skip to Main Content
Vlada99 1

 

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O KONCESIJAMA

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o koncesijama, koji uređuje vrste, načela, definicije, područje i predmet koncesija. Također su precizirane odredbe koje se odnose na postupak dodjele, ugovore o koncesijama, nadležna tijela, pravnu zaštitu, upravni i inspekcijski nadzor i druge upravne mjere, rješavanje sporova i druga pitanja od značaja za dodjelu koncesija u Federaciji FBiH.

Cilj Zakona je jačanje privrednog razvoja Federacije BiH, stvaranje efikasnog pravnog okvira za promovisanje i olakšavanje provođenja i razvoja koncesijskih projekata, unapređenje transparentnosti procesa dodjeljivanja koncesija, kao i njihove efikasnosti i dugoročne održivosti.

Njime je sveobuhvatno regulirana oblast koncesija na teritoriji FBiH, transparentnost njihove dodjele, uvođenje u sistem postojećih korisnika prirodnog bogatstva, dobara u općoj upotrebi i obavljanje djelatnosti od općeg interesa, ubiranje koncesionih naknada i kontinuirano punjenje budžeta FBiH. Definirano je da je koncesija za privredno korištenje dobara od općeg interesa ili objekata sagrađenih na dobru od općeg interesa ugovorom uređen pravni odnos čiji je predmet korištenje određenog dobra od općeg interesa ili objekata sagrađenih na dobru od općeg interesa.

Uređivanje uvjeta, načina i postupka zaključivanja ugovora o koncesijama, zasniva se na načelima zaštite javnog interesa, efikasnosti, ekonomičnosti, transparentnosti, jednakog i pravičnog tretmana, slobodnog natjecanja, zaštite okoliša, autonomije volje, ravnopravnosti ugovornih strana, načelu zabrane diskriminacije i načelu uzajamnog priznavanja.

Za koncesije u nadležnosti Federacije BiH odgovorna je Vlada Federacije BiH kao koncesor, a odnose se na dodjelu koncesija za obavljanje privrednih djelatnosti i usluga i izvođenje radova u područjima autocesta, brzih cesta i magistralnih cesta uključujući i objekte u zaštitnom pojasu ovih cesta, vodne luke za međunarodni promet, željezničke pruge i njihovog zaštitnog pojasa, energetskih objekata prema propisima koji definiraju oblast električne energije u FBiH, terminala za uskladištenje tekućina i plinova, vodotoka i drugih voda na prostoru ili od interesa za dva ili više kantona i hidroakumulacija na prostoru ili od interesa za dva ili više kantona.

Također, nadležnost Federacije BiH je i izgradnja cjevovoda i terminala za uskladištenje i transport tekućina i plinova, eksploatacija mineralnih sirovina kao što su energetske mineralne sirovine i mineralne sirovine iz kojih se mogu proizvoditi metali i njihova upotrebljiva jedinjenja koji se nalaze na području dva ili više kantona. I eksploatacija svih vrsta soli i podzemnih voda (termalne, termomineralne i mineralne), geotermalne energije, pružanje telekomunikacijskih i poštanskih usluga je u nadležnosti Federacije BiH.

Kantoni će svojim zakonima odrediti način, uvjete i nadležnosti za koncesije koje nisu u nadležnosti Federacije BiH.

Koncesionar je dužan plaćati novčanu naknadu za koncesiju u iznosu i na način kako je to uređeno ugovorom o koncesiji, a ona može biti ugovorena kao stalan jednak iznos i/ili kao varijabilni iznos, ovisno o posebnostima pojedine vrste koncesije.

Raspoređivanje naknade kantonima, gradovima i općinama utvrđuje koncesor za svaki konkretan predmet koncesije na prijedlog ugovornog tijela prilikom donošenja odluke o dodjeli koncesije.

Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na postupak dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju i proizvodnju nafte i plina u FBiH u slučaju kada je ugovor o koncesiji proglašen strateškim ugovorom od interesa za FBiH, ni na utvrđivanje naknade za koncesiju i raspodjelu prihoda iz koncesije u ovom slučaju.

Zakon određuje Vladu Federacije BiH kao koncesora kada je predmet koncesije u nadležnosti Federacije BiH, odnosno vlade kantona ako je predmet u kantonalnoj nadležnosti.

Ono što je bitna novina jeste da je ugovorno tijelo, koje odredi koncesor, prije odluke o pokretanju koncesije dužno pribaviti urbanističku saglasnost ili lokacijsku informaciju, okvirnu vrijednost koncesijskog projekta i okolišnu dozvolu, te riješiti imovinsko-pravne odnose.

