skip to Main Content

 

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog  osnova  za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma  između  Vijeća  ministara  Bosne  i  Hercegovine  i  Vlade  Ruske  Federacije  o  reguliranju  obaveza bivše SSSR po obračunima vezanim za robni promet između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ, koji prate pozitivna mišljenja svih institucija u BiH, uključujući i entitetske vlade.

Prema Osnovama, klirinški dug Ruske Federacije prema Bosni i Hercegovini iznosi 125.157.834,38 američkih dolara. Od ovog iznosa Federacija BiH bi dobila 72.591.543,94 američkih dolara ili 58 posto,  Republika Srpska 36.295.771,97  američkih dolara ili 29 posto,   institucije BiH 12.515.783,44 američkih dolara ili 10 posto, a Brčko Distrikt 3.754.735,03 američkih dolara ili tri posto.

Predloženi omjer odgovara zakonskom rješenju o raspodjeli, namjeni i korištenju finansijskih sredstava dobivenih na osnovu Aneksa ,,C“ unutar BiH.

Ministarstvo finansija i trezora dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar finansija i trezora.

Back To Top