skip to Main Content

PITANJE: Da li ugovorni organ može provesti i konkurentski zahtjev za dostavlјanje ponuda i direktni sporazum za isti predmet nabavke?

 

ODGOVOR: Odredbom člana 3. Zakona o javnim nabavkama određena je svrha i predmet Zakona, odnosno osnovna načela sistema javnih nabavki u cilјu najefikasnijeg korištenja javnih sredstava s obzirom na svrhu i predmet javne nabavke uz obezbjeđenje pravične i aktivne konkurencije među potencijalnim dobavlјačima i ostvarivanje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti.

Zakon definiše procedure koje se provode u postupku javne nabavke roba, usluga ili radova, ali niti u jednom dijelu ne izdvaja neke posebne procedure vezane za specifičan predmet javne nabavke. Dakle, za svaku nabavu roba, usluga i radova kada ugovorni organ troši javna sredstva, dužan je primjeniti jedan od postupaka javne nabavke.

Zakonom su definisani postupci javne nabavke i uslovi za njihovu primjenu, gdje konačnu odluku o primjeni određenog postupka donosi ugovorni organ na osnovu procijenjene vrijednosti javne nabavke definisane u članu 14. Zakona, kao i ispunjenosti drugih uslova definisanih Zakonom.

Ugovorni organ je obavezan pridržavati se uslova javne nabavke prema utvrđenim vrijednostima i ne može dijeliti predmet nabavke koji predstavlјa jedinstvenu cjelinu, s namjerom izbjegavanja primjene Zakona i određenog postupka javne nabavke.

Naime, ugovor može biti podijelјen samo ako su svi njegovi dijelovi predmet istog postupka javne nabavke koji bi se koristio i kod samo jednog ukupnog ugovora. Drugim riječima, sve dok dijelјenje ugovora ne utiče na izbor postupka javne nabavke, dijelјenje je dozvolјeno.

U skladu sa navedenim, ukoliko zbir vrijednosti konkurentskog zahtjeva za dostavlјanje ponuda i planiranog direktnog sporazuma, za nabavku istih roba, usluga ili radova, ne prelazi vrijednost utvrđenu u članu 87. stav (3) Zakona koji se odnosi na direktni sporazum, onda neće doći do povrede zakona ako se provedu i konkrentski zahtjev i direktni sporazum.

Međutim, ukoliko zbir vrijednosti konkurentskog zahtjeva za dostavlјanje ponuda i planiranog direktnog sporazuma, za nabavu istih roba, usluga ili radova prelazi vrijednost utvrđenu članom 87. stav (3) Zakona, onda to predstavlјa kršenje Zakona i dijelјenje predmeta nabavke u cilјu izbjegavanja primjene zakonskih propisa.

Back To Top