 

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA

Vlada FBiH je utvrdila Nacrt zakona o obrtu i srodnim djelatnostima. Ovim je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta izvršilo zaključak Vlade koji se odnosi na izradu novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima, i imenovanje komisiju sa zadatkom da, uz podršku Grupacije Svjetske banke (Međunarodne finansijske korporacije IFC) provede kvalitativnu i kvantitativnu analizu postojećeg okvira i pripremi Prednacrt zakona.

Podrška Grupacije Svjetske banke definisana je potpisanim Ugovorom o savjetovanju u kojem su definisane aktivnosti koje bi se odnosile za unapređenje legislative i pojednostavljenje registracije za poboljšanje poslovnog okruženja.

Višegodišnje iskustvo u primjeni Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima Federacije BiH pokazalo je da zakonska rješenja utvrđena ovim zakonom imaju značajne manjkavosti, zbog čega se i pristupilo studioznoj analizi i izradi novog koji će, pored uspostavljanja i obavljanja obrta, regulisati i odredbe o vrstama i prijenosu obrta, te nadležnostima obrtničke komore, kao i sve druge mjere koje su nezaobilazne u obrtničkoj djelatnosti.

Kako obrtnici predstavljaju važan segment privrede u Federaciji BiH, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, kao obrađivač zakona, smatra da će predloženo zakonsko rješenje značajno doprinijeti unapređenju obrtničke djelatnosti, povećanju učinkovitosti sistema, boljoj koordinaciji općinskih, kantonalnih i federalnih vlasti, svrsishodnijem trošenju sredstava, smanjenju troškova fizičkim osobama i povećanju zaposlenosti.

Nacrt zakona o obrtu i srodnim djelatnostima Federacije BiH treba da doprinese i suzbijanju sive ekonomije i jačanju tržišta. Cilj je, prije svega, razvoj i unapređivanje obrta i srodnih djelatnosti, zaštita starih i tradicionalnih zanata i domaće radinosti.

Ubrzanje procesa registracije obrtnika i osoba koje obavljaju srodnu djelatnost bit će postignuto skraćenom i pojednostavljenom procedurom otvaranja obrta prema kojoj nadležni organ u roku od sedam dana (ranije 15 dana) od prijema urednog zahtjeva donosi rješenje kojim odobrava obavljanje obrta i upisuje u Obrtni registar. Za obavljanje posebnih obrta propisano je da nadležno kantonalno ministarstvo izdaje saglasnost u roku od sedam dana (ranije 15 dana) od prijema urednog zahtjeva i upisuje ga u Registar saglasnosti.

Skraćen je i pojednostavljen postupak izdavanja odobrenja za obavljanje srodnih djelatnosti, kao i upis u Obrtni registar. Poslovanje srodnih djelatnosti, njihovo obavljanje putem voditelja djelatnosti, prenos srodnih djelatnosti, zajedničko obavljanje, privremena obustava i prestanak obavljanja srodnih djelatnosti vrše se u skladu sa odredbama kojima je propisan način poslovanja obrta, obavljanje obrta putem voditelja obrta, prenos obrta, zajedničko obavljanje obrta, privremena obustava i prestanak obrta.

Upis u Obrtni registar vrši nadležni opštinski, odnosno gradski organ, putem popunjavanja registarskog lista, koji je sastavni dio rješenja o odobravanju obavljanja djelatnosti. Pristup Obrtnom registru, koji vodi Ministarstvo, nadležni organ ostvaruje putem korisničkog imena i dodijeljene šifre. U cilju javnosti podataka ministarstvo će omogućiti svim zainteresovanim osobama elektronsku pretragu i pregled podataka koji su predmet registracije.

U poglavlju Zakona koji propisuje obrazovanje i osposobljavanje za obavljanje obrta i srodnih djelatnosti uvedeno je rješenje da se obrazovanje za obavljanje djelatnosti za koje se traži odgovarajuća školska sprema, pored osnovnih, srednjih škola i visokoškolskih ustanova, može vršiti i u ustanovama za obrazovanje odraslih u skladu s kantonalnim zakonima. Zadržana su rješenja o majstorskom ispitu, uvjetima, programu izvođenja i komisiji, uvažavajuži ustavnu nadležnost kantona u oblasti obrazovanja.

U prekršajnim odredbama, izvršeno je usklađivanje sa Zakonom o prekršajima u FBiH i utvrđeni su viši početni iznosi novčanih kazni za prekršaje utvrđene zakonom. Svrha kazni jeste prvenstveno sprečavanje počinjenja prekršaja, što je i bio razlog za strožije novčane kazne. Predviđena je i prekršajna odgovornost voditelja obrta, voditelja djelatosti i privremenog radnika.

