje osnove postavljene u 2016.: biti profitabilna i efikasna bankarska grupacija koja ispunjava sve finansijske potrebe klijenata.

Back To Top