skip to Main Content
Army Institute Of Law Rankings

Piše: dr. sc. Adis POLJIĆ, sudija u Osnovnom sudu u Zvorniku

U radu se analizira odredba člana 195. stav 2. Zakona o radu Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, br. 1/16 i 66/18) kojom je propisano da ako sud u toku postupka utvrdi da je postojao osnov za prestanak radnog odnosa, ali da je poslodavac postupio suprotno odredbama zakona kojima je propisan postupak za prestanak radnog odnosa, sud će odbiti zahtjev radnika za vraćanje na rad, a na ime naknade štete radniku će dosuditi iznos do šest plata radnika. Navedena odredba nije u skladu sa odredbom člana 7. Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 158 o prestanku radnog odnosa iz 1982. godine, prema kojoj radni odnos radnika ne treba prestati zbog njegovog ponašanja ili obavljanja poslova i zadataka prije nego što mu se omogući da se brani od iznesenih navoda, osim ako mu iz opravdanih razloga poslodavac ne pruži tu mogućnost. Zbog kontradiktornosti navedenih pravila, sud treba da odluči da li će primijeniti Zakon o radu ili Konvenciju broj 158 o prestanku radnog odnosa iz 1982. godine…


…Opširnije čitajte u broju 1403

Back To Top