U odnosu na postojeći zakon uvedene su novine u prekršajnom kažnjavanju odgovorne osobe u nadležnom organu u slučajevima kada nije doneseno rješenje u propisanom roku ili rješenje ne sadrži registarski list iz Obrtnog registra, zatim ako sva rješenja u vezi sa obavljanjem obrta nisu dostavljena nadležnim organima u propisanom roku, te ako po službenoj dužnosti obrtnik ili osoba koje obavlja srodnu djelatnost nije obaviještena o obavezi i rokovima usklađivanja poslovanja i dokumentaciji potrebnoj za usklađivanje poslovanja.

Značajna novina u Zakonu je da obrtnik može obavljati registrovane djelatnosti u vanjskotrgovinskom poslovanju, u skladu s propisima kojima se uređuje vanjskotrgovinska politika.

Novinu predstavlja i ograničavanje odgovornosti obrtnika cjelokupnom svojom imovinom u smislu Zakona o izvršnom postupku, prema kojoj se izvršenje radi ostvarenja novčanog potraživanja protiv obrtnika ne može provesti na onim stvarima i pravima na kojima se protiv njega ne bi mogla provesti kad ne bi obavljao privrednu djelatnost, te na onim stvarima i pravima koja su nužna za obavljanje njegove privredne djelatnosti ako mu je ona osnovni izvor sredstava za život, kao i na nekretnini u kojoj izvršenik stanuje u obimu nužnom za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba njegovih i osoba koja je po zakonu dužan izdržavati.

Pojednostavljenjem postupaka za registraciju i rad obrtnika u Federaciji BiH bi bilo ostvareno pola miliona KM direktnih ušteda privatnom sektoru na godišnjem nivou. Znatno je ubrzano provođenje procedura i postupaka obuhvaćenih ovim zakonom i potrebno vrijeme skraćeno za 50 posto. Unaprijeđen je i postupak razmjene informacija, te popunjavanja Jedinstvenog registra obrtnika u FBiH.

Novi Zakon će omogućiti i osigurati moderan i efikasan okvir za poslovanje obrtnika kao pokretača ekonomije, te podstaći jačanje obavljanja obrtničke djelatnosti.

 

RAZMATRAN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA

I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM

Federalna vlada razmatrala je danas Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, u kojem su novina definicije o “posebnin kategorijama otpada“, “proizvođačima i uvoznicima proizvoda“ i “operater sustava”.

Nakon rasprave, zaključeno je da u tekst novog zakona treba, u konsultacijama s Federalniom ministarstvom zdravstva, uvrstiti odredbe koje se bliže odnose na medicinski otpad, te detaljnije razraditi i poglavlje o kaznenim sankcijama.

 

JAVNI INTERES ZA IZGRADNJU BRZE CESTE LAŠVA – NEVIĆ POLJE

Federalna vlada je donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju brze ceste Lašva – Nević Polje u dužini od 24,385 kilometara. Korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za njenu izgradnju je JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar. Ovom javnom preduzeću je naloženo da pokrene postupak eksproprijacije nekretnina prema već urađenim elaboratima.

Vlada Federacije BiH je 2014. godine donijela Odluku o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju brze ceste Lašva – Vitez – Donji Vakuf, a kako je od dana njenog donošenja protekao rok od dvije godine u kojem je bilo potrebno pokrenuti postupak eksproprijacije, donesena je nova odluka o utvrđivanju javnog interesa, što je zakonski uslov za pokretanje postupka eksproprijacije.

 

ODLUKA O KRITERIJIMA I IMENOVANJU ČLANOVA ETIČKOG KOMITETA

Vlada FBiH utvrdila je kriterije, postupak izbora i imenovanja članova u Etički komitet Federalnog ministarstva zdravstva, kao stručnog tijela koje prati pružanje i provođenje zdravstvene zaštite na načelima etike medicinske deontologije na teritoriji Federacije BiH.

Etički komitet ima pet članova iz reda istaknutih stručnjaka koji imaju značajne rezultate u radu i doprinos u oblasti zdravstvene zaštite, profesionalne etike zdravstvenih radnika i humanističkih nauka.

Etički komitet imenuje i razrješava federalni ministar zdravstva, uz ravnopravnu zastupljenost oba spola, na mandat od četiri godine s mogućnošću reizbora za još jedan mandatni period.

Uspostava Etičkog komiteta obaveza je prema članu 77. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

 

USVOJEN IZVJEŠTAJ O PROVEDBI AKCIONOG PLANA

RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA U 2016. GODINI

Federalna vlada je usvojila izvještaj Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o implementaciji Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u FBiH” za 2016. godinu. Ovo ministarstvo će, u saradnji sa ostalim nositeljima pojedinih mjera iz Projekta „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u FBiH za period 2016.-2018. godina“, nastaviti realizaciju ciljeva i mjera iz Akcionog plana koji je jedan od pet projekata koji čine „Strategiju ekonomskog razvoja FBiH” i predstavljaju strateški okvir za razvoj poduzetništva i malih i srednjih poduzeća.

