skip to Main Content

PITANJE: Zaključkom Kantonalnog suda utvrđeno je da potraživanje naknade za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zastarijeva u roku od tri godine na temelju odredbe člana 372. Zakona o obligacionim odnosima i taj rok primjenjuje sud kod potraživanja od fizičkih lica. Da li se za potraživanja od pravnih lica koja imaju poslovni prostor za koji su obavezni plaćati naknadu može primjenjivati opći zastarni rok od pet godina, s obzirom na to da kod fizičkih lica taj rok iznosi tri godine?

 

ODGOVOR: Odredba člana 372. Zakona o obligacionim odnosima propisuje trogodišnji rok zastarjelosti za povremena potraživanja, odnosno povremena davanja koja dospijevaju godišnje ili u kraćim određenim razmacima vremena, bilo da se radi o sporednim povremenim potraživanjima, bilo o povremenim potraživanjima u kojim se iscrpljuje samo pravo, te sva povremena potraživanja zastarijevaju za tri godine od dospjelosti svakog pojedinog davanja.

Samo pravo iz koga proističe povremeno potraživanje zastarijeva za pet godina računajući od dospjelosti najstarijeg neispunjenog potraživanja poslije koga dužnik nije vršio davanja.

Zastarjelost osnovnog prava iz kojeg proističu povremena potraživanja ne povlači samo gubitak prava na zahtjev budućih povremenih potraživanja već se gubi i pravo zahtijevati povremena potraživanja koja su već dospjela prije nastanka zastarjelosti samog prava.

U vašem slučaju radi se o međusobnim potraživanjima iz ugovora o prometu robe i usluga, kao i potraživanjima naknade za izdatke učinjene u vezi s tim ugovorom i ona zastarijevaju za tri godine, a zastarijevanje teče odvojeno za svaku isporuku i izvršeni rad ili pruženu uslugu.

Na potraživanja naknade za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja u zgradi posebnim zakonom nije propisan poseban rok, a sud primjenjuje rok zastarjelosti od tri godine prema fizičkim osobama, a kako ne može biti isti rok zastarjelosti prema fizičkim i pravnim osobama, mišljenja smo da se u ovom slučaju između pravnih osoba primjenjuje rok zastare od pet godina.

Navedeni rok je Zakonom o obligacionim odnosima propisan kao opći rok zastarjelosti, a kako posebnim zakonom koji uređuje održavanje zajedničkih dijelova i uređaja, nije propisan poseban rok a sudovi primjenjuju rok od tri godine za fizičke osobe, te bi se u slučaju potraživanja između pravnih osoba mogao koristiti rok zastarjelosti od pet godina.

Back To Top