skip to Main Content

PITANJE: Općina je osnivač poduzeća poljoprivrednog dobra “NN” d.o.o. sa 100 % državnim odnosno općinskim kapitalom. Organi upravljanja ovog poduzeća su Skupština društva koju čine općinski načelnik i predsjednik općinskog vijeća. Poduzeće ima nepokretnosti  –  zemljište koje je u  zemljišnoj knjizi upisano kao Državna svojina u “B” vlasničkom listu i u “C” – teretnom listu pravo korištenja “NN” d.o.o. sa dijelom 1/1. Prostornim planom općine većina zemljišta ovog društva je prema svojoj namjeni građevinsko, pa je općina sukladno Zakonu o prostornom uređenju donijela  regulacione planove za navedeno područje, te isto predvidjela kao stambenu, poslovnu, stambeno – poslovnu zonu. Ranijim Zakonom o građevinskom zemljištu općine su mogle izuzimati neizgrađeno građevinsko zemljište od ranijih korisnika uz naknadu ili bez sukladno članku 18. istog zakona, te isto dodjeljivati uz naknadu fizičkim i pravnim osobama. Stupanjem na snagu ZSP općine više ne mogu izuzimati zemljište jer je u suprotnosti sa zakonom. Na predmetnom zemljištu nije izvršena pretvorba poljoprivrednog u građevinsko zemljište, te se isto vodi kao pašnjak, livada, oranica.

Kako i na koji način općina predmetno zemljište može prenijeti u svoje vlasništvo i raspolagati sa njim s obzirom na to da je općina 100 % vlasnik  kapitala u navedenom društvu? Da li Skupština društva može donijeti odluku o prenosu zemljišta na općinu ili postoji neki drugi način da općina prenese u vlasništvo navedeno zemljište?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top