Akcioni plan sadrži osam strateških ciljeva u okviru kojih je utvrđeno 17 prioriteta i 23 mjere za njihovo realiziranje. Svakom mjerom obuhvaćena je jedna ili više aktivnosti za koje su određeni ciljevi, nositelji i rokovi izvršenja koji su za neke aktivnosti precizirani, a za neke planirani kao kontinuirano djelovanje.

Strateški ciljevi su smanjenje administrativnih prepreka, promidžba poduzetništva, jačanje institucija i organizacija koje su u funkciji razvoja i promidžbe poduzetništva, financijska podrška, stručno usavršavanje svih relevantnih osoba za malo i srednje poduzetništvo, jačanje poslovne infrastrukture, tehnološki razvitak i poticanje poduzetništva ciljanih skupina.

Kako je navedeno u izvještaju, pojednostavljivanje i uklanjanje administrativnih prepreka u poslovanju je prvi strateški cilj, što je kontinuiran proces koji utječe na poslovni ambijent, a time na konkurentnost regija ili zemalja. Iako su, prema izvještaju „Doing Business 2016”, u BiH dugi administrativni procesi za osnivanje firme, dobivanje građevinskih dozvola, priključka za električnu energiju, registraciju zemljišta, izdavanje PDV broja itd., Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta nema nadležnosti u većini ovih administrativnih postupaka. Međutim, Vlada Federacije BiH je u 2016. godini potpisala sporazum o suradnji sa Svjetskom bankom koji se odnosi na provedbu regulatorne reforme na lokalnom nivou u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja za investiranje u lokalnim zajednicama. Ministarstvo je određeno kao nositelj aktivnosti u prijenosu metodologije regulatorne reforme s ciljem da bude potpuno osposobljeno samostalno provoditi regulatornu reformu na lokalnom nivou u partnerstvu sa lokalnim zajednicama. Ove aktivnosti se za sada provode u dvadesetak općina i gradova u sklopu Projekta „Life”.

Na javne natječaje za dodjelu bespovratnih poticajnih sredstava malom i srednjem poduzetništvu po projektima ovog ministarstva u 2016. godini se prijavilo 1.425 subjekata, što je za 5,7 posto više od prethodne godine. Suradnja sa udruženjima i obrtničkim i privrednim komorama ostvarena je kroz Projekt „Poticaj udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama”, vrijedan od 201.489 KM.

U prošloj godini kroz Program „Kreditni poticaj razvoju poduzetništva i obrta” odobreno je 15 kredita, od čega pet za mikro, osam malim i dva srednjim poduzećima u ukupnom iznosu od 3.318.271,30 KM.

U cilju poticanja učenika da se obrazuju za obavljanje djelatnosti deficitarnih zanimanja proveden je Projekt „Stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja i tradicionalne i stare obrte”. Na osnovu javnog natječaja dodijeljena je 41 jednokratna stipendija učenicima srednjih škola.

Ministarstvo je u 2016. godini objavilo Javni natječaj za jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH u sklopu Grant sheme „Unaprjeđenje poduzetničkih zona u FBiH”. Sredstva za realiziranje osigurale su Vlada FBiH (1.000.000 KM) i Europska unija (400.000KM) putem Projekta integriranog lokalnog razvoja koji provodi UNDP BiH. Na javni natječaj se prijavilo 30 jedinica lokalne samouprave, a deset je dobilo grant sredstva.

Za poticaj poduzetničkih pothvata temeljenih na inovacijama i komercijalizaciji intelektualnog vlasništva dodijeljena su bespovratna poticajna sredstva za deset inovatora u ukupnom iznosu od 49.350 KM

Za jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća kroz podršku u procesu uvođenja standarda i sustava kvalitete, te stjecanju potrebnih certifikata, bespovratna sredstva su osigurana za 32 mala i srednja poduzeća i izdvojeno 224.800 KM.

Za jačanje konkurentnosti tehnološki suvremenih subjekata MSP-a u 2016. godini je izdvojeno 1.503.434,76 KM, a potpore je dobilo 79 malih i srednjih poduzeća.

Za projekt „Unaprjeđenje institucijske poduzetničke infrastrukture”, s ciljem uređenja i opremanja prostora za prihvat malih i srednjih poduzetnika, te poduzetnika početnika, u 2016. godini su bila planirana sredstva od 48.511KM, a podržane su četiri poduzetničke potporne institucije.

