skip to Main Content

PITANJE: U javnoj ustanovi iz oblasti socijalne zaštite imenovan je direktor rješenjem v.d. gradonačelnika Grada … Na osnovu tog rješenja, u kojem nije naveden period trajanja njegovog mandata, izvršena je njegova prijava u Poreznoj upravi na osnovu obrasca JS3100, prijava na zdravstveno osiguranje i iz navedenog rješenja su mu proistekla sva prava iz radnog odnosa (pravo na plaću, naknade koje nemaju karakter plaće, godišnjin odmor i dr.). Direktor nije imao zaključen Ugovor o radu sa ovom ustanovom.

Krajem marta 2019. godine direktor je razriješen dužnosti direktora ove ustanove zbog imenovanja na funkciju kantonalnog ministra. Po navedenom imenovanju, bivši direktor konkretne javne ustanove je podnio zahtjev za mirovanje njegovih prava i obaveza iz radnog odnosa. Stav gradske uprave Grada … i upravnog odbora konkretne javne ustanove je da je sadašnji vršilac dužnosti direktora ustanove nadležan za rješavanje navedenog zahtjeva. Napominjemo da je u Pravilniku o radu ove javne ustanove u članu 11. regulisano da: „Direktor Centra po prestanku obavljanja funkcije rukovođenja, ima pravo zasnovati radni odnos u Centru i biti raspoređen na poslove radnog mjesta koje odgovara njegovoj stručnoj spremi prema organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta utvrđenih Pravilnikom o radu“ i u članu 91. je regulisano da: „ o pravima i obavezama radnika iz ugovora o radu odlučuje Centar u skladu sa Zakonom, kolektivnim ugovorom i drugim propisima“.

Da li je u ovoj situaciji, nadležan vršilac dužnosti direktora da odlučuje o navedenom zahtjevu i da li se bivši direktor može smatrati radnikom ustanove, budući da je za direktora ustanove imenovan sa pozicije predsjedavajućeg Grada …, te ako ima pravo na mirovanje prava i obaveza da li je obaveza ustanove da raspisuje javni oglas za njegov prijem u radni odnos ili mu to pravo proističe iz pomenutih odredbi Pravilnika o radu?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top