skip to Main Content

PITANJE: Članom 363. stav 3. tačka 5. Zakona o stvarnim pravima propisano je da se prodaja odnosno opterećenje pravom građenja nekretnina u vlasništvu Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave izuzetno može izvršiti neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske parcele.

Da li se naprijed navedena zakonska odredba može primijeniti i na nekretnine koje se nalaze u imovini pravnih osoba u mješovitom vlasništvu. Konkretno, može li JP Elektroprivreda BiH d. d. Sarajevo koja je u vlasništvu Federacije 90% i 10% vlasništvo malih dioničara izvršiti prodaju neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske parcele nekretnine koja se nalazi u imovini Društva (u cilju izdavanja naknadnog odobrenja za građenje – legalizacije od strane nadležnog općinskog organa prema stvarnom korisniku nekretnine kome bi se izvršila prodaja)?

Da li se i u slučaju neposrede pogodbe kupoprodajna cijena utvrđuje na osnovu mišljenja sudskog vještaka odgovarajuće struke?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top