Akcionim planom je planirana izrada projekata temeljenih na potrebama poduzetništva, jer je uočena nedovoljna povezanost obrazovnih i znanstvenih institucija i MSP sektora kod transfera znanja i korištenja novih tehnologija. Kroz realizaciju Projekta „Poticaj udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama” data je podrška određenom broju visokoškolskih obrazovnih institucija.

Projekt „Poticaj poduzetništvu mladih”, čija vrijednost je 347.889,49 KM, namijenjen je subjektima malog gospodarstva koji su u vlasništvu, ili su većinski osnivači mladi do 35 godina starosti. Data je potpora za 45 mlada poduzetnika/ice, a prosječan iznos bespovratne potpore po korisniku iznosio je 7.730 KM.

Za projekt „Poticaj starim i tradicionalnim obrtima” u 2016. godini za 89 obrtnika koji su registrirani kao stari i tradicionalni obrti izdvojeno je 347.875,75 KM.

Za poticaje zapošljavanju i samozapošljavanju mladih, kao i dugoročno nezaposlenih osoba i pokretanje biznisa realizirano je 704.863 KM, a obuhvaćena su 132 novoosnovana subjekta malog gospodarstva. Za izvozno orijentirana mala i srednja poduzeća u 2016. godini značajan je Projekt „Jačanje konkurentnosti tehnološki suvremenih subjekata MSP” čija vrijednost je 1.503.434,76 KM.

Kako preradivački sektor u posljednjih deset godina kontinuirano iskazuje rast dodane vrijednosti, ima najveći udio u izvozu i predstavlja potencijal za novoupošljavanje, projekt je prije svega bio namijenjen subjektima malog gospodarstva u preradivačkom, proizvodnom i proizvodno uslužnom sektoru. Kroz ovaj projekt podržano je 79 privrednih subjekata.

 

IZVJEŠTAJ O INSPEKCIJSKOM NADZORU

Federalna vlada je usvojila izvještaj o inspekcijskom nadzoru federalnih inspektora za matične knjige, lično ime i državljanstvo. Kako je zaključeno, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova će i u 2017. godini provoditi inspekcijski nadzor i kontinuirano sarađivati s kantonalnim inspektorima s ciljem pravilne i jednoobrazne primjene propisa iz ove oblasti, te davati upute i objašnjenja kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova, gradovima, općinama i drugima koji rade na poslovima matičnih knjiga i primjeni ovih propisa.

Tokom inspekcijskog nadzora je, uz ostalo, utvrđeno da je u svim kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova formirana kantonalna inspekcija i postavljen kantonalni inspektor za nadzor primjene propisa u oblasti matičnih knjiga. Postupci iz oblasti matičnih knjiga i ličnog imena iz kantonalne nadležnosti vođeni su uredno, uz određena odstupanja, pa je rješenjem federalnih inspektora naloženo otklanjanje nedostataka.

Radi pravilne primjene Zakona o matičnim knjigama i podzakonskih propisa, navedeno je u informaciji, inspekcijski nadzor u kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova treba provoditi tako da bude osiguran pravilan i zakonit rad kantonalnih inspektora za matične knjige i otklanjati utvrđene nedostatke i nepravilnosti.

S obzirom na upite općina/gradova, kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i organa starateljstva potrebna je kontinuirana stručna obuka federalnih i kantonalnih inspektora, kao i predstavnika općina/gradova i centara za socijalni rad putem seminara.

Također je istaknuta potreba stalne saradnje i održavanja sastanaka predstavnika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva inostranih poslova BiH, Ministarstva pravde BiH i Notarske komore Federacije BiH kako bi bili riješeni problemi prilikom upisa činjenica nastalih u inostranstvu, a koje se upisuju u matične knjige u Federaciji BiH.

 

O UTROŠKU PROŠLJOGODIŠNJIH TRANSFERA ZA POLJOPRIVREDU

Vlada FBiH je usvojila informaciju o odobrenim transferima za poljoprivredu u skladu s Programom utroška sredstava poticaja za poljoprivredu, utvrđenih Budžetom FBiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Program je implementiran u saradnji s nadležnim kantonalnim ministarstvima i poljoprivrednim inspekcijama, federalnim poljoprivrednim zavodima u Sarajevu i Mostaru, Federalnom upravom za inspekcijske poslove (FUZIP) i Federalnim ministarstvom finansija.

Poticaji za 2016. godinu realizovani su u iznosu od 67.880.856,80 KM, od čega je lani ukupno realizovano 12.555.724,05 KM po modelu poticaja proizvodnji i 356.265,48 KM po modelu ostalih vrsta novčanih podrški iz prethodnih perioda.

U 2016. godini je ukupno odobreno 79.059 zahtjeva za novčane podrške. Odobreno je 3.379 zahtjeva za biljnu proizvodnju, 75.533 za animalnu proizvodnju, 18 za ostale podrške, kao i 128 zahtjeva u ponovljenim postupcima po žalbama i sudskim presudama.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je preduzimalo mjere iz svoje nadležnosti za osiguranje nadzora i kontrole namjenskog utroška sredstava za podrške. Ministarstvo je usko sarađivalo sa FUZIP-om, te je dostavljalo inspekciji spiskove za kontrole, a u 2016. godini je intenziviran broj kontrola od strane nadležnih kantonalnih uprava za inspekcijske poslove, FUZIP-a kao i Ministarstva.

FUZIP je izvršio kontrolu 190 klijenata, od čega je u animalnoj proizvodnji 58, biljnoj proizvodnji 77 i po modelu ostalih podrški 55 klijenata. Od kontroliranih klijenata u animalnoj proizvodnji, FUZIP je izdao 48 obavijesti da je aplikacija u skladu sa zakonskim propisima, sedam obavijesti da aplikacija nije u skladu sa zakonskim propisima, izdana su tri rješenja o povratu sredstava. U biljnoj proizvodnji je 48 obavijesti da je aplikacija u skladu sa zakonskim propisima, 28 da nije u skladu sa zakonskim propisima, a bilo je jedno rješenje o povratu sredstava.

Po modelu ostalih vrsta podrški, izdano je sedam obavijesti da je aplikacija u skladu sa zakonskim propisima, 38 da aplikacija nije u skladu sa zakonskim propisima, a izdana su dva rješenja o povratu sredstava. Timovi Federalnog ministarstva izvršili su kontrolu 18 zahtjeva za novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji.

Na zahtjev Federalnog ministarstva izvršena je kontrola po prijavama u animalnoj proizvodnji, te je bilo ukupno 642 kontrola od strane kantonalne inspekcije, a utvrđeno je umanjenje obračuna kod 64 klijenata, dok je 20 klijenata odustalo od tova.

Nerealizovani zahtjevi iz prethodnih perioda su predviđeni Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava “Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom FBiH za 2017.godinu i ukupno iznose 19.176.894,20 KM, od čega je 1.164.436,60 KM po modelu poticaja za biljnu proizvodnju i 18.012.457,60 KM po modelu poticaja za animalnu proizvodnju.

O ovim zahtjevima Federalno ministarstvo i nadležne inspkecije vrše dodatnu administrativnu kontrolu i nadzor.

Ukupne novčane podrške u 2016. godini su na nivou Federacije i na nivoima kantona iznosile 86.444.460,93 KM.

 

ZAKLJUČAK O PLAVOM DIZELU

Vlada Federacije BiH danas je razmatrala moguće posljedice toga što Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH nije planirano uvođenje plavog dizela na nivou cijele države.

Stoga je danas Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaduženo da Vladi FBiH, za narednu sjednicu, dostavi informaciju o mogućnostima uvođenja plavog dizela za poljoprivredne proizvođače u Federaciji BiH.

 

O PROVEDBI PRAVILNIKA O UPRAVLJANJU OTPADOM
OD ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH PROIZVODA

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici usvojila izvještaj Koordinacionog tijela koje prati provedbu Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda.

Koordinaciono tijelo je zaduženo da utvrdi način dokumentovanja i dokazivanja aktivnosti subjekata upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda (operatera, sakupljača, reciklera, prerađivača sekundarnih sirovina i sl.), koji obavljaju djelatnost na teritoriji Federacije BiH, što bi trebalo biti dio izmjena i dopuna Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma zaduženo je da, u saradnji s nadležnim federalnim institucijama uključenim u rad Koordinacionog tijela, ubrza donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, kao i izmjene i dopune provedbenih propisa koji preciznije rješavaju upravljanje elektronskim i elektroničkim otpadom.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je zadužena da, u saradnji s Koordinacionim tijelom, izradi Plan provođenja nadzora nad primjenom Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda.

 

JAVNI PRIHODI U 2016. GODINI

Ukupno ostvareni prihodi u Federaciji BiH u 2016. godini iznosili su, bez sredstava financiranja, 7.717,9 milijuna KM, što je za šest posto ili za približno 453,4 milijuna KM više u odnosu na prethodnu godinu, navedeno je u informaciji koju je danas usvojila Vlada FBiH. Ukupni proračunski prihodi iznosili su 4.550,1 milijuna KM, te su veći za sedam posto ili za 279,6 milijuna KM u odnosu na 2015. godinu.

Kada je riječ o Proračunu FBiH, ukupni prihodi, sa uključenim sredstvima na ime otplate vanjskog duga, tekući transferi, donacije i primici iznosili su 2.373,8 milijuna KM i veći su za četiri posto ili za 92,1 milijuna KM u odnosu na razdoblje siječanj – prosinac 2015. godine, a prihodi po osnovi neizravnih poreza su iznosili 1.370,6 milijuna KM.

Ukupno ostvareni prihodi kantonalnih i općinskih proračuna, kantonalnih direkcija za ceste i ostalih korisnike javnih prihoda, sa uključenim grantovima i transferima drugih razina vlasti, iznosili su 2.818,2 milijuna KM i veći su za četiri posto ili za 105,8 milijuna KM.

Prihodi izvanproračunskih fondova u Federaciji BiH su u 2016. godini ostvareni sa 2.982,5 milijuna KM, s rastom od četiri posto u odnosu na prethodnu godinu.

Pri tome su doprinosi za mirovinsko-invalidsko osiguranje iznosili 1.646,8 milijuna KM (povećanje za četiri posto ili za 57,9 milijuna KM), za zdravstveno osiguranje 1.199,8 milijuna KM (veći za pet posto ili za 59,6 milijuna KM) i za osiguranje od nezaposlenosti 136 milijuna KM (veći za šest posto ili za 7,3 milijuna KM).

 

POTREBNE PRECIZNIJE DEFINICIJE

Nakon današnjeg razmatranja, Federalna vlada je ocijenila da u Nacrtu ugovora o osnivanju Transportne zajednice jugoistočne Evrope treba preciznije definisati pojedine odredbe. Među njima je i član 11. kojim je definisano da željezničko preduzeće koje ima dozvolu za rad dobivenu od organa iz država EU ili iz država potpisnica Ugovora imaju pravo pristupa infrastrukturi u svim državama EU i u državama potpisnicima Ugovora. Ako Bosna i Hercegovina potpiše ugovor (bez dodatnih odredbi kojima bi bilo zaštićeno tržište do konačnog ulaska BiH u EU) bila bi izgubljena ovlaštenja Regulatornog odbora željeznica BiH. Naime, prema predloženim rješenjem niko ko se želi baviti pružanjem usluga željezničkog prevoza u Bosni i Hercegovini nije dužan podnositi zahtjev Regulatornom odboru, pošto mu je Ugovorom dozvoljen pristup željezničkoj infrastrukturi u cilju obavljanja međunarodnog putničkog ili teretnog saobraćaja.

Vlada Federacije BiH nije protiv integracije željezničkog sistema FBiH u Evropski željeznički sistem kada se za to steknu uslovi.

Do vremena ispunjenja zadanih ciljeva potrebno je preciznije definisati odredbe Ugovora vezane za nadležnosti i obaveze upravitelja infrastrukture i operatora u zajednici Jugoistočne Evrope.

 

POLITIKA RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA

Vlada FBiH danas je, uz određene napomene, dala pozitivno mišljenje na Nacrt odluke o usvajanju Politike razvoja informacionog društva Bosne i Hercegovine za period 2017.-2021. godina.

Kako je Ministarstvo komunikacija i prometa BiH nosilac aktivnosti kreiranja i implementacije Politike sektora elektronskih komunikacija BiH za ovaj period koja, između ostalog, ima u vidu i Digitalnu agendu za Evropu, ciljevi i zadaci predložene Politike informacionog društva se u dobroj mjeri preklapaju sa aktivnostima definisanim Politikom i Akcionim planom sektora elektronskih komunikacija, zato je stav Federalne vlade da je vrlo bitno obezbjeđenje koordinacije u provođenju ove dvije politike, naročito kod jasnog definisanja nosilaca i rokova.

Također, u Akcionom planu trebaju biti dati jasni pravci djelovanja u pogledu razvoja industrije informacionih tehnologija, kao što su startup projekti i tehnološki centri, posebno u dijelu koji se odnosi na kadrove, obrazovanje i zapošljavanje, a što u tekstu Politike nije jasno definisano.

 

PODRŠKA SARAJEVO BUSINESS FORUMU

Federalna vlada dala je saglasnost za izdvajanje 30.000 KM iz Tekuće rezerve u svrhu sufinansiranja 8. međunarodne investicijske konferencije – Sarajevo Business Forum 2017.

Generalni sekretarijat Vlade BiH će zahtjev za izdvajanje ovih sredstava dostaviti Federalnom ministarstvu finansija, koje će za narednu sjednicu pripremiti prijedlog konačne odluke.

Direktor Ureda premijera FBiH zadužen je da koordinira sve aktivnosti u vezi sa učešćem predstavnika Federalne vlade u radu Konferencije.

 

PREPORUKE ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

Vlada FBiH upoznala se danas o aktivnostima federalnih organa uprave koji rade na ispunjavanju obaveza sadržanih u Preporukama Europske komisije u kontekstu reforme javne uprave, te se obavezala na nastavak aktivnosti na njihovoj realizaciji.

Istovremeno, zaduženi su predstavnici Vlade FBiH, federalnih ministarstava i drugih federalnih organa uprave da u radnim grupama iz oblasti reforme javne uprave dosljedno zastupaju stavove Vlade FBiH.

 

NIJE PRIHVAĆENA PONUDA ZA KUPOVINU UDJELA U ŽELJEZNICAMA FBiH

Vlada Federacije BiH, nakon današnjeg razmatranja, nije prihvatila ponudu udjeličara Ivana Knezovića za kupovinu udjela u JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo.

Uprava Željeznica FBiH je, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, 24.2.2017. godine uputila obavijest o prodaji udjela u osnovnom kapitalu od strane člana Društva – udjeličara Ivana Knezovića.

Ponuda nije prihvaćena uz obrazloženje da je Vlada Federacije BiH trenutno u postupku utvrđivanja programa restrukturiranja JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, kojim će se opredijeliti o budućem modelu organizovanja ovog društva.

 

O RADU FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE U PROŠLOJ GODINI

U izvještaju o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje u 2016. godini, kojeg je danas usvojila Vlada FBiH, navedeno je da su u prošloj godini nastavljeni pozitivni trendovi na tržištu rada većeg intenziteta.

Tako je, u poređenju s prosječnim brojem zaposlenih u 2014. godini (443.587) i u 2015. godini (450.121), u FBiH lani ponovo evidentiran rast broja zaposlenih na 457.974. Također je zabilježeno povećanje broja zaposlenih u privredi u odnosu na vanprivredu.

Istovremeno, broj nezaposlenih u 2016. je, u odnosu na 2015. godinu, manji za 12.350, odnosno 3,31 posto. Na zabilježeni rast broja zaposlenih i smanjenje broja nezaposlenih su svakako uticali i programi i mjere aktivne politike zapošljavanja koje su u prethodnom periodu implementirane putem Federalnog zavoda i kantonalnih službi za zapošljavanje.

Od problema s kojima se suočava tržište rada u FBiH, u izvještaju je ukazano na neravnoteža između ponude i potražnje, te neusklađenost u pogledu zanimanja, vještina, kvalifikacija ili regionalnog rasporeda.

U radno sposobnom stanovništvu i radnoj snazi još je veliki broj nekvalificiranih osoba koje se, bez programskih ili strateških intervencija, suočavaju s rizikom marginalizacije, dugotrajne nezaposlenosti i smanjenim šansama za zaposlenje.

I dalje je visoko učešće zaposlenosti u neformalnoj ekonomiji, što se ogleda i u iskazivanju različitih vrijednosti anketne i registrirane stope nezaposlenosti, ali i zaposlenosti. Visoko učešće zaposlenosti u neformalnoj ekonomiji u ukupnom broju zaposlenih je jedan od glavnih problema na tržištu rada, koje, pored nelojalne konkurencije među poslodavcima i nepoštivanja finansijske discipline, utiče na sagledavanje realne stope nezaposlenosti, ali i na socijalni status i prava osoba koje rade u takvom okruženju.

Prema procjenama, broj zaposlenih u neformalnoj ekonomiji oscilira izmedu 25 i 29 posto ukupne zaposlenosti, tj. više od 200.000 zaposlenih.

Danas usvojeni izvještaj Vlada FBiH će uputiti Parlamentu FBiH na razmatranje.

 

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Federalna vlada donijela je Odluku kojom je odobreno izdvajanje nedostajućih novčanih sredstava za izmirenje preostalih obaveza Fondacije za održivi razvoj – OdRaz, koja prestaje s radom 30.4.2017. godine, u iznosu od 241.920,70 KM.

Danas je donesena Odluka o prenosu 9.000.000 KM prikupljenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata, planiranih u Budžetu FBiH za 2017. godinu na poziciji „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije javnim preduzećima – Poseban namjenski transakciji račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata“. Sredstva će biti utrošena u skladu sa Odlukom o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za period 2014. – 2018. godina, a koja se odnose na 2017. godinu.

Federalnom zavodu PIO danas je Vlada dala saglasnost da, u skladu sa sporazumom, vrši plaćanje računa za banjsko liječenje i rehabilitaciju penzionera za usluge izvršene u 2017. godini, a do visine iznosa predviđenog Finansijskim planom Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu.

 

KADROVSKA RJEŠENJA

Za učešće u radu i odlučivanju na 45. (vanrednoj) skupštini dioničara JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, zakazanoj za 18.4.2017. godine, Vlada FBiH danas je opunomoćila Jasminu Pašić.

U Upravni odbor Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini za područje Federacije BiH danas su imenovani Ervin Bibanović, Mario Jurkić i Hašim Mujanović.

 

Back To Top